Seçmeli İşletme 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki işletmelerden hangisinin kâr amacı yoktur?

 • Emniyet müdürlüğünün
 • Otomobil fabrikasının
 • Kuaförün
 • Havayolu firmasının
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

 • Risk almak
 • Yaratıcı olmak
 • Fırsatlara kapalı olmak
 • Yeniliklere açık olmak
Soru 3

_________ tatmin edildiğinde haz, tatmin edilmediğinde üzüntü veren bir duygudur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Mal
 • İhtiyaç
 • Talep
 • Arz
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile lideri birbirinden ayıran özelliklerdendir?

 • Yönetici geliştiricidir, lider koruyucudur.
 • Yönetici farklılık yaratır, lider düzeni sürdürür.
 • Yönetici mevcut durumu sorgular, lider mevcut durumu kabul eder.
 • Yönetici kesin olmayan şeylerden korkar, lider risk almaya eğilimlidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi verimliliğin arttırılmasını sağlar?

 • Mal ve hizmet üretimini zorlaştırmak
 • Mal ve hizmetlerin maliyetlerini arttırmak
 • Mal ve hizmet üretimini hızlandırıcı tedbirler almak
 • Kalifiye olmayan elemanlar çalıştırmak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde emek çeşitleri doğru olarak verilmiştir?

 • Sanal-gerçek
 • Fiziki-zihnî
 • Ucuz-pahalı
 • Doğrudan-dolaylı
Soru 7

Yeryüzünün altında ve üstünde bulunan tüm kaynaklara ne ad verilir?

 • Doğa
 • Emek
 • Sermaye
 • Girişim
Soru 8

Tüketim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Tüketim alışkanlıkları sabittir.
 • Tüketilen malların yok olması şarttır.
 • Tüketim, ihtiyaçların tahmini ve karşılanması için kullanılır.
 • Tüketim miktarı üretim miktarından fazla olmalıdır.
Soru 9

Ülkemizde standardizasyonu sağlamaya yönelik yetkili kurum hangisidir?

 • Türk Patent Enstitüsü
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilimi ile ilişkili değildir?

 • Ekonomi bilimi
 • Hukuk bilimi
 • İstatistik bilimi
 • Tarih bilimi
Soru 11

Kâr ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İşletmeler için bir gelişme ve büyüme göstergesidir.
 • Çalışanlar için bir özendirme ve teşvik aracıdır.
 • Üst yönetim için bir başarı değerlendirme ölçüsüdür.
 • Kamu işletmeleri için öncelikli amaçtır.
Soru 12

İşletmeler geleceğe yönelik gözlem ve analizlerin yapılmasında hangi bilim dalından faydalanırlar?

 • İstatistik bilimi
 • Spor bilimleri
 • Davranış bilimi
 • Hukuk bilimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinden biri değildir?

 • Kamu iktisadi teşebbüsü
 • Kamu sosyal derneği
 • Kamu iktisadi kuruluşu
 • İktisadi devlet teşekkülü
REKLAM
Soru 14

Komandit şirketler hangi şirket türüne bir örnektir?

 • Limited şirketi
 • Sermaye şirketi
 • Şahıs şirketi
 • Anonim şirket
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin üstünlüklerindendir?

 • Ortaklık payları kolaylıkla devredilebilir.
 • Ortaklık süresi belirli bir zamana bağlıdır.
 • Sınırsız sorumluluk söz konusudur.
 • Büyüme imkânları yoktur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinde bulunur fakat sermaye şirketlerinde bulunmaz?

 • Şirket vergi mükellefidir.
 • Oy hakkı sermaye payı ile orantılıdır.
 • Ortaklar gerçek ve tüzel kişi olabilir.
 • Sermaye paylara bölünemez.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tarım dışı kooperatiflere örnek değildir?

 • Su ürünleri kooperatifleri
 • Tüketim kooperatifleri
 • Konut kooperatifleri
 • Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri
Soru 18

Dernek ve vakıflar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Kurmuş oldukları iktisadi işletmeler kurumlar vergisine tâbîdir.
 • Gelir elde etmek için ticari faaliyetlerde bulunmazlar.
 • Vakıf yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmaları esastır.
 • Her derneğin bir tüzüğü bulunur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yeri seçimini etkilemez?

 • Hammaddeye yakınlık
 • İklim koşulları
 • Firma yöneticilerinin yaşı
 • Pazara yakınlık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş işlemleri arasında yer almaz?

 • Sosyal güvenlik kurumlarına ait işlemler
 • Yerel yönetimlerle ilgili işlemler
 • Maliyeyle ilgili işlemler
 • Sosyal sorumluluk projeleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDCBACBDDABCADABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?