Kelam 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin iman esaslarını ifade eden usûl-i selâse’den biri değildir?

 • Tevhit
 • Nübüvvet
 • Ahirete iman
 • İbadet
Soru 2

İslam düşünce tarihi boyunca kelam ilmine;
I. Dinin itikat esaslarını konu edindiği için _________,
II. Dinin aslını oluşturan akideyi, temel inanç ilkelerini kendisine konu edindiği için _________,
III.Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için _________ gibi çeşitli isimler verilmiştir.
Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
I <-----> II <-----> III

 • usûlü’ddin <-----> fıkh-ı ekber <-----> nazar
 • ilm-i tevhid <-----> nazar <-----> akaid
 • akaid <-----> usûlü’ddin <-----> ilm-i istidlal
 • fıkh-ı ekber <-----> ilm-i tevhid <-----> ilm-i istidlal
Soru 3

Şekilde soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kelam ilminin konusu
 • Kelam ilminin amacı
 • Kelamın anlamı
 • Kelamın tanımı
Soru 4

İslam dininin aslî hükümlerinin temellendirilmesi, sistematik hâle getirilmesi, izah ve ispat edilmesi, karşı fikirlerin cevaplandırılması amaçlanmıştır. Yabancı kültürlere karşı inanç esaslarının savunulmasında ve inançla ilgili problemlerin çözümünde akıl ön planda tutularak naslar buna göre tevil edilmiştir. Bu dönem “kelamın doğuşu” olarak da adlandırılmıştır.
Hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutezile mezhebinin ortaya çıkışı
 • Ehl-i sünnet mezhebinin ortaya çıkışı
 • İlk fikrî hareketler ve ihtilaflar
 • Yeni ilm-i kelam
Soru 5

Ehl-i sünnet kelam ekolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hicri dördüncü asırda kurulduğu kabul edilir.
 • Mutezile mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
 • Eş’ariyye ve Mâturîdiyye bu ekolü sistemleştirmiştir.
 • Bilginin kaynakları noktasında akıl-vahiy dengesini gözetmiştir.
REKLAM
Soru 6

“Dinî ilimler içinde küllî olan, kelamdır. Fıkıh, usûl-i fıkıh, hadis ve tefsir gibi diğer ilimler ise cüzî ilimlerdir.”
Gazzâli’nin bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Tefsir ilminin tek kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.
 • İslami ilimler birbirinden bağımsız birer disiplindir.
 • Kelam, konusu itibariyle kapsamlı bir ilimdir.
 • İslami ilimlerin ortak amacı evrensel hükümlerin anlaşılmasıdır.
Soru 7

“Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: Çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki: Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratmayı hakkıyla bilendir. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.”
(Yâsin suresi, 78-81. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki metotlardan hangisine örnektir?

 • İstihsan
 • İstishab
 • Tümdengelim
 • Tümevarım
Soru 8

Kelam ilminin yöntemi ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Gayb âlemi ve inanç alanı ile ilgili konularda deneyi esas alır.
 • Genellikle tümevarım ve temsil yöntemlerini kullanır.
 • Konuları mantık kurallarına uygun olarak akli bir yöntemle açıklar.
 • İnanç ve düşünce ile alakalı hususlarda kesin hükümler ortaya koyar.
Soru 9

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • İsmail Hakkı İzmirli - Yeni İlm-i Kelam
 • İmam-ı Âzam Ebu Hanife - El-Fıkhu’l Ekber
 • Ebu Mansûr el-Mâtürîdî - Mâturîdiyye Akâidi
 • Ebu’l-Hasan el-Eş’âri - El-İbâne an Usûli’d-Diyâne
Soru 10

Kelam ilmine göre insanın bilgi kaynakları havass-ı selîme, akıl-ı selîm ve _________ oluşur.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kalb-i selimden
 • fıkh-ı ekberden
 • haber-i vahitten
 • haber-i sadıktan
Soru 11

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kelam ilminin ortaya çıkışı İmam Mâturîdi ile başlamıştır.
 • Mutezile, Vâsıl bin Atâ’nın öncülüğünde bir ekol haline gelmiştir.
 • Gazâli’den önceki döneme mütekaddimîn, sonraki döneme müteahhirîn denilmiştir.
 • 19. yy’dan sonraki dönem kaynaklarda Yeni İlm-i Kelam dönemi olarak adlandırılmıştır.
Soru 12

Muhâl ve müstahîl de denilen yokluğu zâtının gereği ve zorunlu olan, dış dünyada varlığı düşünülemeyen, varlığı ve gerçekleşmesi imkânsız olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vâcib
 • Mümkin
 • Mümteni
 • Hâdis
Soru 13

“Ezeli ve ebedi hayat sahibi, kendisi için ölüm söz konusu olmayan, diri” anlamlarına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mümit
 • Hayy
 • Gaffâr
 • Rahman
REKLAM
Soru 14

“Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: erginlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret edilmektedir?

 • Aklın
 • Yaşın
 • Sağlığın
 • Cinsiyetin
Soru 15

İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akla _________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • akl-ı evvel
 • akl-ı selim
 • zekâ
 • mantık
Soru 16

“Aklın yalan üzerine birleşmelerini imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği haberler” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hadis-i kutsi
 • Ahad haber
 • Havass-ı selime
 • Mütevatir haber
Soru 17

Bütün insanlar ölümlüdür. Ahmet insandır. O hâlde Ahmet de ölümlüdür.
Bu önerme aşağıdaki akıl yürütme yöntemlerinden hangisine örnektir?

 • Analoji
 • Tümevarım
 • İstikrâ
 • Tümdengelim
Soru 18

İnsanların kendi aralarında ve diğer varlıklarla olan ilişkilerini düzenleyen, terbiye kurallarını gösteren, nefsin eğitilmesine dayanan hükümler aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtikadî hükümler
 • Ameli hükümler
 • Ahlaki hükümler
 • Taabbudi hükümler
Soru 19

“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”
(Zümer suresi, 9. ayet)
Bu ayetin mesajını destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • “…Kulları içerisinde, ancak bilenler Allah’a karşı gereğince saygı ve korku hisseder…”(Fâtır suresi, 28. ayet)
 • “Yahudilerden ve Hristiyanlardan başka hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki: Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.”(Bakara suresi, 111. ayet)
 • “Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.”(En’âm suresi, 148. ayet)
 • “...Kim Allah ve Resûlü’ne karşı gelirse onun için cehennem ateşi vardır...”(Enfâl suresi, 13. ayet)
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi itikadî hükümlerin
özelliklerinden biridir?

 • Kapalılık
 • Kesinlik
 • Bölünebilirlik
 • Değişkenlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBABCDACDACBABDDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler