Seçmeli Fizik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünmeyen taneciklerden oluşmuştur.
• Kimyasal tepkimelerde atomlar bölünemez ve yeniden oluşturulamaz.
Yukarıda anlatılan atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dalton Atom Modeli
 • Thomson Atom Modeli
 • Rutherford Atom Modeli
 • Bohr Atom Modeli
Soru 2

Bohr atom modeline göre n. yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu (L) aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
(h: Plank sabiti)

Soru 3

Atom numarası Z = 1 olan hidrojen atomu için n = 1 seviyesindeki enerji kaç eV’tur?

 • -1,50
 • -3,40
 • -13,6
 • -15,6
Soru 4

Elektronun atomdan koparılarak serbest kalması olayına ne ad verilir?

 • radyoaktiflik
 • topraklama
 • emisyon
 • iyonlaşma
Soru 5

Uyarıldığı seviyeden n=1 seviyesine inen bir elektronun yaptığı ışıma aşağıdaki serilerden hangisidir?

 • Balmer serisi
 • Paschen serisi
 • Lyman serisi
 • Bracket serisi
REKLAM
Soru 6

Hidrojen atomuna ait enerji seviyeleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre
I. 10 eV enerjili foton ile
II. 12 eV enerjili elektron ile
III. 12,10 eV enerjili foton ile
hangileriyle hidrojen atomu uyarılabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Modern Atom Teorisi ile ilgili;
I. Elektron yörüngelerinden bahsedilmez.
II. Yörünge yerine atom orbitali terimi kullanılır.
III. Orbitaller elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Modern atom teorisine göre elektronun ait olduğu kabuk ya da enerji seviyesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Baş kuantum sayısı
 • Açısal momentum kuantum sayısı
 • Manyetik kuantum sayısı
 • Spin kuantum sayısı
Soru 9

Elektrik yüklü parçacıklar arasındaki etkileşim kuvvetine genel olarak ne ad verilir?

 • Kütle çekim kuvveti
 • Yeğin kuvvet
 • Zayıf çekirdek kuvveti
 • Elektromanyetik kuvvet
Soru 10

Radyoaktif bozunma türleri aşağıda verilmiştir
I. Alfa bozunması
II. Beta bozunması
III. Gama bozunması
Buna göre hangi bozunmalarda atom ve kütle numarası değişmez?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Michelson-morley deneyi sonucuna göre;
I. Ether hipotezinin geçerli olmadığı ispatlandı.
II. Boşlukta ışık hızının her doğrultu ve yönde aynı değere sahip olduğu ortaya konuldu.
III. Işığın yayılması için hiçbir ortama gerek duymayan elektromanyetik dalga olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Birim kareler üzerine yerleştirilmiş cisim şekildeki gibidir. (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.) v≤ c
Buna göre rölativistik hızla (ışık hızına yakın) hereket eden bu cismin yerdeki bir gözlemciye göre görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (c= Işık hızı)

Soru 13

Kendi içinde çelişkili gözüken hem doğruluğu hem de yanlışlığı kanıtlanabilen düşüncelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Görelilik
 • Ağırlık
 • Eylemsizlik
 • Paradoks
REKLAM
Soru 14

Fotonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • Işık hızıyla hareket eder.
 • Kütleleri vardır.
 • Elektrik ve manyetik alanlardan etkilenirler.
 • Madde ile etkileşime giremezler.
Soru 15

Bir metalin yüzeyine 10 eV enerjili fotonlar düşürüldüğünde koparılan elektronların maksimum kinetik enerjileri 4 eV oluyor.
Buna göre metalin eşik enerjisi kaç eV tur?

 • 4
 • 6
 • 9
 • 14
Soru 16

Modern fizikte ışığın tanecik özelliği gösterdiği olaylara örnek olarak
I. Compton saçılması
II. Fotoelektrik olayı
III. Kırınım
olaylarından hangileri verilebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangisinin çalışmasında ses dalgası kullanılmaktadır?

 • Termal kameralar
 • Radar
 • Sonar cihazları
 • MR cihazı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yarı iletkenlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Normal haldeyken iletkendirler.
 • Tabiatta bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da bileşik olarak elde edilebilir.
 • Kristal yapıya sahiptir.
 • İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar arasındadırlar.
Soru 19

Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi süper iletken maddelerin teknolojideki kullanımı sonucu geliştirilmiştir?

 • Otobüs
 • Gemi
 • Maglev treni
 • Uçak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi lazer ışınlarına ait bir özelliktir?

 • Ses dalgalarıdır.
 • Dağılarak yayılır.
 • Işığın boşluktaki yayılma hızından daha büyük hızlarda yayılırlar.
 • Uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDCCDADCDADABBCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?