Felsefe 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Herakleitos “Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” diyerek aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?

 • Her şeyin aynı ilk nedenden kaynaklandığını
 • Doğaya uyum sağlamanın önemli olduğunu
 • Hiçbir şeyin aynı kalmadığını; değiştiğini
 • Doğada özgürlüğün var olduğunu
Soru 2

Kendisini ziyarete gelen Makedonya Kralı Büyük İskender’in “Benden bir isteğin var mı?” sözüne karşılık “Gölge etme başka ihsan istemez.” sözüyle düşüncelerini açıkça ortaya koyan ve rıhtımda bir küfenin içinde yaşayan bir filozoftur Sinoplu Diogenes.
Diogenes’le ilgili verilen örnekten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Mal ve mülk sahibi olmanın önemli olmadığına
 • İnsanın daima daha fazlasını istemesi gerektiğine
 • İnsanın doğaya uygun yaşaması gerektiğine
 • İnsanın az şeyle yetinebileceğine
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi varlığın tek bir maddeden meydana gelmediğini savunur?

 • Varlığın sudan meydana geldiğini söyleyen Thales
 • Varlığın atomdan meydana geldiğini söyleyen Demokritos
 • Varlığın ateşten meydana geldiğini söyleyen Herakleitos
 • Varlığın su, toprak, hava ve ateşten meydana geldiğini söyleyen Empedokles
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Evrenin ilk nedeni nedir?” sorusuna verilmiş maddeci bir cevap değildir?

 • Belirsizlik
 • Toprak
 • Ateş
 • Su
Soru 5

Sokrates’e göre bilgi, ahlaklı ve erdemli olmayı getirir. Kişinin bilgisizliği ise ahlaktan yoksun davranışlar göstermesine neden olur. Ona göre kimse bilerek kötülük yapmaz.
Parçadan hareketle Sokrates’e göre aşağıdakilerden hangisi kötülük yapmanın nedenidir?

 • Atılganlık
 • Bilgelik
 • Cehalet
 • Cesaret
REKLAM
Soru 6

Aristoteles’e göre maddi neden; bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gösteren ve değişimden bağımsız olan nedendir.
Buna göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi maddi nedendir?

 • Alçının vazoya dönüşmesini sağlayan sanatçı
 • Vazonun bir demet çiçek için yapılması
 • Alçının vazo görünüşünü alması
 • Vazonun yapıldığı alçı
Soru 7

MÖ 300 civarlarında kurulan Stoa felsefe okulu bünyesinde, Marcus Aurelius gibi bir imparator filozof ile Epiktetos gibi bir köle filozof birlikte bulunur.
Bu bilgide Stoa okuluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsanın iyiyi seçme özgürlüğü vardır.
 • Felsefe yapmak belli bir konuma özgü değildir.
 • Doğanın kendi yasaları içinde bir işleyişi vardır.
 • İnsanların kendi dışındaki olayları değiştirebilme gücü yoktur.
Soru 8

Augustinus, Tanrı’nın her zaman iyiyi emrettiğini ama insana irade vermek suretiyle iyiyi veya kötüyü seçme özgürlüğünü de tanıdığını belirtir.
Augustinus’un bu ifadesi Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Tümeller problemi
 • Ruhun ölümsüzlüğü problemi
 • Kötülük problemi
 • Tanrı’nın varlığının kanıtı problemi
Soru 9

Maturidi kelamcılarına göre Allah, insanları İslam inancına davet etmiştir. Bazı kişiler, inancı bozacak nitelikte hurafeler uydurmuştur. Allah’ın varlığına yönelik delil sunma biçimlerinden biri de akılla yapılandır ve bu hurafelerin kaldırılmasında akla başvurmak önemlidir.
Parçada Maturidilere göre inanç için aşağıdakilerden hangisinin önemi ele alınmıştır?

 • Akıl
 • Hayal gücü
 • Deney
 • Duygu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünürlerinden biri değildir?

