Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haktır?

 • Seçme, seçilme
 • Kamu hizmetlerine girme
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Vatan hizmeti
Soru 2

“Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmektedir?

 • Eşitlik
 • Özgürlük
 • Mutluluk
 • Toplum
Soru 3

Modern bir devlette devletin örgütlenmesi pozitif hukuka göre olur. Hukuk kurallarının en üstünde yer alan anayasalar, devletin örgütlenmesini belirleyen temel yasalardır.
Verilen ifadede Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı aşağıdaki temel esaslardan hangisinden söz edilmektedir?

 • Yurtta ve dünyada barış
 • Hukukun üstünlüğü
 • Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
 • Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi laik devlet anlayışıyla ilgili bir ifade değildir?

 • Din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetinin sağlanması
 • Kimsenin dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı suçlanmaması
 • Herkesin istediğine inanmakta serbest olması
 • Kişilerin ailesine ve topluma karşı ödev ve sorumluklarının olması
Soru 5

“Seçme yeterliliğine sahip olan herkesin oy kullanabilmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Gizli oy
 • Kısıtlı oy
 • Genel oy
 • Açık sayım döküm
REKLAM
Soru 6

Yunanca “demos” sözcüğü “halk”, “kratos” sözcüğü ise “iktidar” anlamına gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “halk iktidarı” anlamına gelmektedir?

 • Değer
 • Demokrasi
 • Erdem
 • Egemenlik
Soru 7

Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet sosyal devlet olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

 • İdarenin yargısal denetiminin yapılması
 • Mahkemelerin bağımsız olması
 • Kanun önünde eşitliğin sağlanması
 • Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadelenin sağlanması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir?

 • İşkenceyle mücadele
 • Savaşların ortadan kaldırılması
 • Davranışların altında yatan nedenlerin belirlenmesi
 • İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
Soru 9

İnsanlar, akıl, vicdan, onur ve saygınlık sahibi, ahlaki seçimler yapabilen ve serbestçe davranabilen varlıklar olmaları nedeniyle hak sahibidirler.
Verilen ifade insan haklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Dokunulmazlık
 • Kişisellik
 • Vazgeçilmezlik
 • Evrensellik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralları içerisinde normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır?

 • Milletlerarası Antlaşma
 • Yönetmelik
 • Kanun
 • Anayasa
Soru 11

Yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlardan bilgi istemesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meclis araştırması
 • Genel görüşme
 • Yazılı soru
 • Meclis soruşturması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlık koşullarıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

 • Halk olmaksızın devletin varlığından söz edilemez.
 • Devlet, bilimsel ve teknolojik gelişmeler bakımından ileride olmalıdır.
 • Devletin egemenlik alanını oluşturacağı bir toprak parçası olmalıdır.
 • Devlet, yönetme gücünü kullanabilecek bağımsızlığa sahip olmalıdır.
Soru 13

Birleşmiş Milletlerin, İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme’sine dayalı olarak kurulan komite aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşkenceye Karşı Komite
 • Apartheid’a Karşı Grup
 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
REKLAM
Soru 14

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına taraf olan devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konsey
 • Hür Seçimler Bürosu
 • Çatışma Önleme Merkezi
 • Danışma Komitesi
Soru 15

Demokrasiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • Halk egemenliği esastır.
 • Bireysel özgürlükler korunur.
 • Çoğunluğun yönetimine dayanır.
 • Yönetimde kişisel duygular ön plandadır.
Soru 16

Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası Af Örgütü
 • Green Peace
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • Uluslararası PEN Kulübü
Soru 17

Binaların, ulaşım ve iletişim araçlarının, şehirlerin, giyim kuşamın, beslenme alışkanlıklarının her geçen gün hızla değişmesine karşın bunların kullanılmasını düzenleyen toplumsal kuralların, ahlak anlayışlarının, hukuk kurallarının bu değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine dönüşebilmektedir.
Verilen parçada insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunların hangisinden söz edilmektedir?

 • Savaşlar
 • Uluslararası terör
 • Hızlı toplumsal değişme
 • Bölgeler arası kalkınmışlık farkları
Soru 18

Batı’da 15. yy’ dan itibaren ortaya çıkan yeni dönem olan “Rönesans”ın sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeniden doğuş
 • Gelenek
 • Dinî inanış
 • Karanlık çağ
Soru 19

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Halk egemenliğinin uygulanması gerektiğine
 • Halkın refah ve huzura kavuşması gerektiğine
 • Ekonomik bağımsızlığın sağlanması gerektiğine
 • Akla ve bilime dayalı bir anlayışın gerekliliğine
Soru 20

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini ifade eder?

 • Cumhuriyetçilik
 • Laiklik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCBDCBDCBAADBCADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?