İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 2

I. Bedi’
II. Gaffar
III. Mennan
IV. Musavvir
Allah’ın yukarıda verilen isimlerinden hangileri sanat ve estetikle ilişkilendirilebilir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

Bir sanatı icra etmek için gerekli bilgi, yetenek ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir?

 • Serazad
 • Bestekâr
 • Muharrik
 • Sanatkâr
Soru 4

İslam sanatı, toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlar. Amaçsız ve sadece zevk için eser ortaya koyma anlayışına sahip değildir.
Bu açıklama İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • İşlevsel olması
 • Tekâmülü esas alması
 • Dünya görüşünün tevhit olması
 • Belli bir ahlak anlayışına sahip olması
Soru 5

İslam mimarisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tevhit ilkesi çerçevesinde şekillenir.
 • Araplara özgü millî bir unsurdur.
 • Temasta bulunduğu kültürlerin mimarisinden etkilenmiştir.
 • Manevi değerler ile maddi ihtiyaçları birleştirmek hedeflenir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıda cami çeşitleri ve bunlara ait açıklamalar verilmiştir.
I. Fetih Camii Fethedilen beldelerde açılan veya kurulan ilk camiler
II. Ulu Cami Şehirlerdeki merkezi camiler
III. Namazgâh Osmanlı sultanlarının inşa ettirdikleri camiler
IV. Selatin Camii Yol boylarında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için yapılan, üstü açık mescitler
Buna göre tablonun doğru hâle gelmesi için numaralanmış kavramlardan hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 7

İslam ülkelerinde saraylar, görkemli yapılar değildir. Çünkü hükümdarlar dinî mimariyi gölgede bırakacak tercihlerden uzak durmuştur. Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu dönemlerde inşa ettirdiği Topkapı Sarayı, çağdaşı saraylar arasında mütevazı görünümüyle bu anlayışı yansıtır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Sivil mimarinin geniş bir uygulama alanının bulunduğuna
 • Saray mimarisinin tezyinatsız ve kullanışsız tasarlandığına
 • Müslümanların dinî yapıları diğer yapılardan üstün tuttuğuna
 • Dinî mimari tekniğinin sivil mimariden daha fazla geliştiğine
Soru 8

İslam inancına göre yeryüzünde ibadet amacıyla yapılan ilk mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâbe
 • Mescid-i Nebi
 • Mescid-i Aksa
 • Kubbetü’s-Sahra
Soru 9

El yazması kitapların metinlerini resim yoluyla açıklamak için yapılan, ışık ve gölge oyunlarıyla derinlik kazandırılmayan, küçük boyutlu ve renkli resimlere denir.
Tanımı verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebru
 • Tezhip
 • Hüsnühat
 • Minyatür
Soru 10

Tezhip sanatıyla uğraşan kimseye ne ad verilir?

 • Hattat
 • Nakkaş
 • Müzehhib
 • Musavvir
Soru 11

Hayrın efdali ve kemalin âlâsı, şehirden uzak topluluk merkezlerinde değil şehirlerin sınırları içinde elde edilir. Şunu söyleyelim ki hayır nasıl arzu ve iradeyle elde edilirse, kötülük de arzu ve iradeyle elde edilir. Dolayısıyla bir şehrin sınırları içindeki yardımlaşmanın kötü amaçlara doğru yönelmesi de mümkündür. Fakat sakinlerinin ancak saadete erişmek maksadıyla kurulan şehirdir.
Farabi bu şekilde tanımladığı şehri aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirmiştir?

 • Fazıl
 • Kadim
 • Medeni
 • Matlub
Soru 12

Dinî musiki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tekke musikisinde zikir ön plandadır.
 • Cami musikisi enstrüman eşliğinde insan sesi ile icra edilir.
 • Askeri bando takımı olan mehter, dinî musiki kapsamında yer alır.
 • Kur’an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra tesbihat, tekbir ve ilahileri de içerir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirlerinin genel özelliklerinden biri değildir?

 • Yollar, insanların kurumlara kolayca ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır.
 • Şehrin fiziki yapısı Müslümanların dinî hayatı gözetilerek oluşturulmuştur.
 • Heykel, anıt ve benzeri unsurlar şehrin merkezinde konumlandırılmıştır.
 • Hayatın akışını ibadetlerin yapılma süreçleri düzenlemiştir.
REKLAM
Soru 14

Bir devletin inanç ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin yardımlarda bulunup sağlık hizmetleri ve eğitim faaliyetleri sunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Askerî gücünün
 • Teknolojik gücünün
 • Coğrafi konumunun
 • Sosyal sorumluluğunun
Soru 15

• İslam Devleti’nin ilk başkentidir.
• Kur’an ile fethedilmiş şehir kabul edilir.
• Asr-ı Saadet bu beldede yaşanmıştır.
Bu özelliklerin tamamı aşağıdaki İslam şehirlerinden hangisine aittir?

 • Mekke
 • Medine
 • Kahire
 • Bağdat
Soru 16

Kur’an’da mukaddes toprak olarak nitelenen ve Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kudüs
 • Mekke
 • Kahire
 • Kurtuba
Soru 17

İslam medeniyeti hakkında Osmanlı’da ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eser ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medeniyyet-i İslamiyye - Gaspıralı İsmail Bey
 • Medeniyyet-i İslamiyye - Şemseddin Sami
 • Tarihin Akışı İçinde İslam Medeniyeti - Osman Turan
 • Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri - Tahiru’l-Mevlevi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

 • Şarkiyatçılık
 • Oryantalizm
 • Doğubilim
 • Fütüvvet
Soru 19

Hz. Peygamber’in Hayber fethinde Tevrat nüshalarını Yahudilere iade etmesi
• İstanbul’un fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet’in Patrikhaneye dokunmaması
• Darülaceze’de cami, havra ve kilisenin bir arada bulunması
Bu örneklerin tamamından aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

 • İslam, farklı medeniyetleri etkilemiştir.
 • Müslümanlar, pek çok coğrafyada fetihler gerçekleştirmiştir.
 • İslamiyet farklı inanç mensuplarına ibadet özgürlüğü tanımıştır.
 • Müslümanlar çeşitli sosyal ve ekonomik kurumlar oluşturmuştur.
Soru 20

İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Her asırda bilim ve teknoloji alanında diğer toplumlardan öndedir.
 • Kaynağı Kur’an ve hadis ile yazılı, sözlü ve fiziki mirastan oluşur.
 • Yeryüzündeki nimetleri ve imkânları, herkesin hakkı sayar.
 • Yeryüzünü yaşanılabilir kılmayı ilke edinir.
Cevap Anahtarları
234567891011121314151617181920
BDABDCADCABCDBABDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler