Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hinduizm’e göre dünyada bozulan ahlaki ve kozmik düzeni yeniden sağlamak için koruyucu tanrı Vişnu’nun çeşitli varlıklar şeklinde bedenleşmesine ne ad verilir?

 • Kast
 • Yoga
 • Avatar
 • Nirvana
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de ölü yakma geleneğinin oluşmasında etkili olan bir düşünce değildir?

 • Ruhun varlığını devam ettireceği
 • Yeni bir bedene girişte yardımcı olacağı
 • Evrenin dört unsuruna dönüşün gerçekleşeceği
 • Kast sisteminden çıkmak için kurtuluş yolu olacağı
Soru 3

• Duyuları ve bilinci olan hiçbir varlığa zarar vermemek
• İyi ve güzel davranışlar edinip kötülüklerden uzak durmak
• Kişinin her yaptığı fiilin farkında olması ve kendini muhasebeye çekmesi
Bu bilgilerde Sekiz Dilimli Yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Doğru çaba
 • Doğru kazanç
 • Doğru davranış
 • Doğru muhakeme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Yehova Şahitleri’nin özelliklerinden biri değildir?

 • Teslis inancı reddedilir.
 • Kan almak ve vermek yasaktır.
 • Noel, Paskalya Bayramları kutlanmaz.
 • Bayraktan daha önemli millî değer kabul edilmez.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in ahlaki esaslarından değildir?

 • Öldürmemek
 • Yalan söylememek
 • Sade bir hayattan uzak durmak
 • Sarhoşluk verici şeylerden kaçınmak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’i Hinduizm’den ayıran bir özelliktir?

 • Tanrı inancı
 • Karma
 • Tenasüh
 • Ölü yakma geleneği
Soru 7

Sihizm’de insanı iyiye ve güzele götüren özellikler için “Beş Silah” kavramı kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi “Beş Silah”tan biri değildir?

 • Kanaat
 • Hırs
 • Şefkat
 • Hayırseverlik
Soru 8

Konfüçyanizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konuşmalar
 • Avesta
 • Vedalar
 • Zebur
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de bulunan beş erdemden biri değildir?

 • Saygı görmek için ciddiyet
 • Her şeyi elde etmek için cömertlik
 • Sorumluluktan kaçmak için duyarsızlık
 • Herkesin güvenini kazanmak için samimiyet
Soru 10

Taoizm’de “İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi birbirine zıt görünen şeyler gerçekte birbirinin tamamlayıcısıdır” öğretisine ne ad verilir?

 • Tao
 • Yin-Yang
 • Tevazu
 • Eylemsizlik Prensibi
Soru 11

Mecusilik aşağıdaki bölgelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • İran
 • Hindistan
 • Çin
 • Kore
Soru 12

Mecusilikte iyilik tanrısı olarak bilinen tanrıya ne ad verilir?

 • Brahma
 • Ahura Mazda
 • Göktanrı
 • Yahve
Soru 13

• Millî bir kilisedir.
• Erivan yakınlarındaki Eçmiyazin merkezleridir.
• Kilisenin en üst ruhani liderine Katolikas denir.
Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?

 • Ermeni Kilisesi
 • Süryani Kilisesi
 • Yezidilik
 • Bahailik
REKLAM
Soru 14

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ortodoks Hristiyanların dinî ve dünyevi işleri için dinî lider atadı. Böylece onların din, dil, namus, mal ve can güvenlikleri temin edilmiş oldu.
Hakkında bilgi verilen Ortodoks Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süryani Kilisesi
 • Ermeni Kilisesi
 • Fener Rum Patrikhanesi
 • Yehova Şahitleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Bahailiğin inançları arasında yer almaz?

 • 19 sayısı kutsal kabul edilir.
 • Malların beşte biri zekât olarak verilir.
 • Namaza başlamadan önce el ve yüz yıkanır.
 • Hz. Muhammed(sav.) son peygamber olarak kabul edilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ortodoks Kilisesi ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • Ayin dili Türkçedir.
 • Millî bir kilisedir.
 • Merkezi Vatikan’dır.
 • Dinî liderlerine haham denir.
Soru 17

Melek Tavus, Kitabu’l-Cilve ve Mushaf-ı Reş gibi kavramlar aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?

 • Bahaîlik
 • Süryanîlik
 • Mecusîlik
 • Yezidîlik
Soru 18

Mandala, Vajra, Vihara ve Tripitaka kavramları aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilgilidir?

 • Taoizm
 • Budizm
 • Yahudilik
 • Konfüçyanizm
Soru 19

I. Ganj Nehri kutsaldır.
II. Tapınaklarına katedral denir.
III. Kurucusu Siddharta Gautama’dır.
IV. Misyonerlik ve konsiller ile yayılmıştır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Budizm’e ait bir özelliktir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 20

Zaman döngüseldir. Başlangıcı ve sonu yoktur. Doğum, ölüm ve ölümden sonra tekrar doğum şeklinde sonsuz bir döngü olarak gerçekleşmektedir. Hinduizm’de bu döngü _________ kavramıyla ifade edilir.
Boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • yoga
 • parya
 • samsara
 • brahman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBDCABACBABACDADBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?