Felsefe 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ontoloji, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini ve türlerini araştıran felsefe disiplinidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir ifadedir?

 • Ahlaki kurallar topluma göre değiştiği için evrensel değildir.
 • Bizim dar bilgimiz evrende sadece küçük bir adadır.
 • Gerçekçi düşünürlere göre var olan nesnel olandır.
 • Tüm bilgimizin kaynağı deneydir.
Soru 2

Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıklamalar yapan bir felsefe alanıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir ögedir?

 • Toprak
 • Güneş
 • Yer çekimi
 • Tanrı
Soru 3

Bayılırım şu düzenli dünyaya
Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla
Ağaçların kökü içerde
İnsanların aklı başında
Beş parmak yerli yerinde
Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe
Diyelim ki kalksa da serçe, orta parmağa doğru yürüse
Ne haddine...

Melih Cevdet Anday’ın verilen dizelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Dış dünyadaki bütün varlıklar zihnimizdeki kurgulardır.
 • Evrendeki her şey belli bir düzen içerisinde meydana gelir.
 • Evrendeki tüm nesneleri düzenleyen varlık Tanrı’dır.
 • Doğa matematik diliyle yazılmış bir kitap gibidir.
Soru 4

Herakleitos “ Her şey akar.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini belirtmek istemiş olabilir?

 • Esas olanın değişim olduğunu
 • İnsanın sınırsız istekleri olduğunu
 • Evrenin sonsuz olduğunu
 • Evrenin ana maddesinin atom olduğunu
Soru 5

Sözcük anlamı “kuşkuculuk” olan septisizme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • Doğru bilginin edinilmesi olanaksızdır.
 • Tüm bilgi göreceli bir nitelik taşımaktadır.
 • Bilginin doğruluğu her zaman şüphelidir.
 • İnsan bilgisi deney ve aklın birlikteliğinden oluşur.
REKLAM
Soru 6

“X” hastalığı için yapılan testler sonucunda A, B, C ilaçlarından eğer “A” ilacı hastalığı tedavi edecek sonuçlar verdiyse, “A” ilacı hastalığın tedavisi için doğrudur sonucu ortaya çıkacaktır.
Verilen örnek aşağıdaki doğru bilginin ölçütlerinden hangisine uygun olabilir?

 • Tutarlılık
 • Tümel uzlaşım
 • Yararlılık
 • Apaçıklık
Soru 7

“Bilimler hangi yöntemleri izlemelidir? Bilimin insan yaşamındaki yeri ve değeri nedir? Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?” türünde sorular soran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlık
 • Bilim
 • Bilgi
 • Ahlak
Soru 8

Doğadaki olguları ve bu olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini araştıran bilimler doğa bilimi olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğa bilimi değildir?

 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Astronomi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin ele aldığı konular arasında yer alır?

 • Güzelin kaynağı
 • Varlığın ne olduğu
 • Özgürlük ve sorumluluk ilişkisi
 • Bilimle yaşam arasındaki ilişki
Soru 10

Ahlakın yapısını, özünü ve doğasını felsefi açıdan inceleyen, temel değer ve ilkelerin neler olduğu üzerinde duran felsefe dalı ahlak felsefesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesi sorusu değildir?

 • İnsan hayatının amacı ne olmalıdır?
 • İdeal bir toplumsal düzen mümkün müdür?
 • Mutlak bir özgürlük mümkün ve istenir bir şey midir?
 • Ahlaki eylemler niyetleriyle mi yoksa sonuçlarıyla mı değerlendirilmelidir?
Soru 11

Platon’a göre insan, içinde yaşadığı koşullara göre ahlaki davranışlarda bulunamaz; çünkü bu dünyada mutlak ahlaki değerler yoktur. Mutlak ahlaki değerler idealar dünyasındadır.
Platon’un sözü edilen düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi ahlaki davranışın temelinde yer alıyor olabilir?

 • Orta yol
 • Niyet
 • İyi ideası
 • Ödev
Soru 12

Bu düşünceye göre tek gerçek Tanrı’dır. Tanrı’ya yaklaşmanın yolu aşktır. Diğer varlıklar Tanrı’nın görünüşleri olduğundan Tanrı adına sevilir.
Sözü edilen görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 • Yunus Emre
 • Platon
 • Sokrates
 • Kant
Soru 13

Tanrı’larla ilgili olarak, onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim çünkü bu konuda bilgi için konunun karanlıklılığı ve insan yaşamının kısalığı gibi birçok engel vardır.
Protagoras’ın bu sözü Tanrı’nın varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisine uygundur?

 • Tanrı’nın akıl yoluyla kavranabileceğini söyleyen deizm
 • Tanrı ve evrenin bir ve aynı şey olduğunu savunan panteizm
 • Tanrı’nın varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini savunan agnostisizm
 • Her şeyi yaratan ve sınırsız bir güce sahip, üstün bir Tanrı’ya inanan teizm
REKLAM
Soru 14

“Ölüm insan için bir son mudur, bir değişim, dönüşüm müdür yoksa yeni bir başlangıç mıdır?” sorusu din felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Evrenin sonluluk ya da sonsuzluk problemi
 • Vahyin mümkün olup olmadığı problemi
 • Tanrının varlığı problemi
 • Ölümden sonra yaşam problemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

 • Hak
 • Güzel
 • Devlet
 • Adalet
Soru 16

Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.
Voltaire bu sözüyle aşağıdaki temel haklardan hangisini vurgulamış olabilir?

 • Kişi güvenliği
 • Yaşam hakkı
 • Özel yaşamın gizliliği
 • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
Soru 17

Adam Smith’in “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” şeklinde dile getirdiği ekonomik özgürlük anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Liberalizm
 • Sosyalizm
 • Nihilizm
 • Septisizm
Soru 18

Bir sanat eseri geçmişten günümüze, bugünden geleceğe aktarılır.
Verilen ifadede sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ölçülülük
 • Evrensellik
 • Kalıcılık
 • Özgünlük
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi felsefi metin okuma etkinliğiyle kazanılan yetilerden biri değildir?

 • Çözümleme ve sentez yeteneği kazanma
 • Bir düşünceyi kesin doğru kabul etme
 • Bir metni eleştirebilme yetisi kazanma
 • Alternatif açıklama biçimlerini geliştirme
Soru 20

Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara, kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilemez. Aralarında sistemli bir bütünlük bulunmayan hiçbir bilgi, felsefi bilgi değildir.
Buna göre felsefi denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Düzenli ve sistemli bilgiler içermelidir.
 • İleri sürülen tezler temellendirilmelidir.
 • İleri sürülen görüşler bağımsız, yeni ve özgün olmalıdır.
 • Ele alınan konuda felsefe tarihinin işaret ettiği problemler ve kavramlar hakkında bilgi verilmelidir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADCBADBCACDBDACBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?