Kimya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen kovalent bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?
Bileşik formülü <----> Bileşik adı

 • SO2 <----> Kükürt dioksit
 • S2O3 <----> Dikükürt trioksit
 • N2O4 <----> Diazot pentaoksit
 • N2O <----> Diazot monoksit
Soru 2

Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir?
İyonlar <-----> Bileşik formülü

 • Mg2+ ve CI <-----> MgCI2
 • Pb4+ ve O2– <-----> PbO2
 • Fe3+ ve OH <-----> Fe3OH
 • Na+ ve SO2–4 <-----> Na2SO4
Soru 3

K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Potasyum karbür
 • Potasyum karbonat
 • Kalsiyum karbonat
 • Kalsiyum oksit
Soru 4

Aşağıda verilen anyon isimlerinden hangisi yanlıştır?
Anyon <-----> Anyonun ismi

 • H <-----> Hidrür
 • F <-----> Fosfür
 • Br <-----> Bromür
 • S2 <-----> Sülfür
Soru 5

Apolar moleküller arasında anlık oluşan çekim kuvvetlerine indüklenmiş dipol denir.
Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır?

 • H2
 • HCI
 • H2O
 • HF
REKLAM
Soru 6

Hidrojen bağı, elektronegatifliği yüksek bazı atomlarla elektronegatif atoma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir.
Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre sıvı halde kendi molekülleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir?

 • NH3, PH3
 • HF, HCI
 • PH3, H2S, HCI
 • NH3, H2O, HF
Soru 7

Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim gerçekleşmiştir?

 • Demir metalinin elektriği iletmesi
 • Gümüş metalinin kararması
 • Sütten yoğurt elde edilmesi
 • Metan gazının yanması
Soru 8

Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.
• Gazlar sıcaklıkla genleşebilir.
• Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür.
• Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır.
• Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır.
Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
I. Akışkandırlar.
II. Isıyı iyi iletirler.
III.Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur.
Buna göre hangileri iki fiziksel hâl için de ortak özelliktir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 10

Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

 • Kar taneleri
 • Yıldırım
 • Mum alevi
 • Güneş
Soru 11

Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

 • İyonik
 • Moleküler
 • Kovalent
 • Metalik
Soru 12

Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir?

 • H2O
 • HCI
 • NH3
 • CH4
Soru 13

Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır?
(2He, 6C, 8O, 12Mg)

REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen taneciklerden hangisi çok atomlu iyonlara örnektir?

 • Na+
 • Ca2+
 • O2-
 • OH-
Soru 15

Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturacağı kovalent bağ sayısı en fazladır?

Soru 16

Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal değişim olaylarını gösteren şekli aşağıdaki gibi hazırlamıştır.
Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 17

Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin kinetik enerjisi artmaktadır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 18

Sıvıların buhar basıncı ile ilgili;
I. Sıvı molekülleri arasındaki etkileşim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur.
II. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar.
III.Buhar basıncı sadece sıvı kaynamaya başladığı zaman oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi yumuşak suyun sert suya göre avantajlarından biri değildir?

 • İçimi daha iyidir.
 • Sabun ve deterjan tüketimini azaltır.
 • Makinelerin ömrünü uzatır.
 • Kaynatıldığında daha çok kireç tortusu bırakır.
Soru 20

Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın bir sonucu değildir?

 • Besin çeşitliliğinin artması
 • Buzulların erimesi
 • Deniz seviyesinin yükselmesi
 • Bazı canlı türlerinin azalması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBBADACCACDCDBDBBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?