Seçmeli Kimya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Cu+H2SO4 → CuSO4+SO2+ H2O
Yukarıda verilen redoks tepkimesinde H2SO4 bileşiği Cu atomunun yükseltgenme basamağını 0’dan hangi değere değiştirmiştir?

 • + 1
 • + 2
 • + 3
 • + 4
Soru 2

C(k) + O2(g) → CO2(g)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili,
I. C katısı yükseltgenmiştir.
II. Redoks tepkimesidir.
III. O2 gazının yükseltgenme basamağı -2’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 3

Aşağıda verilen iyon ve bileşiklerde altı çizili elementlerden hangisinin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır?

Soru 4

Elektrokimyasal pilin yarı hücrelerindeki yük denkliğini sağlamak için içerisinde genellikle KNO3, NaCl gibi çözeltilerin bulunduğu ters U şeklindeki borunun kullanıldığı sisteme _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılen yere seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?

 • tuz köprüsü
 • elektrolit
 • anot yarı hücresi
 • katot yarı hücresi
Soru 5

Şekildeki elektrokimyasal pil düzeneği çalışırken Zn elektrodunun kütlesi zamanla azalmaktadır.
Buna göre bu elektrokimyasal pil düzeneğinin anot yarı hücresinde gerçekleşen tepkime seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

REKLAM
Soru 6

Cu – Ag pilinin şematik olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.
Cu(k) / Cu2+(1M) // Ag+(1M) / Ag(k)
Buna göre seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Cu elektrot zamanla aşınır.
 • Ag+ iyon derişimi zamanla azalır.
 • Dış devrede elektronlar Cu elektrottan Ag elektroda doğru hareket eder.
 • Tuz köprüsündeki anyonlar katot yarı hücresine doğru hareket eder.
Soru 7

Fe2+ iyonunun indirgenme yarı tepkimesi ve standart indirgenme potansiyeli aşağıda verilmiştir.
Fe2+(suda) + 2e → Fe(k) E°ind. = -0,44V
Buna göre,
2Fe(k) → 2Fe2+(suda) + 4e-
tepkimesinin E°yük değeri kaç volttur?

 • 0,88
 • 0,44
 • 0,44
 • 0,88
Soru 8

Metallerden yapılmış kaplara belirtilen iyonların çözeltileri konulmuştur.
Yukarıda gösterilen I ve >II. kaplarda tepkime gerçekleşirken III. kapta tepkime gözlenmemiştir.
Buna göre metallerin aktiflik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Al > Zn > Cu
 • Al > Cu > Zn
 • Zn > Al > Cu
 • Cu > Zn > Al
Soru 9

Yukarıda verilen pil tepkimesinin pil potansiyelini arttırmak için seçeneklerdeki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

 • Zn elektrodun boyutunun artırılması
 • Ag+ iyonu çözeltisi derişiminin azaltılması
 • Sıcaklığın azaltılması
 • Ag elektrodun kütlesinin artırılması
Soru 10

Yukarıdaki elektrokimyasal pildeki A kabına bir miktar K2S katısı eklenip çözündüğünde pil potansiyeli aşağıda verilen değerlerden hangisi olabilir?
(ZnS suda az çözünür.)

 • 1,220 V
 • 1,450 V
 • 1,541 V
 • 1,620 V
Soru 11

Lityum iyon pilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir.
 • Karbondioksit salınımı çok azdır.
 • Tablet, cep telefonu gibi elektronik eşyalarda kullanılır.
 • Diğer pillere göre çevreye zararı daha fazladır.
Soru 12

Bazı metallerin aktiflik sırası Al > Zn > Fe > Ni > Cu şeklindedir.
Buna göre Zn metalinden yapılmış bir bisikletin parçasını korozyondan korumak için katodik koruma yöntemine göre sıralamada verilen metallerden hangisi seçilmelidir?

 • Al
 • Fe
 • Ni
 • Cu
Soru 13

Aşağıda molekül formülleri verilen bileşiklerden hangisinin basit formülü diğerlerinden farklıdır?

 • C2H4
 • C3H6
 • C4H8
 • C5H12
REKLAM
Soru 14

C ve H elementlerinden oluşan bir bileşiğin 0,1 molü yeterli miktarda O2 gazı ile tamamen yakılmakta ve yanma sonucu normal koşullarda 6,72 L CO2 ve 7,2 g H2O gazları oluşmaktadır.
Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

 • C2H4
 • C3H8
 • C4H10
 • C5H10
Soru 15

Aşağıda verilen karbonun allotroplarından hangisinin kullanım alanı yanlıştır?
Karbonun allotropları <-----> Kullanım alanları

 • Elmas <-----> Cam kesici
 • Grafit <-----> Kalem uçları
 • Fulleren <-----> Kurşun geçirmez yelek
 • Grafen <-----> Matkap uçları
Soru 16

N2 molekülünün Lewis formülü hangi seçenekte doğru verilmiştir?
(7N)

Soru 17

Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde karbon atomlarının oluşturduğu hibritleşme türünde hibrit orbitalinin s karakteri daha fazladır?

Soru 18

VSEPR gösterimi AX3 olan ve molekül geometrisi düzlem üçgen olarak adlandırılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19

Merkez atomu periyodik sistemin ikinci periyodunda bulunan moleküllerin VSEPR gösterimleri seçeneklerde verilmiştir.
Buna göre moleküllerin hangisinin bağ açısı en fazladır?

 • AX4
 • AX3E
 • AX3
 • AX2E2
Soru 20

Aşağıdaki şemada asetilen molekülündeki sigma ve pi bağlarının oluşumu gösterilmektedir.
Buna göre molekülde kaç tane pi(π) bağı oluşmuştur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCAADCACDDADBDCDBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?