İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kültür ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsan ürünüdür.
 • Tarihi bir süreçte oluşur.
 • İnsanın ihtiyaçlarına göre şekillenir.
 • Günlük hayattaki uygulamaları tüm toplumlarda aynıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir?

 • Mimari
 • Yazılı eserler
 • Sanat anlayışı
 • Her türlü araç-gereç
Soru 3

Medeniyet kavramı aşağıdaki kelimelerden hangisi ile aynı kökten gelmektedir?

 • Temeddün
 • Ma’mur
 • Umrân
 • Hadare
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi akl-ı selim sahibi insanın niteliklerinden biri değildir?

 • Farklı kültürlere sahip diğer insanlarla iletişime açık olması
 • Efsanelere ve iddialara dayalı bilgileri kabul etmesi
 • Hayatın farklı yönleriyle dengeli ilişkiler kurması
 • Vicdanlı ve özgüven sahibi olması
Soru 5

Kur’an’da “ulü’l-elbâb”, “ulü’n-nüha” ve “ulü’l-ebsâr” kavramları ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

 • Selim akıl sahibi insanlar
 • Kitap gönderilen peygamberler
 • Cennet ile müjdelenen sahabeler
 • İslam’a kazandırılmak istenen kişiler
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki İslam kültür ve medeniyet esaslarından hangisi ilim, sanat, düşünce ve sosyal hayatın her alanında etkili olmuştur?

 • Sulh
 • Hürriyet
 • İlmîlik
 • Tevhid
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin özgünlük ilkesine örnektir?

 • Kur’an-ı Kerim’in aslının korunmuş olması
 • Kültürel farklılıkların zenginlik kabul edilmesi
 • Peygamberlerin mesajının çağlar boyunca devam etmesi
 • Fethedilen bölgelerde barış ve din hürriyetinin sağlanması
Soru 8

İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.
Bu hadiste İslam medeniyetinin yönetim anlayışı esaslarından hangisine değinilmektedir?

 • Emanet
 • Adalet
 • Liyakat
 • İstişare
Soru 9

“…İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et...”
(Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette İslam yönetiminin temel esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • Eşitlik
 • İstişare
 • Meşruiyet
 • Güvenilirlik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde aranan özelliklerden biri değildir?

 • Güvenilir olmak
 • Liyakat sahibi olmak
 • Adalet ile hüküm vermek
 • Varlıklı bir aileye mensup olmak
Soru 11

İslam kültür ve medeniyetinde ortaya konulan ilmî faaliyetler, kendisinden sonra gelen ilmî çalışmalara ilham kaynağı olması bakımından ayırt edici özelliklere sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayırt edici özelliklerden biri değildir?

 • Tercüme hareketleri
 • Metodik çalışma
 • Ahlaki tavır
 • Evrensellik
Soru 12

Din, insanlara ideal toplum düzeni vaat eder. İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzende de insanın maddi ve manevi varlığının korunması, kabiliyetini geliştirebileceği ortamın hazırlanması, toplumun huzur ve barış içinde yaşaması amaçlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam toplumunda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • İnsanların şeref ve onurunu korumak
 • Farklı kültürleri zenginlik olarak görmek
 • Güce ve zevke dayalı bir yapıya sahip olmak
 • Sulh, hürriyet ve tevhit ilkeleri üzerine kurulu olmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hisbe Teşkilatı’nın temel görevlerindendir?

 • Kamu ahlak ve düzenini korumak
 • Sağlık hizmetlerini yürütmek
 • Ordu için asker yetiştirmek
 • Vergi ve zekât toplamak
REKLAM
Soru 14

İnsanın yaratıcısıyla ilişkilerinde, yaşantısında, ibadet ve iyiliklerini çıkar kaygısı gözetmeksizin sadece Allah’ın rızası için yapmasıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Îsâr
 • İhlâs
 • İman
 • İhsan
Soru 15

İnsanları, canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır
 • Cesaret
 • Güven
 • Merhamet
Soru 16

• Tasavvufun sosyal hayattaki kurumsal yapılarıdır.
• Dinî bilginin öğretildiği merkezler ve halka açılan toplantı yerleridir.
• Gelir getiren mal, mülk ve akarların, hayır amaçlı olarak tahsis edilmesidir.
Bu tanımlarda aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir?

 • Mescit
 • Vakıf
 • Sahaf
 • Tekke
Soru 17

Abbasi devletinde mali işleri idare etmek, vergileri toplamak ve dağıtmak için oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanü’l-Ziya
 • Divanü’l-Mal
 • Divanü’l-İstifa
 • Divanü’l-Harac
Soru 18

I. Haber
II. Tecvit
III.Kütübü’s-Sitte
IV.Ulumu’l-Riyaziyye
Verilen kavramlardan hangileri hadis ilmi ile ilgilidir?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 19

“Eşref-i mahlûkat” kavramı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

 • Kutsal kitaplar
 • Melekler
 • İnsanlar
 • Cinler
Soru 20

Rasathaneler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Medreselerin uzmanlık alanlarına ayrılmasıyla ortaya çıkan birimlerdendir.
 • En önemlisi Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta kurulmuştur.
 • Astronomik gözlem yapmak için kullanılan yapılardır.
 • İlk kez İslam coğrafyasında kurulmuştur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABADACBDACABDCBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler