Seçmeli Kimya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bohr atom modeline göre;
I. Elektronlar dairesel yörüngede bulunur.
II. Atom çekirdeğinde sadece protonlar vardır.
III. Çekirdeğe yakın katmanın enerjisi uzak olana göre daha düşüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 2

Elektronun bulunduğu enerji düzeyini belirten ve “n” ile gösterilen kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baş(birincil) kuantum sayısı
 • Açısal momentum(ikincil) kuantum sayısı
 • Manyetik kuantum sayısı
 • Spin kuantum sayısı
Soru 3

Aşağıda verilen temel hal elektron dağılımlarından hangisi hatalıdır?

 • 1H 1s1
 • 2He 1s2
 • 3Li 1s2 3s1
 • 4Be 1s2 2s2
Soru 4

3p, 3d ve 4s orbitallerinin enerjilerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 3d > 3p > 4s
 • 4s > 3d > 3p
 • 3d > 4s > 3p
 • 4s > 3p > 3d
Soru 5

12Mg: 1s² 2s² 2p6 3s²
Yukarıda temel hal elektron dizilimi verilen atomla ilgili;
I. 3. periyot 2A grubu elementidir.
II. Halojen olarak bilinir.
III. Kararlı bileşiklerinde +3 iyon yükü oluşturur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 6

Temel hal elektron dizilimi verilen aşağıdaki elementlerden hangisinin periyodik sistemdeki yeri doğru verilmiştir?
Elektron dizilimi <-----> Periyodik sistemdeki yeri

 • [Ar] 4s² <-----> 4. periyot 6A grubu
 • [Ar] 4s1 3d10 <-----> 3. periyot 1B grubu
 • [Ar] 4s² 3d104p5 <-----> 3. periyot 7A grubu
 • [Ar] 4s² 3d104p3 <-----> 4. periyot 5A grubu
Soru 7

• Aynı grupta yukarıdan aşağıya atom yarıçapı artar.
• Aynı periyotta soldan sağa iyonlaşma enerjisi daima artar.
• 1A grubunda elektronegatifliği en düşük element en alttadır.
Periyodik özellikler ile ilgili bu cümleler doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – Y
 • Y – D – D
 • D – Y – D
Soru 8

Kimya dersinde “Gazlar” konusu işlenirken en ön sırada oturan öğrenci kolonyalı mendil ile ellerini silmiştir. Öğretmen mendil kokusunu duyan her öğrencinin parmak kaldırmasını istemiştir. Ön sıradan başlayıp arka sıraya doğru kademe kademe parmak kaldırmışlardır.
Buna göre öğretmen bu durumu gazların hangi davranışı ile açıklamıştır?

 • Difüzyon
 • Yoğunluk
 • Basınç
 • İletkenlik
Soru 9

Charles Yasasını bir deneyle öğrenmek isteyen öğrenci şişirdiği ve ağzını sıkıca bağladığı elastik bir balonun hacminin sıcaklıkla değişimini yukarıdaki gibi ölçer.
Buna göre bu gaz için çizilen hacim-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Aynı sıcaklıkta X gazı moleküllerinin ortalama hızı 6 m/s iken Y gazınınki 1 m/s’dir.
Buna göre X ve Y gazlarının molekül kütleleri oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3
 • 6
 • 12
 • 36
Soru 11

Gaz hâlindeki bir maddenin yoğunluğu ideal gaz denkleminden yararlanılarak hesaplanabilir. Denklemin düzenlenmiş hali PMA = dRT şeklindedir.
Buna göre 2,24 atm basınçta molekül kütlesi 32 g/mol olan gazın 546 K sıcaklıktaki yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • 0,4
 • 0,8
 • 1,6
 • 3,2
Soru 12

Sıcaklığın 20°C olduğu bir ortamda bulunan serbest pistonlu bir kapta gaz karışımı şekildeki gibidir.
Aynı sıcaklıkta suyun kısmi buhar basıncı 20 mm Hg ve açık hava basıncı 76 cm Hg olduğuna göre, He gazının kısmi basıncı kaç mmHg’dir?
(He gazının suda çözünmediği kabul edilmiştir.)

 • 700
 • 720
 • 740
 • 760
Soru 13

Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki cihazlardan hangisi JouleThomson olayının kullanıldığı gerçek gazların uygulama alanlarından değildir?

 • Buzdolabı
 • Derin dondurucu
 • Klima
 • Ütü
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen kimyasal tür çiftlerinin arasındaki zayıf etkileşimler belirtilmiştir.
Buna göre kimyasal tür çiftlerinden hangileri birbiri içinde iyi çözünür?

 • Yanlız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 15

Seyreltik bir çözeltiyi derişik hâle getirebilmek için,
I. Çözücü buharlaştırılabilir.
II. Çözünen madde ilave edilebilir.
III. Çözücü ilave edilebilir.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 16

Aşağıda bazı homojen içeceklerin etiketleri üzerinde içerikleri verilmiştir.
Buna göre sadece verilen bilgileri kullanarak hangisindeki şekerin kütlece yüzde derişimi hesaplanabilir?

Soru 17

4 molarlık 250 mL KOH çözeltisinin derişimini 2 molar yapmak için çözeltiye saf su eklenmiştir.
Buna göre son çözeltinin hacmi kaç mL’dir?

 • 200
 • 500
 • 750
 • 1000
Soru 18

Saf suyun kaynama noktasının 100°C olduğu ortamda 2 molal glikoz çözeltisinin kaynama noktasını ∆TK = Kk . m formülünü kullanarak hesaplayınız.
(Kk = 0,52°C / m)

 • 100,52
 • 101,04
 • 101,56
 • 102,08
Soru 19

KNO3 tuzunun çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre çözünürlük-sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Yarı geçirgen zar ile ayrılmış özdeş kaplar sıvı seviyeleri eşit olacak şekilde aşağıda verilen derişimlerdeki homojen şekerli su çözeltileriyle doldurulmuştur.
Bir süre bekletildikten sonra hangi kaplarda a kolunda sıvı seviyesi yükselir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACCADDAADCCDBCABBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?