Kelam 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mutezile’nin akaid konularındaki akli yorum ve açıklamalarına, özellikle ayetlerdeki farklı anlayışa müsait ifadelerin yorumlanmasına şiddetle karşı çıkan Ehl-i sünnet ekolüdür.
Hakkında bilgi verilen bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şia
 • Cebriye
 • Haricilik
 • Selefilik
Soru 2

Fetihlerle hızla yayılan İslam, bir yandan kökleşme sürecini devam ettirirken, diğer yandan Mısır, Roma ve Sasanî medeniyeti ile yüz yüze gelmiştir. Müslümanlar, bu coğrafyalarda yaşayan insanlara İslam’ı anlatırken karşılaştıkları sorular ve sorunlardan dolayı hem onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir.
Bu metin yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisinin açıklamasıdır?

 • Hilafet meselesi ve siyaset
 • Yabancı din, kültür ve medeniyetlerin etkisi
 • İslam’ın insanlara tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti
 • Dinî metinlerin lafızlarından ve anlamlarından kaynaklanan sebepler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnetin genel görüşlerinden biri değildir?

 • Amel, imanın bir parçasıdır.
 • Allah, ahirette müminler tarafından görülecektir.
 • Hz. Muhammed’in(sav.) peygamberliği evrenseldir.
 • İnsanlar hür irade sahibidirler ve yaptıklarından sorumludurlar.
Soru 4

Müteşabih konuları bilmesi mümkün olan Hz. Peygamber’in, sahabenin ve otorite âlimlerin söylediklerini kabul ve tasdik etmek gerekir.
Selef âlimlerinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 • Keff
 • Sükût
 • Marifet ehline teslim
 • Aczini itiraf etmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Eş’ariliğin görüşlerinden “marifetullah”ın açıklamasıdır?

 • Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği hususları kalben tasdik eden kişi mümindir.
 • Akıl, Allah’ı bulabilecek güçte bile olsa O’nu bilmek aklen değil dinen vaciptir.
 • Nübüvvet için erkek olmak şart değildir, kadın da peygamber olabilir.
 • Şefaat haktır ve kıyamet günü gerçekleşecektir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğe ait görüşlerden biridir?

 • İnsan, fiillerinin yaratıcısıdır.
 • Allah’ın ahirette görülmesi mümkün değildir.
 • İnsanın akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşması düşünülemez.
 • Kur’an Allah’ın kelamıdır ancak harfleri ve sesleri sonradan yaratılmıştır.
Soru 7

Sıffîn Savaşı’ndan sonra gerçekleşen Hakem Olayı’nda Hz. Ali’yi destekleyen bir grup daha sonra ondan ayrılmıştır. Bunlara ayrılan, terk edip giden anlamında _________ denilmiştir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Hârici
 • Eş’ari
 • Mutezili
 • Selefi
Soru 8

Aşağıdaki mezheplerden hangisi Hâricîlerin aşırı fikirlerine, şiddet eylemlerine ve siyasi çekişmelere bir tepki olarak doğmuştur?

 • Eş’ariyye
 • Selefiyye
 • Mürcie
 • Maturidiyye
Soru 9

Hilafetin nas ve tayin yoluyla Hz. Ali’ye ve soyuna tahsis edildiği fikrini benimseyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şia
 • Mutezile
 • Haricilik
 • Selefiyye
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin “Beş Esas” olarak bilinen ilkelerinden biri değildir?

 • El-Va’d ve’l-Va’id
 • Takiyye
 • Tevhid
 • Adalet
Soru 11

Cebriye mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet bin Hanbel
 • Vâsıl bin Atâ
 • Hasan Sabbah
 • Cehm bin Safvan
Soru 12

Yeni İlm-i Kelam hareketiyle birlikte klasik kelamın kapsam ve içeriği ile yönteminde bazı değişiklikler yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi değişiklik yapılan bu konulardan biri değildir?

 • Mekanizm fikrinin temelsizliği üzerinde durulması
 • İslam dininin diğer dinlerle mukayese edilmesi
 • Bir mezhebi taklide dayalı yaklaşımın öne çıkarılması
 • Bilim-din ilişkisinin çözümlenmeye çalışılması
Soru 13

İslam’ın inanç esaslarını savunmak, vahyi ve nübüvveti temellendirmek, dine dışarıdan yapılan saldırılara cevap vermek ve içeride oluşabilecek kuşkuları gidermek öncelikle aşağıdaki ilimlerden hangisinin görevidir?

 • Fıkıh
 • Kelam
 • Tefsir
 • Hadis
REKLAM
Soru 14

Pozitivizmin akla, bilime, deney ve gözleme vurgu yaparak dini, vahyi, kutsal olanı sürekli eleştirmesi ve dinin artık miadını doldurduğu tezini sürekli gündeme getirmesi, zaman içinde insanları _________ gibi açmazlara sevk etmiştir.
Cümlenin anlam akışına göre boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez?

 • politeizm
 • nihilizm
 • ateizm
 • materyalizm
Soru 15

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar...”
(Nisâ suresi, 48. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Tefekkür
 • Tevekkül
 • Tebliğ
 • Tevhit
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi politeizme ait bir düşüncedir?

 • Tanrı yoktur.
 • Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Tanrıların çeşitli görevleri vardır.
 • Tanrı hakkında kesin bir bilgi elde edilemez.
Soru 17

İnsanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, özellikle de tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deizm
 • Politeizm
 • Materyalizm
 • Agnostisizm
Soru 18

Hristiyanlıktaki tanrı inancına bir tepki olarak ortaya çıkan nihilizmin felsefe tarihindeki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Auguste Comte
 • Nietzsche
 • Descartes
 • Thomas Huxley
Soru 19

_________ hem ahlak hem de estetik açısından göze ve gönle hoş gelen, sevilen ve beğenilen hâller ve davranışları, _________ ise gözün beğenmediği maddi şeylerle, duygusal olarak insanı rahatsız eden hâller ve davranışları ifade etmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangilerinin getirilmesi doğrudur?

 • Mübah - mekruh
 • Helal - haram
 • Hüsün - kubuh
 • Sevap - günah
Soru 20

Şer kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın görüşünü yansıtmaz?

 • Şerri yaratmak şerrin kendisidir.
 • Allah’ın şerre yardımı ve rızası yoktur.
 • İnsanın şerri tercih etmesi iradesinin bir sonucudur.
 • Şerrin var olması Allah’ı inkâr etmeyi gerektirmez.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBDACABDCBADCDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler