Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

15.yüzyılın sonlarında başlayan coğrafi keşifler sonucu ticari önemi sırasıyla artan ve azalan su yolları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Akdeniz - Atlas Okyanusu
 • Atlas Okyanusu – Akdeniz
 • Hint Okyanusu – Atlas Okyanusu
 • Akdeniz – Hint Okyanusu
Soru 2

İnsanlar tarafından açılan, gemilerin geçişine elverişli su yollarına _________ denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • nehir
 • boğaz
 • tünel
 • kanal
Soru 3

Mısır Devleti’nin coğrafi konumundan kaynaklı küresel ve bölgesel önemini arttıran kanal aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süveyş Kanalı
 • Panama Kanalı
 • Macellan Boğazı
 • Hürmüz Boğazı
Soru 4

M. Kemal Atatürk’ün: “Ekonominin gelişmesinde başlıca lüzumlu olan yollar; demir yolları, limanlar, kara ve deniz ulaştırma vasıtaları, milli mevcudiyetin maddi ve siyasi kan damarlarıdır, refah ve kuvvet vasıtasıdır.” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomi ve siyaset ülke varlığının temelidir.
 • Türkiye’nin ekonomisi, potansiyel ulaşım ağları ile desteklendiği takdirde gelişir.
 • Kara yolları ekonominin gelişmesinde tek başına yeterlidir.
 • Ülkemiz ulaşım sistemleri bakımından fakirdir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin bilinen beş bin yıllık tarihi boyunca kültürünün ve siyasal hâkimiyetinin hüküm sürdüğü coğrafi alanlardan biri değildir?

 • Orta Asya
 • Orta Avrupa
 • Güney Amerika
 • Anadolu Yarımadası
REKLAM
Soru 6

İnsanın çevresini değiştirmek, doğayı daha etkili kullanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yararlandığı çeşitli tekniklere ne denir?

 • Ticaret
 • Teknoloji
 • Sanayi
 • Ulaşım
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde yararlanılan verilerden değildir?

 • Ortalama yaşam süresi
 • Eğitim seviyesinin yüksekliği
 • Maden yataklarının zenginliği
 • Kişi başına düşen enerji tüketimi
Soru 8

Grafikte gelişmişlik seviyesine göre ülkelerin büyüme oranları verilmiştir.
Sadece grafiğe bakarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

 • Dünya genelinde ekonomik büyüme 2009 yılında sıfır değerindedir.
 • 2007’ye kadar büyüme dalgalansada artış trendi hâkimdir.
 • Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme oranı daha fazladır.
 • 2009 ekonomik krizi gelişmiş ülkeleri daha az etkilemiştir.
Soru 9

2017 yılı küresel inovasyon (yenilik) endeksi raporuna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi inovasyon sıralamasında diğerlerinden öndedir?

 • Gürcistan
 • Türkiye
 • Almanya
 • Brezilya
Soru 10

Ülkelerin gelişmesini aşağıdakilerden hangisi olumlu etkiler?

 • Altyapı yatırımlarının durdurulması
 • Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği
 • Nüfus artış hızının yüksek olması
 • Kişi başına düşen gelirin yüksek olması
Soru 11

Birlişmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 1990 yılından bu yana dünya üzerindeki ülkelerin eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, okuryazarlık oranı vb. konularda yaptığı araştırmalarla İnsani Gelişme Endeksini yayınlamaktadır.
2016 yılı verilerine göre aşağıdaki ülkelerden hangisi İnsani Gelişme Endeksinde diğerlerine göre daha ön sıradadır?

 • Romanya
 • Norveç
 • Hindistan
 • Libya
Soru 12

Petrol ve doğal gaz rezervinin en fazla bulunduğu ülkeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

 • Venezüela - Rusya
 • İran - Irak
 • Kanada - ABD
 • İran - Katar
Soru 13

“Türkiye’nin ekonomik büyümesi, siyasi istikrarı ve güvenli bölge olma gibi özellikleri artıkça ülkemizdeki transit boru hattı projelerine yenileri eklenmekte, yurdumuz enerji koridoru olarak adlandırılmaktadır.”
Bu durum Türkiye’nin coğrafi konumunun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olmasından
 • Maden çeşitliliğinin fazla olmasından
 • Enerji kaynağı bakımından zengin komşulara sahip olmasından
 • Sanayisinin çevre ülkelere göre daha gelişmiş olmasından
REKLAM
Soru 14

İnsanlık tarihi boyunca ülkeler ve toplumlar arasında yaşanan çatışmalar günümüzde de devam etmektedir. Aşağıda verilen olay neden eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Olay <----> Neden

 • Irak’ın Kuveyt’i işgali <----> Zengin petrol kaynakları
 • Afganistan’ın Sovyetler Birliği ve ABD işgaline uğraması <----> Orta Asya ve Hazar petrollerinin taşınmasında Afganistan’ın stratejik önemi
 • AzerbaycanErmenistan çatişması <----> Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgali
 • Suriye krizi <----> Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin petrol arama çalışmaları
Soru 15

• İngiliz sömürgesinde kalan ülkenin Abyei bölgesinin oldukça zengin petrol rezervlerine sahip olması ABD - Çin gibi ülkelerin bölgeye olan ilgisini artırmıştır.
• 2011 yılında yapılan referandum ile kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür.
• 1983’ten bu yana Afrika’nın en uzun süreli iç savaşının yaşandığı ülkedir.
Verilen bilgiler hangi ülkeye aittir?

 • Fas
 • Sudan
 • Senegal
 • Somali
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğanın hassas dengesinin korunduğuna ve taşıma kapasitesinin aşılmadığına örnektir?

 • Ekosistemde beslenme ağının sürekliliği
 • Atıkların karıştığı sularda toplu balık ölümü
 • Kutup ayılarının yaşam alanlarının daralması
 • Meraların aşırı otlatılmasıyla erozyonun artması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik açığın sonuçlarından değildir?

 • Doğal kaynakların hızlı tükenmesi.
 • Çevre sorunlarının ortaya çıkması.
 • İhtiyaçların karşılanabilmesinin güçleşmesi
 • Nüfus artış hızının artması
Soru 18

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını olumsuz etkiler?

 • Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmek
 • Hava, su ve toprak kalitesini korumak
 • Kesilen ağaçların yerine yenisini dikmek
 • Geri dönüşüm stratejilerini benimsemek
Soru 19

Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için 1975’te yürürlüğe giren, sulak alanlar sözleşmesi olarak bilinen, uluslararası iş birliğini amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyoçeşitlilik Sözleşmesi
 • Viyana Sözleşmesi
 • Ramsar Sözleşmesi
 • Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditlerden değildir?

 • Çevre bilinci olan insanların artması
 • Ülkelerin koruma politikalarının yetersizliği
 • Tarihi eser kaçakçılığının yaygınlığı
 • Yasa dışı avlanmanın varlığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABCBCDCDBACDBADACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?