Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorlarında içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir?

 • Tsunami
 • Orman yangını
 • Kuraklık
 • Asteroit çarpması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalardan biridir?

 • Turizm faaliyetlerini durdurmak
 • Bilinçli su tüketimini sağlamak
 • Tarım gübresi kullanımından vazgeçmek
 • Enerji üretiminde fosil yakıt kullanmak
Soru 3

Herhangi bir dayanıklı tüketim malının üretim aşamalarından (ham maddesinin üretimi, nakliyesi, malın üretimi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırıcı etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir?

 • Geri dönüşüm
 • Ağaçlandırma
 • Biyoçeşitliliği koruma
 • Damla sulama yöntemi
Soru 4

Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yerleşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir?

 • Sosyokültürel gelişme
 • Ekonomik gelirlerin artması
 • Üretilen ürünlerin tanıtılması
 • Kentlere göçü teşvik etmesi
Soru 5

Yukarıda tabloda bazı kıtaların geçmiş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir.
Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kentsel nüfus Avrupa’da en fazladır.
 • En kalabalık şehirler Afrika kıtasındadır.
 • Asya kentsel nüfusun en hızlı arttığı kıtadır.
 • Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir.
REKLAM
Soru 6

Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı söylenebilir?

 • Küreselleşmeye bağlı olarak işsizliğin artmasına
 • Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere
 • Mülteci durumuna düşen kişi sayısının artmasına
 • Ekonomik yapının gelecekte hizmet ağırlıklı olmasına
Soru 7

Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir?

 • İstanbul Valiliği
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Devlet İstatistik Kurumu
 • Güneydoğu Anadolu Projesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bölgeler arasında gelişmişlik seviyesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?

 • Kentlere göç
 • Tarımda verim artışı
 • Modern yapılaşma
 • Çevre koruma bilincinin gelişmesi
Soru 9

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin genelinde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söylenebilir?

 • Balıkçılık
 • Orman
 • Taş kömürü
 • Çay-fındık
Soru 10

Türkiye’de hizmet sektöründe çalışanların gayrisafi yurt içi hasılası(GSYH) içindeki payı 1923’te %37 iken bu değer 2016’da %70’e ulaşmıştır.
Bu veri artışında Türkiye’de kaydedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur?

 • Okul ve öğretmen sayısının artması
 • Turistik konaklama tesislerinin artması
 • Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi
 • Tarımda ekilebilir alan yüzölçümünün artması
Soru 11

Ticaret; üreticiden tüketiciye kadar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, ticaret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölgede üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur.
Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Enerji tüketimi yüksektir
 • Nüfus yoğunluğu yüksektir
 • Turizm sektörü geri kalmıştır
 • Ekonomik faaliyetler yoğundur
Soru 13

Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun limanlarının ülkemiz ekonomisi açısından önem taşımaktadır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Boru hatları ağının yetersiz kalmasının
 • Ülkemiz istihdamında payının olmasının
 • Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının
 • Uluslararası ticaretimizin %65’inin buralardan yapılmasının
REKLAM
Soru 14

Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünülmeksizin akışı ve aktarımına ne ad verilir?

 • Ulaştırma
 • Ticaret
 • Küreselleşme
 • Pazar
Soru 15

Dünya ticaretinin %90’a yakın kısmı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus yoğunluklarının yüksek olması
 • Ekonomilerinin güçlü olması
 • İklim şartlarının uygun olması
 • Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı
Soru 16

Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üretilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu’nun kara yolları ve limanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu’ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı’ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir.
 • Eski çağlarda en fazla mal karadan taşınıyordu.
 • Osmanlı’nın yıkılmasına coğrafi keşifler neden olmuştur.
 • İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı.
Soru 17

Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir?

 • Antalya
 • Balıkesir
 • Muğla
 • İzmir
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin somut olmayan kültürel miraslarından biridir?

 • Selimiye Camii
 • Ani Harabeleri
 • İshakpaşa Sarayı
 • Kukla oyunu
Soru 19

Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Zeytin - Gemlik
 • Tantuni - Mersin
 • Baklava - Ezine
 • Çibörek - Eskişehir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerinden biri olamaz?

 • Yabancı turist sayısını arttırmak
 • Yerli turist sayısını düşürmek
 • Turistik işletmeleri arttırmak
 • Turizm gelirlerini yükseltmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBADCBBACDACDCBAADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Yorumlar
Tarihe Göre
C
Cafer can
Şıkların bir kısmı işaretlenmiyor sonuçlar bölümü açılmıyor iphone 7 kullanıyorum
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?