Seçmeli İşletme 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yönetim sürecini işleten gruplar açısından ele alındığında aşağıdakilerden hangisi bir yönetim türü değildir?

 • Ailesel yönetim
 • Kişisel yönetim
 • Siyasal yönetim
 • Profesyonel yönetim
Soru 2

İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması hangi fonksiyonun görevidir?

 • İnsan kaynakları
 • Pazarlama
 • Yönetim
 • Finansman
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonları arasında yer almaz?

 • Yürütme
 • Planlama
 • Örgütleme
 • Teşvik etme
Soru 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Emirlerin amaçları astlara açıklanmamalıdır.
 • Yüz yüze ve sözlü bir iletişim tercih edilmelidir.
 • Astlara yerine getirilmesi imkânsız emirler vermekten kaçınılmalıdır.
 • Emirler asta kararsızlık uyandırmamalıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, klasik yönetim teorisi ilkelerinden biri değildir?

 • Denetim alanı
 • Bölümlere ayırma
 • Âdem-i merkeziyetçilik
 • İş bölümü ve uzmanlaşma
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklar arasında yer almaz?

 • Krediler
 • Ortaklar tarafından konan fonlar
 • Bonolar
 • Tahviller
Soru 7

Hangi işletme fonksiyonu üretici ile tüketici arasında bir köprü görevi görür?

 • Pazarlama
 • İnsan kaynakları
 • Finansman
 • AR-GE
Soru 8

Karadeniz Bölgesi’nde üretilen çayın diğer bölgelere satılmak üzere gönderilmesi pazarlamanın hangi faydası ile ilişkilidir?

 • Yer faydası
 • Şekil faydası
 • Mülkiyet faydası
 • Mal faydası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden değildir?

 • Reklamın bir bedeli vardır.
 • Reklam veren kişi ya da kurumun kim olduğu belirsizdir.
 • Reklam kişisel olmayan bir tutundurma faaliyetidir.
 • Reklam veren kişi ya da kurum, reklam üzerinde denetime sahiptir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toptancı işletmelerin üreticiye sağladığı faydalardan biri olarak gösterilemez?

 • Üreticinin riskini azaltır.
 • Üreticinin ürettiği mal ve hizmetleri satar.
 • Üreticinin taşıma maliyetlerini arttırır.
 • Üreticinin ürettiği malların depolama işini üstlenir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yerli malı tüketiminin ülke ekonomisine katkılarından biri olamaz?

 • Ülke parasının yine ülkede kalmasını sağlar.
 • İstihdam olanağı sağlar.
 • Ekonomiyi canlandırır.
 • İthalatı arttırır.
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde üretim sisteminin temel ögeleri doğru bir şekilde verilmiştir?

 • İşlem, çıktı, geri bildirim, tedarikçi
 • Girdi, işlem, çıktı, geri bildirim
 • Girdi, işlem, toptancı, tüketici
 • Girdi, işlem, perakendeci, geri bildirim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi stok türleri arasında yer almaz?

 • Yarı mamul stoku
 • Hammadde stoku
 • Tedarik stoku
 • Mamul stoku
REKLAM
Soru 14

Kalite kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Müşterilerin beklentilerini ve isteklerini sürekli karşılayacak mal ve hizmet üretmektir.
 • En iyi tedarikçiler ile çalışmaktır.
 • En iyi üretim tesisini kullanmaktır.
 • Pazara sürekli ürün sürmektir.
Soru 15

Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak hangi kurumun görevleri arasındadır?

 • LÖSEV
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
 • KIZILAY
 • YEŞİLAY
Soru 16

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde araştırma çeşitleri doğru bir şekilde verilmiştir?

 • Genel-özel
 • Geleneksel-modern
 • Gerçek-gerçek dışı
 • Temel-uygulamalı
Soru 17

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

 • Çıkar ilişkisi
 • Kişisel ilişki
 • İş ilişkisi
 • Duygusal ilişki
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çevreye karşı sorumluklarından biri değildir?

 • Zararlı atıklar konusunda çözüm üretmek
 • Hava kirliliği konusunda önlem almak
 • Plansız ve hızlı kentleşmeyi desteklemek
 • Doğal bitki örtüsünü korumak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çevreyi korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biridir?

 • Mümkün olduğunca yenilenemez kaynakları kullanmak
 • Atıkları hane halkının yaşadığı yerlere bırakmak
 • Fabrika bacalarına filtre takmamak
 • Uygun teknolojiler kullanarak doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlamak
Soru 20

Bir işletmenin, çocukların okula gönderilmesini teşvik etmesi için bir köy okulu yaptırması hangi toplumsal sorumluluk türü ile ilişkilidir?

 • Gönüllü sorumluluk
 • Hukuksal sorumluluk
 • Ekonomik sorumluluk
 • Fiziksel sorumluluk
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDDACBAABCDBCABDCCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?