Seçmeli Kimya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Alkanlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yapılarında sadece tekli bağ bulunur.
 • Düz zincirli alkanların genel formülleri CnH2n+2 ’dir.
 • Parafin olarak adlandırılırlar.
 • Doymamış hidrokarbondur.
Soru 2

Hidrokarbonların sınıflandırılması ile ilgili şema yukarıda verilmiştir.
Bu şemada sınıflandırılan türlere ait ilk üyelerin formüllerinden hangisi yanlıştır?

 • C2H6
 • C2H4
 • C2H2
 • C6H6
Soru 3

Yukarıdaki bileşiğin IUPAC sistemine göre adlandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • 2-Metil pentan
 • 4-Metil pentan
 • 1,3-Dimetil bütan
 • 2,4-Dimetil bütan
Soru 4

CHCI3 molekülü ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Yaygın adı kloroformdur.
 • Tıpta anestezik madde olarak kullanılır.
 • Halkalı yapıda bir moleküldür.
 • Metanın klorla yer değiştirme tepkimesi sonucu oluşur.
Soru 5

Alkinlerin bir üyesi olan asetilen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Doymuş hidrokarbondur.
 • Formülü C2H2 şeklindedir.
 • Yapısında π(pi) bağı bulunmaz.
 • Molekül polar yapıdadır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen bileşik çiftlerinin hangisinin arasındaki izomerlik zincir-halka izomerliğidir?

Soru 7

Yukarıdaki bileşiğin sahip olduğu sigma ve pi bağı sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
sigma <----> pi

 • 2 <----> 4
 • 4 <----> 2
 • 2 <----> 8
 • 8 <----> 2
Soru 8

Aşağıda verilen alkenlerden hangisine uygun koşullarda su katıldığında etil alkol elde edilir?

Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisi karboksilik asitlerin fonksiyonel grubunu gösterir?

Soru 10

Aşağıdaki tabloda bazı organik bileşiklerin sınıfı ve formülleri verilmiştir.
Buna göre tabloda verilen formüllerin hangisinde R- ile gösterilenradikal grupların yerine H yazıldığında, ait olduğu bileşik sınıfı değişmez?

 • A
 • B
 • C
 • D
Soru 11

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi alkol özelliği gösterir?

Soru 12

Düz zincirli bazı alkoller aşağıda verilmiştir.
I. C3H7 - OH
II. C4H9 - OH
III. C5H11 - OH
Buna göre bu alkollerin aynı koşullarda sudaki çözünürlüklerinin büyükten küçüğe sıralanması seçeneklerin hangisinde doğrudur?

 • I > II > III
 • I > III > II
 • II > I > III
 • III >  II > I
Soru 13

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi asimetrik etere örnektir?

REKLAM
Soru 14

IUPAC sistemine göre adı 1-Etoksietan olan molekülün kapalı formülü seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • C2H6O
 • C4H10O
 • C3H8
 • C6H12O6
Soru 15

Aynı karbon sayılı monoalkoller ile eterler birbirinin izomeridir.
Buna göre aşağıda verilen alkollerden hangisinin eter yapısında izomeri yoktur?

 • Metanol
 • Etanol
 • 1-Propanol
 • 1-Bütanol
Soru 16

Organik bileşiklere ait bazı gruplar aşağıda verilmiştir.
I. CH3
II. C2H5
III. C6H5
IV. COOH
Buna göre seçeneklerdeki hangi ikilinin bir araya gelmesiyle oluşan organik bileşikte hem hidrofil hem de hidrofob grup bulunur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 17

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi enerji üretimi sırasında bulunduğu iklim koşulları ve coğrafi konumdan doğrudan etkilenmez?

 • Güneş enerjisi
 • Rüzgâr enerjisi
 • Biyokütle enerjisi
 • Jeotermal enerji
Soru 18

Geleceğin enerji kaynağı olan hidrojen enerji sisteminde kullanılan ve dünya rezervlerinin büyük bir bölümünün ülkemizde bulunduğu maden ________ madenidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?

 • linyit
 • taş kömürü
 • bor
 • demir
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi doğal polimerdir?

 • Selüloz
 • Teflon
 • Orlon
 • Naylon
Soru 20

Ünlü Amerikalı Fizikçi Richard Feynman 1959 yılında bir konferansta “Aşağıda Daha Çok Yer Var” başlıklı konuşmasında ilk defa maddelerin çok küçük boyutlarının keşfiyle birçok yeni malzeme ve yeni bir teknolojinin ortaya çıkacağını bildirmiştir.
Burada bahsedilen çok küçük boyutlardaki ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mikro
 • Nano
 • Makro
 • Metre
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAACBCDACCBADBADCCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?