Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklara isteme hakları denir ve bu haklar Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir?

 • Seçme ve seçilme
 • Vergi ödevi
 • Vatan hizmeti
 • Çalışma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin varlığı için zorunlu olan ögeler arasında yer almaz?

 • Halk
 • Ülke
 • Teknoloji
 • Egemenlik
Soru 3

• Haberleşme özgürlüğü
• Kişi hürriyet ve güvenliği
• Özel hayatın gizliliği
Verilen haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan haklardır.
 • İsteme hakları olarak da anılırlar.
 • Siyasal gücün kullanılmasını sağlayan haklardır.
 • Anayasa’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde yer alırlar.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden biri değildir?

 • Kanun önünde eşitlik
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
 • Mahkemelerin bağımsızlığı
 • Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
Soru 5

_________ insanların insan olmaktan dolayı sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

 • Mutluluk
 • Erdem
 • Sorumluluk
 • İnsan hakları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

 • Toplumsal düzeni sağlarlar.
 • Sadece yönetileni bağlarlar.
 • Yaptırıma sahiptirler.
 • Yazılı kurallardır.
Soru 7

“Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.” ifadesi hukuk devleti olmanın aşağıdaki gereklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi
 • Devlet faaliyetlerinin belirliliği
 • Kanun önünde eşitlik
 • Kuvvetler ayrımı
Soru 8

Bugünün toplumlarında halkın doğrudan yönetime katılması mümkün olmadığından halk kendisini temsil edecek yöneticileri seçer.
Verilen ifadede demokrasinin aşağıdaki ilkelerinin hangisinden söz edilmektedir?

 • Demokrasi bireysel özgürlükleri korur ve geliştirir.
 • Demokrasilerde insanlar yasalar önünde eşittir.
 • Demokrasi temsil esasına dayanır.
 • Demokrasi insan aklına inancı temel alır.
Soru 9

Her seçmenin tek oya sahip olması anlamına gelen seçim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oy vermenin kişiselliği
 • Genel oy
 • Eşit oy
 • Gizli oy
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?

 • Seçimler için aday göstermek
 • Ülkeyi yönetecek lider kadroları yetiştirmek
 • Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
 • Çalışmalarını çevre düzenlemesiyle sınırlamak
Soru 11

İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti döneminde gerçekleşmiştir?

 • Birinci Meşrutiyet
 • 1924 Anayasası
 • Nizam-ı Cedit
 • Sened-i İttifak
Soru 12

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yapılan değişiklikle “Türkiye devletinin yönetim biçimi Cumhuriyettir.” ibaresi aşağıdaki anayasalardan hangisine eklenmiştir?

 • 1921
 • 1924
 • 1961
 • 1982
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması güçleştirilmiştir.
 • İnsan haklarına dayalı devlet anlayışı benimsenmiştir.
 • Kuvvetler birliği ilkesinden biraz uzaklaşılmıştır.
 • Çift meclis sistemi kaldırılmıştır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi bilincine sahip bir bireyden beklenen davranışlardan biri değildir?

 • Yaşanılan bölgenin değiştirilmesi konusunda aile bireylerinin fikrini almak
 • Kendisiyle aynı düşüncede olmayan insanlara hoşgörüsüz davranmak
 • Hangi tiyatro oyununa gidileceğine arkadaşıyla birlikte karar vermek
 • Farklı inanca sahip arkadaşının yaptığı ibadete saygı göstermek
Soru 15

İnsan hakları bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar öğretilirse bilinir. Öğretilmeden bu haklara saygı gösterilmesi de beklenemez. Bir insan hakkı olarak insan hakları eğitimi de demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Bugün demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesi önündeki en büyük engellerden biri de insan hakları eğitimiyle ilgili sorunlardır.
Verilen parçada demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisi ele alınmıştır?

 • Eğitimsizlik
 • Devletin ekonomik olanakları
 • Geleneklerden kaynaklanan engeller
 • Kamu düzeni ve temel haklar arasında denge kurulamaması
Soru 16

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın “Hür Seçimler Bürosu” aşağıdaki işlevlerin öncelikle hangisinden sorumludur?

 • Ülkeler arası çatışmaları önleme
 • Konseyin çalışmalarına yardımcı olma
 • İş birliği ve koordinasyon toplantıları düzenleme
 • Taraf devletlerde seçimlerin sağlıklı yapılmasını sağlama
Soru 17

Birleşmiş Milletler Örgütü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni aşağıdaki yıllardan hangisinde kabul etti?

 • 1940
 • 1945
 • 1948
 • 1950
Soru 18

• Merkezi Cenevre’de bulunur.
• Dünyanın bütün ülkelerinde hukukun üstünlüğünün sağlanması için çalışır.
Özellikleri verilen uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kızılhaç Komitesi
 • Hukuk Komisyonu
 • Af Örgütü
 • PEN Kulübü
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının özelliklerinden biri değildir?

 • Geleneklerin hâkim olduğu sistemlerin benimsenmesi
 • Çağdaş uygarlık seviyesinin yakalanması
 • Akılcı bir anlayışla hareket edilmesi
 • Bilime dayalı anlayışın temel alınması
Soru 20

Atatürk’ün “Millet açıkça bilmelidir, medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde layık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz.” sözleri aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

 • Laiklik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
 • Cumhuriyetçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDBACCDBADBADCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?