Seçmeli Kimya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen olaylardan hangisinde enerji açığa çıkar?

 • Alkolün buharlaşması
 • İyodun süblimleşmesi
 • Su buharının kırağılaşması
 • Buzulların erimesi
Soru 2

Yukarıda verilen tepkimede girenlerin entalpileri toplamı -1512,4 kJ ve ürünlerin entalpileri toplamı -84,7 kJ olduğuna göre tepkime entalpisi kaç kJ’dür?

 • -1607,1
 • -1427,7
 • +1427,7
 • +1607,1
Soru 3

Yukarıda verilen standart molar oluşum entalpilerini kullanarak
CaCo3 → CaO(k) + O2(g)
tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değişimi hesaplandığında kaç kJ olur?

 • +1842,0
 • +571,8
 • -571,8
 • -1842,0
Soru 4

Yukarıdaki grafiğe göre
2X + Y2 → 2XY
tepkimesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tepkime ekzotermiktir.
 • Entalpi değişimi △H = -46 J’dür.
 • Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 14 kJ’dür.
 • 1 mol XY oluşurken 23 kJ’lük enerji gerekir.
Soru 5

Yukarıda bazı bağ enerjileri molekül modelleri üzerinden gösterilmektedir.
Buna göre verilen bağ enerjilerini kullanarak
H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g)
tepkimesinin △H değeri kaç kJ bulunur?

 • -184
 • -247
 • -678
 • -1540
REKLAM
Soru 6

Çarpışma teorisiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerin yanına doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazılacaktır.
Buna göre oluşacak doğru cevap anahtarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Standart koşullarda gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin entalpi değişimleri verilmiştir.
X + Y → Z △H° = +75kJ
T → Z + Y △H° = -25kJ
Buna göre aynı koşullarda X(g) + 2Y(g) → T(g) şeklinde gösterilen tepkimenin entalpi değeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • -50 kJ
 • -75 kJ
 • +100 kJ
 • +125 kJ
Soru 8

25°C ve 1 atm’de gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değeri oluşan ürünün standart molar oluşum entalpisidir?

Soru 9

olduğuna göre potansiyel enerji - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Tepkime hızlarını ölçmek için kullanılan bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
• Elektrik iletkenliği
• Basınç - Hacim
• Renk
Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı verilen özelliklerden en az birinin değişimi kullanılarak ölçülemez?

Soru 11

tepkimesinde 560 g demir metali 1 yılda paslandığına göre Fe2O3 bileşiğinin oluşma hızı kaç mol/yıl’dır? (Fe: 56 g/mol)

 • 1
 • 5
 • 7
 • 15
Soru 12

2N2(g) + O2(g) → 2N2O(g)
Tek basamakta gerçekleşen tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Görseldeki beherler belirtilen koşullarda ikişerli seçilerek tepkime hızına etki eden faktörler incelenmek isteniyor.
Buna göre hangi beherlerin kullanıldığı deney karşısındaki amaç için uygun değildir?
Kullanılan Beherler <-----> Deneyin Amacı

 • I ve II <-----> Derişimin hıza etkisinin incelenmesi
 • I ve III <-----> Temas yüzeyinin hıza etkisinin incelenmesi
 • I ve IV <-----> Sıcaklığın hıza etkisinin incelenmesi
 • II ve III <-----> Katalizörün hıza etkisinin incelenmesi
REKLAM
Soru 14

Bir tepkimede belirli bir sıcaklıkta girenlerin derişimleri değiştirildiğinde hızın da değiştiğini gösteren deneyler yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıdaki şekildedir.
Buna göre tepkimenin derecesi nedir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

2NH3(g) ↔ N2(g) + 3H2(g)
tepkimesine ait derişim-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Buna göre derişimler cinsinden denge sabiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3
 • 9
 • 27
 • 81
Soru 16

H2(g) + CI2(g) ↔ 2HCI(g)
tepkimesinin 273 K sıcaklığında Kc değeri “x” ile gösterildiğinde Kp değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

 • 22,4x
 • x
 • (22,4)2x
Soru 17

N2O4(g) + 178kJ ↔ 2NO2(g)
Yukarıda verilen denge tepkimesinde sabit hacimde sıcaklık arttırıldığında seçeneklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşir?

 • Tepkime ileri yönde hareket eder.
 • N O2 4 gazının derişimi artar.
 • Kc değeri azalır.
 • NO2 bileşiğinin miktarı azalır.
Soru 18

25°C sıcaklığında aşağıdakilerden hangisinin pH değeri pOH değerinden küçüktür?

 • Sabunlu su
 • Saf su
 • Limon suyu
 • Amonyaklı su
Soru 19

H2CO3 + H2O ↔ HCI-3 + H3O+
tepkimesinde Brönsted-Lowry tanımına göre “asit” olarak ifade edilen iki madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Buna göre 25°C’ta doymuş BaCO3 katısının çözünürlüğü 9 x 10-5 mol/L ise çözünürlük çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 9 x 10-5
 • 81 x 10-10
 • 3 x 10-10
 • 27 x 10-15
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBDABCADDBADBCBACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?