Fıkıh 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam dininin temel amaçlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlmihal
 • İslam hukuku
 • Ef’al-i mükellefin
 • Makâsıdü’ş-şerîa
Soru 2

• Abdest, gusül, namaz, kurban gibi konuları içerir.
• Alım-satım, kira, tazminat gibi konuları kapsar.
• Miras ve vasiyet gibi konuları inceler.
Bu bilgilerde fıkıh ilminin aşağıdaki ana konularından hangisine yer verilmemiştir?

 • Muâmelât
 • Ukûbât
 • İbâdât
 • Ferâiz
Soru 3

Fıkıh ilminin gayesi Kur’an ve sünneti doğru anlamak, hayata aktarmaktır. Bu sebeple başta dinî ilimler olmak üzere diğer ilimlerle de bir iletişim kurması zorunluluk arz etmektedir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Fıkhî hükümlerde tefsir ve hadis ilimlerinden yararlanılır.
 • Çıkarılan hükümlerin fetva ve takva yönleri bulunmaktadır.
 • Hüküm verilirken ahlaki ilkelere uygunluğu üzerinde durulur.
 • Fıkıh, kişinin kendi lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.
Soru 4

“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir.”
(Bakara suresi, 173. ayet)
Bu ayet fıkıh ilminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?

 • Kamu yararının gözetilmesi
 • Adaletin gözetilmesi
 • Helallerde genişlik
 • Hükümlerde tedricilik
Soru 5

Daha önce konmuş bir hükmün yeni hüküm ile ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

 • Nesh
 • Teşri
 • Tedrîc
 • Kolaylık
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafiî’nin eserlerinden biri değildir?

 • Er- Risale
 • El- Ümm
 • El- Hücce
 • El- Müsned
Soru 7

İçtihatta bulunacak bir kişi, Kur’an ve sünneti, dinin genel amaçlarını, fıkıh ilmini ve tarihini, toplumun değişen hayat şartlarını, örf ve adetlerini bilmelidir.
Buna göre içtihat ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İlke olarak farz-ı kifâyedir.
 • Uzmanlık derecesinde ilmi bir faaliyettir.
 • Herkesin sorumlu olduğu dinî bir görevdir.
 • Dinin pratiğe yansımasını sağlayan çözüm yoludur.
Soru 8

Hüküm çıkarma yetkisi ve becerisi olmadığı için müctehidin görüşlerine göre hareket eden kişiye ne ad verilir?

 • Fakîh
 • Müftî
 • Mukallit
 • Muhaddis
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh mezheplerinin ortaya çıkmasında etkili olan sebeplerden biri değildir?

 • İlim merkezlerinin etkin hale gelmesi
 • Kur’an-ı Kerim’in mushaf haline getirilmesi
 • Çok farklı örf ve adetlerin İslam kültürü arasına girmesi
 • Farklı kavimlerin İslam’ı seçmesiyle Müslüman nüfusunun artması
Soru 10

“İnsanlara bir yarar sağlayan veya onlardan bir zararı uzaklaştıran ancak geçerli olup olmadığına dair delil bulunmayan ilkeler” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

 • İcma
 • İstishab
 • Şer’u men kablena
 • Mesalih-i mürsele
Soru 11

Fıkıh mezheplerinin yeni gelişmeler karşısında farklı çözümler üretmesi İslam’ın daha rahat yaşanmasını sağlamıştır.
Bu durum fıkıh mezheplerinin aşağıdaki özelliklerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?

 • Değişime açık olması
 • Müçtehit imamlarının olması
 • Din değil, dinin yorumu olması
 • Temel konularda fikir birliğinin bulunması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İmam Âzam Ebu Hanife’ye ait bir eserdir?

 • El- Muvatta
 • El- Müsned
 • El- Fıkhu’l- Ekber
 • Fetava-yı Hindiyye
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sübutu ve delaleti kat’i olan delillerdendir?

 • Manası ve hükmü kesin olan, açıkça anlaşılabilen ayetler
 • Dolaylı şekilde hüküm bildiren izaha muhtaç ayetler
 • Tek kişiden rivayet edilen âhâd haberler
 • Meşhur ve mütevatir hadisler
REKLAM
Soru 14

İnsanların bir takım haklara sahip olup onlardan yararlanabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

 • Teklif
 • Mükellef
 • Edâ ehliyeti
 • Vücub ehliyeti
Soru 15

Temyiz dönemi, yedi yaşından buluğ çağına kadar olan dönemi kapsar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temyiz dönemindeki kişiler için söylenemez?

 • Bir suç işlediklerinde hem bedenen hem de mali olarak sorumludurlar.
 • Bazı mükellefiyetler ve haklar bakımından eksik sayılırlar.
 • Namaz, oruç gibi dini hükümlerle yükümlü değillerdir.
 • Velilerinin gözetimi ve kontrolü altındadırlar.
Soru 16

Dinen hüküm koyucunun bir şeyi başka bir şey için şart, sebep ve mâni kılmasına vad’î hüküm denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vad’î hükme örnek değildir?

 • Abdestsiz namaz sahih olmaz.
 • Alışveriş helalken faiz haramdır.
 • Oruç tutmak için niyet etmek gerekir.
 • Borçlu olmak zekât vermeye engeldir.
Soru 17

Allah ve Resulü’nün, hoş görmediği ve zarar veren fiiller için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müfsit
 • Haram
 • Mekruh
 • Mendup
Soru 18

Geçici hallere bağlı olmaksızın başta konan asli hükümlere azimet denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi azimete örnek oluşturmaktadır?

 • Açlıktan ölmeyecek miktarda murdar et yemek
 • Yolcu veya hastayken orucu ertelemek
 • Su bulunmadığında teyemmüm almak
 • Beş vakit namazı vaktinde kılmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin asli delillerinden biridir?

 • Sünnet
 • İstihsan
 • İcma
 • Kıyas
Soru 20

I. Zeydîlik
II. Malikîlik
III.Caferîlik
IV.Hanbelîlik
Bu mezheplerden hangileri Şia ekolü içerisinde yer almaktadır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACADBCBDACADABCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?