 • Farabi
 • İbn-i Sina
 • İbn-i Haldun
 • Aquinalı Thomas
Soru 11

İslam düşünürlerinin Antik Yunan felsefesi üzerine düşünme ürünleri oluşturması, Batı’nın tekrar Antik Yunan felsefesinden etkilenmesine neden olmuş ve bu durum, zamanla Batı’da Rönesans’ın oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Parçadan hareketle İslam felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İslam coğrafyasında çeşitli felsefi görüşler ve bunların etrafında şekillenen okullar vardır.
 • Antik Yunan felsefesinden etkilenilmiştir.
 • Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmıştır.
 • Çeviri faaliyetleri yapılmıştır.
Soru 12

İnsan eğer iradesine dayalı olarak seçimler yapıyor ve bu seçimlerine bağlı olarak davranışlarda bulunuyorsa özgürdür. Özgürce seçtiği ve yerine getirdiği davranışlardan ötürü de sorumludur. İnsanın seçme özgürlüğünün olmadığı yerde davranışlarından sorumlu olması da beklenemez.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk konusunda diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

 • Cebriye kelamcılarına göre davranışı tercih eden ve insana yaptıran Allah’tır.
 • Maturidi kelamcılarına göre birden fazla davranışı yaratan Allah, seçen ve yapan insandır.
 • Mu’tezile kelamcılarına göre davranışın imkânını yaratan Allah, seçen ve yapan insandır.
 • Eş’arriye kelamcılarına göre insanın seçmesi ve eylemesi için davranışları yaratan Allah’tır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Erdemli Şehir’inin yöneticisinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Hafızası kuvvetli olmalıdır.
 • Adaleti ve adalet ehlini sevmesi lazımdır.
 • Öğretmeyi ve öğrenmeyi sevmesi lazımdır.
 • Aklını devreye koymadan duygularıyla karar vermelidir.
REKLAM
Soru 14

Aklınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun bu güvenin daha önce duyu organlarınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun o güven gibi olmadığından nasıl emin olabilirsin?(…) Öyleyse akıl hakemi ortaya çıkarak duyu organlarının verdiği bilgilerin yanlışlığına nasıl hükmettiyse akıl idrakinin ötesinde başka bir hakem doğabilir ve onun sağladığı bilgilerin yanlış olduğuna hükmedebilir.
Gazali’nin verilen düşüncelerinde aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?

 • İnsan ruhundaki kötülük
 • Evrene hâkim olan düzen
 • Aklın ortaya koyduğu bilgi
 • Duyguların davranışlar üzerindeki etkisi
Soru 15

Devleti canlı organizma gibi doğan, büyüyen, ölen bir varlık olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yunus Emre
 • İbn-i Haldun
 • Hacı Bektaş Veli
 • El Kindi
Soru 16

Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele alan düşünce sistemidir. Birey ve bireyin düşüncesi tüm yönleriyle öne çıkarılmıştır. Aklın bilimsel yöntemi kendine kılavuz etmesi beklenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi modern düşünceye ait bir özellik olamaz?

 • Felsefenin konusu dindir.
 • Birey ön plana çıkmıştır.
 • İnsan merkezli bir düşüncedir.
 • Doğa, deney ve akılla açıklanabilir.
Soru 17

“İnsan hakları” , “adalet” gibi kavramlar 15-17. yy. düşüncesinde öne çıkan aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

 • Doğayı anlama
 • Bilimsel yöntem
 • Kartezyen felsefe
 • Hukuk felsefesi
Soru 18

Aşağıdaki yazar - ütopya eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

 • Platon - Devlet
 • T. More - Ütopya
 • Farabi - 1984
 • A. Huxley - Cesur Yeni Dünya
Soru 19

Francis Bacon’a göre doğru düşüncenin önünde bazı idoller vardır. Onlardan biri de bazı düşüncelerin otorite olarak kabul edilmesinden kaynaklanan tiyatro idolleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tiyatro idolüne uygun bir örnektir?

 • Ürün reklamlarında bilim insanlarının yer alması
 • Fırtınanın öfkeli olarak algılanması
 • “Canavar” kelimesinin herkes için farklı anlamlar içermesi
 • Kişinin kendi beğenilerinden hareketle “En güzel müzik sanat müziğidir.” demesi
Soru 20

• “Yer Çekim Yasası”nı keşfetmiştir.
• 27 yaşında Cambridge Üniversitesi’nde profesör olmuş ve bilime katkısı nedeniyle kraliyet adına şövalye ilan edilmiştir.
• “Prensipler” ve “Optik” adlı eserleri kaleme almıştır.
Bilgileri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Galileo Galilei
 • Isaac Newton
 • Francis Bacon
 • Nicolaus Kopernik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACDBCADBADCBADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?