Kimya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Bileşikler iki veya daha fazla türde elementin kimyasal yollarla birleşmesinden oluşmaktadır. Bileşik oluşurken elementler, belirli oranlarda birleşir. Diğer bir ifadeyle bileşiğin kütlesi ne olursa olsun, belirli bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki oran hep sabittir.”
Deney ve gözlemlere dayanarak yukarıda verilen genellemeyi yapan bilim insanı kimdir?

 • Joseph Proust
 • Antonie Lavoisier
 • John Dalton
 • Robert Boyle
Soru 2

Demir ve kükürt elementleri arasında ısı ile gerçekleşen tepkime yukarıda verilmiştir. Bu tepkimeye ait kütle değerleri ve maddelere ait renkler belirtilmiştir.
Buna göre verilenler doğrultusunda seçeneklerdeki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

 • Kimyasal değişim gerçekleşmiştir.
 • Toplam kütle korunmuştur.
 • Atom türü ve sayısı değişmiştir.
 • Oluşan ürün elementlerinden farklı renge sahiptir.
Soru 3

Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisinde azot elementleri arasındaki katlı oran 1/2 ’ dir?

 • NO ve N2O3
 • NO ve N2O
 • NO2 ve N2O5
 • N2O ve N2O4
Soru 4

Magnezyum elementinin mol kütlesi yaklaşık 24 g/mol, oksijeninki ise 16 g/mol’ dür.
Buna göre 2 mol MgO bileşiğinin kütlesi kaç gramdır?

 • 24
 • 40
 • 80
 • 96
Soru 5

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir?

REKLAM
Soru 6

Fe2O3 + C " Fe + CO2
Yukarıda verilen kimyasal tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde CO2’ nin katsayısı kaç olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

CH4(g)+2O2(g) → CO2(g)+2H2O(s)
Yukarıda verilen tepkimeye göre 1 mol CH4 gazının tamamının yanması için gereken O2 gazı normal şartlar altında kaç litredir?

 • 11,2
 • 22,4
 • 33,6
 • 44,8
Soru 8

CaO + CO2 → CaCO3
Belirli miktar CaO ve CO2’ nin tepkimesinden teorik hesaplamalar sonucu 40 g CaCO3 oluşması beklenmektedir. Ancak tepkime sonucu oluşan ürün 36 g olarak ölçülmüştür.
Buna göre tepkime verimi yüzde kaçtır?

 • 40
 • 60
 • 80
 • 90
Soru 9

HCl(aq)+NaOH(aq) → NaCl(aq)+H2O(s)
Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • Asit-baz tepkimesidir.
 • Tepkime denk değildir.
 • Reaksiyon sonucunda çökelti oluşmuştur.
 • Reaksiyon susuz ortamda gerçekleşmiştir.
Soru 10

Heterojen karışımların sınıflandırılması ile ilgili yukarıda verilen şemada numaralar ile gösterilen ifadelerden hangi ikisi yer değiştirirse şema doğru olur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 11

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözeltiye örnektir?

 • Ayran
 • Çamur
 • Sis
 • Kolonya
Soru 12

Aşağıda verilen karışımlara ait sınıflandırma hangi seçenekte yanlıştır?
Karışım <-----> Sınıfı

 • Benzin-su <-----> Emülsiyon
 • Çamur <-----> Süspansiyon
 • Süt <-----> Adi karışım
 • Tozlu hava <-----> Aerosol
Soru 13

Seçeneklerde verilen maddelerden hangisi aynı koşullarda suda iyi çözünmez?

 • Tuz
 • Şeker
 • Alkol
 • Yağ
REKLAM
Soru 14

Kütlece %20’lik 200 g şekerli su çözeltisi hazırlamak için kaç gram şeker kullanılmalıdır?

 • 20
 • 40
 • 50
 • 80
Soru 15

1 kg veya 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin miligram cinsinden kütlesine _________ derişimi denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?

 • Kütlece yüzde
 • Hacimce yüzde
 • Hacim-kütlece yüzde
 • ppm
Soru 16

Seçeneklerde verilen çözeltilerin hangisinde çözünen tuz miktarı diğerlerinden farklıdır? 100 gr tuzlu su

Soru 17

Kışın yolların buzlanmasını önlemek için koligatif özelliklerden biri olan _________ faydalanılır. Bunun için yollara tuz atılır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kaynama noktası yükselmesinden
 • donma noktası düşmesinden
 • yoğunluğun artmasından
 • viskozitenin azalmasından
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi tane boyutu farkından yararlanılarak karışımları ayırmada kullanılan bir yöntem değildir?

 • Eleme
 • Yüzdürme
 • Diyaliz
 • Süzme
Soru 19

Çay yapraklarını deminden ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süzme
 • Ayırma hunisi
 • Kristallendirme
 • Basit damıtma
Soru 20

Kum, tuz ve demir tozundan oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor.
• Karışıma mıknatıs tutulur.
• Geriye kalan karışıma yeteri kadar su eklenip karıştırılır.
• Su eklenen karışım süzgeç kağıdı kullanılarak süzülür.
Buna göre son işlem sırasında süzgeç kağıdında kalan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kum
 • Tuz
 • Demir tozu
 • Su
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBCDCDDACDCDBDCBBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?