Seçmeli Girişimcilik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Başlangıcı ve sonu olan, uzunluğu önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratan, iç içe geçmiş amaç ve hedeflere sahip, planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli ürünlerin elde edildiği, aynî ve nakdî kaynaklarla yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

 • Kapsam
 • Deney
 • Proje
 • Olay
Soru 2

Bir yatırım projesinin doğuşuna yol açacak ihtiyacı belirlemek için aşağıda belirtilen hususlardan hangisine dikkat edilmez?

 • Demografik verileri incelemek
 • Yeni yasaların etkilerini incelemek
 • Mevcut sanayilerin durumunu incelemek
 • Satış yapılamayacak tüketicilerin beklentilerini incelemek
Soru 3

_________ çalışması, bir yatırımı teknik, mali yönleri ve sektörel boyutlarıyla ortaya koyan bir çalışmadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • İşletme
 • Fizibilite
 • Fayda
 • Proje
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün aşamaları arasında yer almaz?

 • Ekonomik inceleme
 • Çalışan incelemesi
 • Teknik inceleme
 • Finansal inceleme
Soru 5

Montaj işlerinin belirlenmesi ve temel mühendislik tasarımlarının yapılması fizibilite etüdünün hangi aşamasında yapılır?

 • Teknik inceleme
 • Ekonomik inceleme
 • Kaynak incelemesi
 • Hammadde incelemesi
REKLAM
Soru 6

Sermaye maliyetinin belirlenmesi fizibilite etüdünün hangi aşamasında yapılır?

 • Hammadde incelemesi
 • Doğrudan inceleme
 • Finansal inceleme
 • Gerçeküstü inceleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iş planının temel amaçları arasında yer almaz?

 • İletişim
 • Yönetim
 • Doğrulama
 • Planlama
Soru 8

İş planı içerisinde “Hedef pazarınız kim ya da kimlerdir?” veya “Rakipleriniz kimlerdir?” gibi sorulara hangi bölümde cevap verilir?

 • Mevcut durum
 • Uygulama aşamaları
 • Beklenen sonuçlar
 • Geçici varsayımlar
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • İnsanların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılabilecek kaynaklar sınırsızdır.
 • İşletmeler, insanların ihtiyaçlarını gidermez.
 • Mal ve hizmet sunmak işletmelerin faaliyetleri arasında değildir.
 • İnsanların ihtiyaç ve istekleri sınırsızdır.
Soru 10

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini planlı, tutarlı ve akılcı bir sistemle bir araya getiren teknik ve ekonomik birime ne ad verilir?

 • Toplum
 • İşletme
 • Pazar
 • Birey
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları dışındadır?

 • Kâr sağlama
 • Topluma hizmet etme
 • İşletmenin yaşamını devam ettirme
 • Kıt kaynakları yok etme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin destekleyici fonksiyonları arasında yer alır?

 • AR-GE
 • Yönetim
 • Üretim
 • Pazarlama
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hukuki şekilleri bakımından işletme türlerinden değildir?

 • Özel işletmeler
 • Kamu işletmeleri
 • Yabancı sermayeli işletmeler
 • Mal üreten işletmeler
REKLAM
Soru 14

Tek kişi işletmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Girişimin varlığı, girişimcinin kazanç kabiliyetine bağlıdır.
 • Girişimci çabuk karar verme özelliğine sahiptir.
 • Girişimin varlığı, girişimcinin sağlığına bağlıdır.
 • Ortaklığı kuran kişilerin sayısı birden fazla olmalıdır.
Soru 15

Serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak için kamu ekonomik işletme ya da teşebbüslerin mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel teşebbüslere devredilmesine ne ad verilir?

 • Kamulaştırma
 • Özelleştirme
 • Genelleştirme
 • Kurumsallaştırma
Soru 16

Üretim yapan işletmelerin ürettikleri mallarla ilgili olarak fayda yaratan ve tüketicilere ticari hizmetler sunan işletmelere ne ad verilir?

 • Tarım işletmeleri
 • Farklı işletmeler
 • Ticaret işletmeleri
 • Yapay işletmeler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeler ile birlikte girişimciliğe yeni bir boyut olarak eklenmiştir?

 • Franchising (Françayzing)
 • İnternet girişimciliği
 • Toptancılık
 • Bayilik
Soru 18

Bir işletmenin ürünlerinin yurt içinde ya da yurt dışında satışını ve pazarlanmasını sağlayan, işletmeye bağlı olarak çalışan ve işletmeyle aralarındaki ilişki hukuki kurallara bağlı olan işletme ya da şahıslar ne olarak adlandırılır?

 • Bayi
 • Pazarlamacı
 • Müşteri
 • Taraftar
Soru 19

Yaratıcı bir ekip oluştururken aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

 • Aynı dilden konuşmayı sağlamak
 • Özgür bir tartışma ortamı oluşturmak
 • Benzer bakış açılarına sahip bireyleri seçmek
 • Kendi kendine motivasyona öncelik vermek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı kurallarından değildir?

 • Firmalar tüketicileri ihtiyaçları olduğundan daha fazla ürün satın almaya zorlamalıdır.
 • Baskı uygulayarak, gerçekleri gizleyerek, tüketiciye zarar verecek ürünlerin satılmamalıdır.
 • Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamalıdır.
 • İşletmeler yanlış muhasebe bilgileriyle yatırımcılarını kandırmamalıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBBACCADBDADDBCBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?