Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geçmesine _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Habitat
 • Besin zinciri
 • Ayrıştırıcılar
 • Üreticiler
Soru 2

Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 3

Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Çöller bitki ve hayvan türleri bakımından zengin bölgelerdir.
 • İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür.
 • Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kaynağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır.
 • Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar.
Soru 4

Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksijen döngüsü
 • Karbon döngüsü
 • Azot döngüsü
 • Su döngüsü
Soru 5

Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Ülke nüfusunun gelecekteki durumu hakkında tahminler yapmak
 • Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek
 • Alt yapı planlarında tutarlılığı artırmak
 • Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir?

 • Aile planlaması yapmak
 • Kadının iş olanaklarının çeşitlenmesi
 • Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması
 • Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti sağlamak
Soru 7

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir?

 • Şam
 • Hartum
 • İstanbul
 • Bakü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir?

 • Mersin
 • Ankara
 • Kayseri
 • Malatya
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
 • İşbirliği ve sosyal dayanışma kuvvetlidir.
 • Nüfusları az kapladıkları alan küçüktür.
 • Hizmet sektörü gelişmiştir.
Soru 10

Yağışın bol, su kaynaklarının yeterli olduğu verimli sahalarda üretimi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağıtımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğal afetler
 • Bitki örtüsü
 • İklim
 • Toprak yapısı
Soru 11

Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenmesine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşeri faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sermaye birikimi
 • Teknolojik gelişmeler
 • Tarımsal faaliyetler
 • Kitle iletişim araçları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardandır?

 • Güneş
 • Rüzgâr
 • Petrol
 • Dalga
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında yer alan illerden biridir?

 • Çorum
 • Trabzon
 • Bartın
 • Zonguldak
REKLAM
Soru 14

Ürünlerin üretiminde sıcaklık ortalamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise turfanda denir.
Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımda sulama imkânlarının yaygınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur?

 • Tarımsal verimlilikte
 • Tarımsal ürün çeşitliliğinde
 • Tarımda çalışan kişi sayısında
 • Nadasa bırakılan alanda
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımı desteklemek amacıyla kurulan kamuya ait bankalardan biridir?

 • Vakıf Bank
 • Ziraat Bankası
 • Halk Bank
 • İş Bankası
Soru 17

Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır.
 • Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay arasındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur.
 • Türkiye’de ilk rüzgâr santrali İzmir’de kurulmuştur.
 • Doğu Karadeniz’de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir?

 • Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır.
 • 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır.
 • Günümüzde çalışanların 3/4’ü sanayi alanında istihdam edilmektedir.
 • Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır.
Soru 20

Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere kurulmuştur.
Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur?

 • Bartın
 • İzmir
 • Sinop
 • Bayburt
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCAABDCADCACBDDBADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?