Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Peygamber’in doğumu, çocukluğu, gençliği, peygamber oluşu, Kur’an’ı tebliği, hicreti, insanlar arası ilişkileri, aile hayatı, katıldığı savaşlar gibi onun vefatına kadar olan tüm faaliyetleri siyer ilminin _________ oluşturur.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • tanımını
 • amacını
 • konusunu
 • kaynaklarını
Soru 2

İslamiyet’in doğduğu dönemde Zerdüştlüğü resmi din olarak kabul eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Habeşistan
 • Bizans
 • Gassaniler
 • İran
Soru 3

Cahiliye döneminde dünyanın genelinde olduğu gibi, Arap Yarımadası’nda da insanlar taş, ağaç ve bir kısım madenlerden yaptıkları heykellere saygı duyuyor ve onlardan istekte bulunuyorlardı.
Bu durum Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilmiştir?

 • Şirk
 • İfsat
 • Fısk
 • Nifak
Soru 4

Hicaz bölgesinde dinî bir çoğulculuk yaşanıyordu. Yahudilik ve Hristiyanlığın yanı sıra sayıca fazla olmamakla birlikte; Hz. İbrahim’in dini üzere bulunup Allah’ı bir olarak tanıyanlar, yıldız ile güneşe tapanlar ve ateşperest olan kimseler de bulunmaktaydı.
Bu metinde aşağıdaki dinlerin hangisinden bahsedilmemiştir?

 • Sabiilik
 • Haniflik
 • Mecusilik
 • Putperestlik
Soru 5

Ekonomik hayat hakkında cahiliye Araplarının ticaret amacıyla yapılan yaz ve kış yolculuklarından ve bu imkânları bahşeden Kâbe’nin Rabb’ine kulluk etmeleri gerektiğinden bahseder.
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fil
 • Kureyş
 • Alak
 • Kâfirûn
REKLAM
Soru 6

• Sınırları içinde Beytü’l-Haram yer alır.
• Hicaz bölgesinin önemli şehirlerindendir.
• Risalet görevinin on üç yılı burada geçmiştir.
Hakkında bilgi verilen merkez aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine
 • Taif
 • Mekke
 • Şam
Soru 7

Dâru’n-Nedve ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Şehrin yönetimi ile ilgili konuları görüşme mekânıdır.
 • İslam’ın ilk eğitim kurumlarından biridir.
 • Kusay bin Kilab tarafından yaptırılmıştır.
 • Mekke’de bulunan şehir meclisidir.
Soru 8

İslam öncesi Arabistan’da siyasi hayat hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İç çekişmeler ve kan davalarının yaşandığı
 • Siyasi hayatın temelini boyların oluşturduğu
 • Kabileler arasındaki ilişkilerin adalete dayandığı
 • Devletler arası hâkimiyet mücadelesinin yaşandığı
Soru 9

Hz. Peygamber’in İslam’a davet için gittiği Taif’te aşağıdaki kabilelerden hangisi bulunmaktaydı?

 • Sakif
 • Hazrec
 • Kurayza
 • Kaynuka
Soru 10

Hz. Peygamber’in temiz bir soydan gelmesi aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?

 • Akrabaları tarafından himaye edilerek büyütülmesinde
 • Peygamberliğinin insanlar tarafından kabul edilmesinde
 • Sütannesi tarafından sevilerek sahiplenilmesinde
 • Geçimini ticaret yolu ile sağlamasında
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Erdemliler Topluluğu’nu oluşturan kabilelerden biri değildir?

 • Evs
 • Teym
 • Zühre
 • Haşim
Soru 12

Mekke’de iklim şartlarından dolayı tarımın yaygın olmaması nedeniyle halk geçimini ticaretle sağlardı. Hz. Peygamber de çocukluğundan itibaren amcalarının himayesinde ticaret ile uğraşmaya başlamıştır.
Hz. Peygamber aşağıda isimleri verilen amcalarından hangisi ile ticaret yolculuğu yapmamıştır?

 • Abbas
 • Zübeyr
 • Hamza
 • Ebu Talib
Soru 13

Hz. Peygamber’in Mariye’den dünyaya gelen çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah
 • Kasım
 • Rukiye
 • İbrahim
REKLAM
Soru 14

Kâbe hakemliği olayı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hacerü’l-Esved yerine yerleştirilmiştir.
 • İslamiyet sonrası dönemde gerçekleşmiştir.
 • Hakem tayin etme önerisi Ebu Ümeyye’ye aittir.
 • Hz. Muhammed’in (sav.) çözümü, tarafları memnun etmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

 • Muharrem
 • Zilkade
 • Zilhicce
 • Şaban
Soru 16

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Peygamber’in doğumu ile aynı yıl gerçekleşmiştir?

 • Ebrehe’nin Kâbe’ye saldırması
 • Hılfü’l-Fudûl’ün kurulması
 • Âmine Hatun’un vefat etmesi
 • Putların ilk defa Mekke’ye getirilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hılfü’lFudûl’ün amaçlarından biri değildir?

 • Haksızlığın karşısında durmak
 • Can ve mal emniyetini korumak
 • İhtiyaç sahiplerine ekonomik destek sağlamak
 • Mekke’de zulme ve zalime karşı mücadele etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları, insanlara duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olma” anlamına gelen bir kavram değildir?

 • Risalet
 • Nübüvvet
 • Nebilik
 • Ulûhiyet
Soru 19

Mekke halkı onu “Muhammedü’lEmin” diye isimlendirmişlerdi. Çünkü ondan asla yalan işitmemişlerdi. Kendi aralarında tartışma yaşadıklarında onun hakemliğine başvururlar ve kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi.
Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili bu metinde aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

 • Doğru sözlü olduğuna
 • Vahyi insanlara ulaştırdığına
 • İnsanların güvenini kazandığına
 • İnsanlara değer verdiğine
Soru 20

Hz. Peygamber’in doğumundan önce annesinin gördüğü bir rüya üzerine verilen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmed
 • Mustafa
 • Mahmud
 • Muhammed
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDADBCBCABACDBDACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?