Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen İlk Çağ medeniyetlerinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I <----> II <-----> III

 • İnka <----> Mısır <----> Çin
 • Çin <----> İnka <----> Mısır
 • Mısır <----> Çin <----> İnka
 • İnka <----> Çin <----> Mısır
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi unsurlarından biridir?

 • Fiziki yapı
 • İklim özellikleri
 • Dinî inançlar
 • Coğrafi konum
Soru 3

Farklı kültürlerin yeryüzünde dağılışı ve özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Türklerin kültür ocağı Orta Asya’dır.
 • İslam kültürünün merkezi Orta Doğu’da başlar.
 • Batı kültürü coğrafi keşiflerle Amerika kıtasına taşınmıştır.
 • Küreselleşme yeryüzündeki kültürel çeşitlilik yok etmiştir.
Soru 4

Görsel, Türklere ait aşağıdaki eserlerden hangisine ait olabilir?

 • Hat sanatı
 • Orhun Kitabeleri
 • Piri Reis haritası
 • Ebru sanatı
Soru 5

I. Kereste
II. Mobilya atölyesi
III. Mobilya satış mağazası
Verilenler aşağıdakilerin hangisinde ham madde, üretim ve pazar başlıklarına göre doğru olarak sınıflandırılmıştır?
Ham madde <----> Üretim <----> Pazar

 • I <----> II <----> III
 • I <----> III <----> II
 • III <----> II <----> I
 • II <----> I <----> III
REKLAM
Soru 6

Dünyadaki önemli üretim, tüketim ve pazar alanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sanayinin çeşitlenmesi ham maddelerin hızla tükenmesine neden olmaktadır.
 • Gelişmiş ülkelerde ham madde ihracatı sanayi ürünlerine göre daha fazladır.
 • Firmalar değişen piyasa koşullarına göre pazar alanı arayışındadır.
 • Avrupa dünyada önemli bir pazar alanıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi turizm sektörünün olumsuz yönlerine örnektir?

 • Gelirleri arttırması
 • Yeni iş alanları oluşturması
 • Doğal kaynak tüketimini arttırması
 • Toplumları birbirine kaynaştırması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki turistik merkezlerden biridir?

 • Yellowstone Milli Parkı
 • Rodos Heykeli
 • Keops Piramidi
 • Efes Harabeleri
Soru 9

Sanayileşme sürecinin ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkması ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 • İkliminin ılıman olması
 • Sömürgecilik faaliyetleri
 • Denizciliğin gelişmiş olması
 • Buhar gücünün makineye uygulanması
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde gelişmiş ülkeler ile geri kalmış ülkelerin tarım özellikleri arasında yapılan karşılaştırmada verilen bilgilerden ikisi de doğrudur?
Gelişmiş ülkeler <----> Geri kalmış ülkeler

 • Tohum ıslahı gelişmiştir. <----> Son teknoloji tarım makineleri kullanılır.
 • Tarımda gübre kullanımı azdır. <----> Hayvan gücüne dayalı üretim vardır.
 • İlaçlama yöntemi gelişmiştir. <----> Tarımın ekonomik getirisi yüksektir.
 • Birim alandan alınan verim fazladır. <----> Birim alandan alınan verim azdır.
Soru 11

I. Nüfus miktarı en fazla olan ülkedir.
II. Ülke bir yarımada şeklindedir.
III. Ülkenin kuzeyinde Himalaya Dağları bulunur.
IV. Muson iklimi görülür.
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi Hindistan’a ait doğru bilgilerdir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 12

Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır?

 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • Almanya
Soru 13

Görselde sembolü verilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Petrol İhraç Eden Ülkeler
 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği
REKLAM
Soru 14

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Türkiye 1947 yılında üye olmuştur.
 • Ülkelerdeki finansal istikrarı bozar.
 • Ülke ekonomilerinin küçülmesine neden olur.
 • Müdahale ettiği ülkenin parası değer kaybeder.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi madenler ve enerji kaynakları kullanımının sonuçlarından biri değildir?

 • Fosil yakıtların hava kirliliğine neden olması
 • Bitki ve hayvan çeşitliliğinin artması
 • Taş ocaklarına yakın tarım arazilerinin toz nedeniyle verimsizleşmesi
 • Petrol tankerinin batmasıyla denizlerin kirlenmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına neden olmaz?

 • Plansız kentleşme
 • Ormanların tahribi
 • Küresel ısınma
 • Millî parkların artması
Soru 17

Yukarıdaki tabloda bazı ülkelerin elektrik üretiminde yararlandıkları doğal kaynakların oranı gösterilmektedir.
Bu tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Çin elektrik üretiminin %72,5’ini kömürden sağlar.
 • Dünyada nükleerden en fazla elektrik üreten ülke Fransa’dır.
 • Rusya elektrik üretiminin yarıdan fazlasını doğalgazdan sağlar.
 • Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim oranı en yüksek olan ülke Kanada’dır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın göstergelerinden biri değildir?

 • Buzullardaki incelmeler
 • Deniz seviyesindeki yükselmeler
 • Sıcaklık ortalamalarının artması
 • Sanayileşmenin artması
Soru 19

Yukarıdakilerden hangileri asit yağmurlarının nedenidir?

 • Ormanlardaki ağaçların kuruması
 • Tarım topraklarının verimsizleşmesi
 • Fosil yakıt kullanımının yaygınlığı
 • Araç metallerinin hızlı aşınması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi katı atıklara örnektir?

 • Pil ve aküler
 • Egzoz gazları
 • Evsel atık yağlar
 • Kanalizasyon suları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBABCDADCBBABDBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?