Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen nükleotit dizilimlerinde hangisi DNA’ya ait olamaz?

 • AGT CAA AGG AAA
 • AUG GUU GGG CCC
 • AAA TTT GGG CCC
 • GAC GCT GAG AGA
Soru 2

Aşağıdaki moleküllerden hangisi tüm nükleik asit çeşitlerinde bulunur?

 • Fosfat
 • Riboz
 • Deoksiriboz
 • Timin
Soru 3

Bir canlının sağlıklı ve DNA taşıyan her vücut hücresindeki DNA miktarı ve DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası aynıdır. Ancak canlıyı oluşturan doku ve organlar yapı ve özellikleri bakımından birbirinden farklıdır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • DNA’lardaki hidrojen bağı sayısının farklı olması
 • DNA’daki fosfat sayısının değişkenlik göstermesi
 • DNA’nın hücrede bulunduğu yerin farklı olması
 • Dokuları oluşturan hücrelerin aktif gen bölgelerinin farklı olması
Soru 4

DNA’nın kendini eşleyebilmesi için aşağıdaki maddelerden hangisi gerekli değildir?

 • DNA ligaz enzimi
 • DNA polimeraz
 • Hidroklorik asit
 • Kalıp görevi görecek DNA
Soru 5

UUU, UUC kodonları fenilalanin, CAU, CAC kodonları histidin ve AUG kodonu metiyonin aminoasidini şifrelerken, UAA, UAG ve UGA kodonları ise herhangi bir aminoasidi şifrelememektedir.
Buna göre aminoasitlerin şifrelenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tüm kodonlar bir aminoasidi şifreler.
 • Bir aminoasidi birden fazla kodon şifreleyebilir.
 • Bazı aminoasitleri tek bir kodon şifreler.
 • Kodonlar üç nükleotitten oluşur.
REKLAM
Soru 6

Bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan ve kısa sürede aynı proteinden çok miktarda üretilmesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sentrozom
 • Mitokondri
 • Hücre iskeleti
 • Poliribozom
Soru 7

Yukarıda protein oluşumu şematize edilmiştir.
Bu şemaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • DNA içerdiği genetik bilgiyi protein molekülünden alır.
 • Protein sentezi tek aşamada gerçekleşir.
 • Protein sentezinde tüm RNA çeşitleri görev alır.
 • Protein sentezi DNA’dan bağımsız gerçekleşir.
Soru 8

Protein sentezi sırasında oluşan proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aminoasitler arasında kurulan peptit bağının farklı olması
 • Aminoasitlerin dizilişinin farklı olması
 • Ribozomların yapısının farklı olması
 • Hücre sitoplazmasının yoğunluğunun farklı olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi modern biyoteknoji ile hedeflenen amaçlardan birisi değildir?

 • Besin değeri yüksek ve geç bozulan besin üretimi
 • Türler arası melezleme
 • Sera etkisinin artırılması
 • Atıklar nedeniyle kirlenen suların temizlenmesi
Soru 10

Canlılarda bulunan işlev ve yapıca bozuk genlerin tespit edilmesi, değiştirilmesi ve onarılmasını sağlayan uygulamalara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyolojik ıslah
 • Yapay seçilim
 • Biyogüvenlik
 • Gen terapisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ATP için doğrudur?

 • Yaşamsal faaliyetlerde kullanılan enerji kaynağıdır.
 • Hücreden hücreye aktarılabilir.
 • Depolanabilir.
 • Sadece özelleşmiş hücrelerde üretilebilir.
Soru 12

Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken ATP harcanmaz?

 • Biyosentez tepkimeleri
 • Kolaylaştırılmış difüzyon
 • Sinirsel iletim
 • Fiziksel hareket ve kas faaliyetleri
Soru 13

Yukarıda bazı canlılarda gerçekleşen fotosentez reaksiyonları verilmiştir.
Verilen reaksiyonlarla ilgili olarak fotosentezle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tüm fotosentez reaksiyonlarında oksijen açığa çıkar.
 • Tüm fotosentez reaksiyonlarında karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır.
 • Fotosentez için ışık enerjisi gereklidir.
 • Fotosentez reaksiyonları sonucunda organik madde oluşur.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez reaksiyonları sonucu oluşabilecek organik moleküllerden birisidir?

 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Karbondioksit
 • Glikoz
Soru 15

Yukarıda optimum koşullarda fotosentez hızını etkileyen faktörlerden birisine ait grafik verilmiştir.
Grafikte “X” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 • Işık şiddeti
 • Klorofil miktarı
 • Işığın dalga boyu
 • Karbondioksit miktarı
Soru 16

Besinlerini kemosentezle üreten canlılar aşağıdaki terimlerden hangisi ile adlandırılır?

 • Fotoototrof
 • Heterotrof
 • Kemoototrof
 • Otçul
Soru 17

Oksijenli solunumda en çok ATP’nin üretildiği ETS’de aşağıdaki fosforilasyon çeşitlerinden hangisiyle ATP üretilmektedir?

 • Substrat düzeyinde fosforilasyon
 • Oksitatif fosforilasyon
 • Fotofosforilasyon
 • Kemofosforilasyon
Soru 18

Glikoliz sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz?

 • Su
 • Pirüvik asit
 • ATP
 • NADH
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon ile gerçekleşen olaylardan birisi değildir?

 • Hamurun mayalanması
 • Üzüm suyundan sirke oluşması
 • Şekerin suda çözünmesi
 • Sütten yoğurt oluşması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ile oksijenli solunumun ortak özelliklerinden birisidir?

 • Su kullanılması
 • Karbondioksit oluşması
 • Glikoz üretilmesi
 • ETS kullanılması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCADCBCDABADBCBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?