Felsefe 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bilgiyi seven ve bilgelik arayışı içinde bilginin peşinde koşan kişiler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Sanatçı
 • Filozof
 • Psikolog
 • Sosyolog
Soru 2

İbn-i Sina’ya göre felsefenin amacı; “Bir insanın nesnelerin hakikatlerini kavrayabileceği kadar kavramasıdır.”
Bu düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İnsan aklı sınırlıdır.
 • İnsan nesnelere dair her şeyi bilebilir.
 • Tüm bilgi deneyimle elde edilebilir.
 • Nesnelerin hakikati bilinebilir.
Soru 3

Özne olarak insanın nesne olarak var olanla karşılaşması sonucu ortaya çıkardığı ürün aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Merak
 • İhtiyaç
 • Sevgi
 • Bilgi
Soru 4

İleri sürülen düşüncelerin derinlemesine sorgulanarak, doğru ve yanlış yanlarının belli ölçütlere göre değerlendirilmesi demektir.
Verilen tanım felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine aittir?

 • Evrensel olma
 • Çelişkili olma
 • Eleştirel olma
 • Yığılımlı ilerleme
Soru 5

Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın ya da kavram öbeğinin açıklanmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?

 • İyi bir araban var mı?
 • Özgürlük nedir?
 • Film saat kaçta başlayacak?
 • Yarın hava nasıl olacak?
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?

 • Bildiğimizle yetinmemizi sağlama
 • Bilme ve anlama merakını doyurma
 • Eleştirel bakış açısı kazandırma
 • Akılsal kararlar vermeye yardımcı olma
Soru 7

Felsefede düşüncelerin birbirini geliştirecek, zenginleştirecek şekilde sürekli çoğalması aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

 • Sorgulayıcılık
 • Evrensellik
 • Öznellik
 • Birikimlilik
Soru 8

Jean Jacques Rousseau ve Voltaire’in Fransız demokrasisinin doğuşunda önemli katkıları olmuştur.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Felsefe sayesinde insan, peşin hüküm ve önyargılarının farkına varır.
 • Felsefe insana, doğru yaşamın nasıl olması gerektiğini düşündürür.
 • Felsefi görüşler toplumsal hayatın dönüşümü üzerinde etkilidir.
 • Felsefi düşünme kavramların doğru kullanılmasını gerektirir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi felsefe yapmak için gerekli yetilerden biri değildir?

 • Merak etme
 • Şüphe duyma
 • Ezberci bakış
 • Sorgulayıcı olma
Soru 10

Her türden eleştiri ya da tartışmaya kapalı olmak, öne sürülen ilkeleri, öğretileri eleştirmeden, sorgulamadan olduğu gibi benimsemek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 • Dogmatiklik
 • Şüphecilik
 • Gerçekçilik
 • Deneycilik
Soru 11

Felsefi düşünmede akıl yürütürken bazı kuralları kullanarak bir fikirden başka fikirlere ulaşırız.
Verilen ifadede felsefeyle aşağıdaki alanların hangisi arasındaki bağlantıdan söz edilmiştir?

 • Mantık
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Sosyoloji
Soru 12

1. Önerme: Birinci atın yelesi var.
2. Önerme: İkinci atın yelesi var.
3. Önerme: Üçüncü atın yelesi var.

100. Önerme: Yüzüncü atın yelesi var.
Sonuç: Öyleyse tüm atların yelesi var.
Verilen örnekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

 • Genelden özele yapılmış bir akıl yürütmedir.
 • Özelden genele akıl yürütülerek sonuca ulaşılmıştır.
 • Sadece bir örnek incelenerek genelleme yapılmıştır.
 • Benzer bir durumun ortaklığından hareketle yanlış bir sonuca ulaşılmıştır.
Soru 13

Eğer birisi “Denizde bir gemi var.” derse ve o anda denize bakıp geminin var olduğunu görürsek doğru söylediğini düşünürüz.
Verilen ifade aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • Benzerlik
 • Çelişiklik
 • Evrensellik
 • Doğruluk
REKLAM
Soru 14

Tutarlılık; mantıklı bir bütünün parçaları arasındaki karşılıklı bağlantının veya uyumun olması, düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tutarlılık örneğidir?

 • Zayıflamak isteyen Aylin’in daha çok yemek yemesi
 • Kitap okumanın önemini dile getiren Ayça öğretmenin her fırsatta kitap okuması
 • Yardımlaşmanın önemiyle ilgili proje hazırlayan Erdem’in kendisinden yardım isteyenleri geri çevirmesi
 • Çalışmadan sınıfı geçemeyeceğini düşünen Emre’nin ders çalışmaması
Soru 15

Doğru veya yanlış değeri alabilen cümleler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Hakikat
 • Temellendirme
 • Önerme
 • Akıl yürütme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi felsefi temellendirmeyle ilgili doğru bir bilgidir?

 • Ortaya konan düşüncelerin faydalı olanları seçilir.
 • Birbirinden bağımsız konular bir araya getirilir.
 • Aynı konudaki çelişik fikirler bağlantılandırılır.
 • Konu edinilen gerçeklik üzerine elde edilen bilgilerin dayanakları ortaya konulur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi felsefi tartışmanın amaçları arasında yer almaz?

 • Öne sürülen her tür görüşü felsefi görüş olarak değerlendirmek
 • Savunulan görüşleri geliştirmeye çalışmak
 • Aranılan gerçeğin doğru bilgisine ulaşmaya çabalamak
 • Düşüncelerin çelişkisizce birbirlerini destekleyip desteklemediğine dikkat etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi felsefi sorularla ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Sorgulamaya götürür.
 • Bakış açımızı genişletir.
 • Cevapları kesindir.
 • Eleştirilebilirdir.
Soru 19

Felsefi sorularla aranılan, kavramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi “teknoloji” konusunda sorulabilecek felsefi bir sorudur?

 • Teknolojik ürün alırken hangi markayı tercih etmeliyim?
 • Teknoloji nedir ve yaşamımızı nasıl etkilemektedir?
 • Cep telefonu teknolojik bir alet midir?
 • Tıbbi cihazlar modern teknolojiye uygun mudur?
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kavramları doğru kullanmamız sonucunda yaşanacak durumlar arasında yer almaz?

 • Doğru ve temellendirilmiş fikirler üretilmesi
 • Doğru düşünmenin gerçekleşmesi
 • Anlaşılabilir bir iletişimin sağlanması
 • Bir düşüncenin yanlış anlaşılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBADCCAABDBCDACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?