Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 • Dinin temel kaynakları
 • Hz. Peygamber’in davet metodu
 • İslam’ın inanç ilkeleri
 • Vahyin geliş süreci
Soru 2

• Habeşli bir köle iken Hz. Ebu Bekir tarafından azat edilmiştir.
• Kendisine yapılan ağır işkencelere rağmen İslamiyet’ten vazgeçmemiştir.
• Ezanı güzel okuması ile bilinen sahabedir.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Bilal
 • Hz. Zübeyr
 • Hz. Zeyd
 • Hz. Cafer
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmeme sebeplerinden biri değildir?

 • Atalarının inançlarına körü körüne bağlı olmaları
 • Putlardan sağlanan geliri ellerinde tutmak istemeleri
 • Sınıf farklılıklarının ortadan kalkmasını istememeleri
 • Hz. Peygamber’in mensup olduğu kabileyi önemsiz görmeleri
Soru 4

Habeşistan’a ilk hicret hangi tarihte yapılmıştır?

 • 610
 • 615
 • 620
 • 630
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi boykot kararları arasında yer almaz?

 • Müslümanların Mekke’den çıkarılıp başka şehirlere göç etmesi sağlanacak.
 • Hz. Peygamber teslim edilinceye kadar Müslümanlarla barış yapılmayacak.
 • Müslümanlarla görüşülmeyecek, onlarla oturup konuşulmayacak.
 • Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak.
REKLAM
Soru 6

620 yılına “Hüzün Yılı” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Peygamber’in Taif’te taşlanması
 • Müslümanlara ağır boykot uygulanması
 • Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefat etmesi
 • Müslümanların Mekke’den ayrılmak zorunda kalması
Soru 7

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde İsra olayından bahsedilmektedir?

 • “Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.”(İsrâ suresi, 16. ayet)
 • “Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. “(İsrâ suresi, 13. ayet)
 • “İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. “(İsrâ suresi, 11. ayet)
 • “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir…”(İsrâ suresi, 1. ayet)
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebu Bekir için kullanılan bir sıfattır?

 • Zinnureyn
 • Esedullah
 • Sıddık
 • Faruk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicret ederken Hz. Ali’yi Mekke’de bırakmasının sebeplerindendir?

 • Mekke’deki Müslümanlara liderlik etmesi
 • Mekke’de kalan Müslümanları Medine’ye götürmesi
 • Hicret esnasında Hz. Peygamber’e yiyecek ulaştırması
 • Hz. Peygamber’de bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmesi
Soru 10

Kuba Mescidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İslam’ın ilk mescidi olarak kabul edilir.
 • İki kıbleli mescid olarak da bilinir.
 • İnşasında Hz. Peygamber de çalışmıştır.
 • Kur’an “takva üzerine kurulan mescit” olarak niteler.
Soru 11

Ranuna Vadisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Hendek Savaşı’nın yapıldığı yerdir.
 • Hz. Hatice’nin kabrinin bulunduğu yerdir.
 • Hicret sırasında Hz. Peygamber’in gizlendiği yerdir.
 • Hz. Peygamber’in ilk Cuma namazını kıldırdığı yerdir.
Soru 12

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde evinde misafir olduğu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eyüb el- Ensari
 • Mus’ab bin Umeyr
 • Enes bin Malik
 • Ebu Hureyre
Soru 13

İslam tarihinde “Muâhât” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

 • Evs ve Hazreç kabilelerinin barışması
 • Müslümanların Habeşistan’a kabul edilmesi
 • Ensar ve muhacir arasında kardeşlik bağının kurulması
 • Mekke’nin fethinden sonra müşriklerin İslam’ı kabul etmesi
REKLAM
Soru 14

Hicretten önce Medine’nin adı Yesrib’ti. Hicretle beraber şehrin adı _________ anlamında “Medinetü’n-Nebi” diye anılmaya başlamıştır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

 • Temiz belde
 • Peygamber şehri
 • İslam’ın kalbi
 • Şehirlerin annesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddelerinden biridir?

 • Medine’ye dışarıdan bir saldırı olursa şehir birlikte savunulacak.
 • Müslümanlar bir yıl arayla hac için Mekke’ye girebilecek.
 • Mekkeliler ile Müslümanlar arasında on yıl savaş yapılmayacak.
 • Medineliler Müslümanların canlarını, mallarını ve şereflerini koruyacak.
Soru 16

Medine pazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yahudilerin ekonomik tekelini kırmak için kurulmuştur.
 • Hz. Peygamber sınırlarını belirlemiş ve denetlemiştir.
 • İslam’ın ticaret hükümlerinin öğretildiği bir yer olmuştur.
 • Yahudilerin Medine’de ticaret yapması engellenmiştir.
Soru 17

Bedir Savaşı’nda alınan esirlere ne yapılacağı hususunda, Hz. Peygamber ashabına danışmış ve Hz. Ebu Bekir’in fikri kabul edilmiştir.
Buna göre, esirler fidye karşılığında, fidye ödemeye güç yetiremeyen her bir esir ise on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Kararlarında istişareye başvurmuştur.
 • Eğitim ve öğretime önem vermiştir.
 • Tebliğ görevini yerine getirmiştir.
 • İnsanlara değer vermiştir.
Soru 18

Uhud Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Müşrikler tarafından Bedir Savaşı’nın intikamını almak için başlatılmıştır.
 • Müşrikler ile Müslümanlar arasında yapılan son savaştır.
 • Müslümanların kesin galibiyeti ile sonuçlanmıştır.
 • Savunma savaşı şeklinde gerçekleşmiştir.
Soru 19

• Müslümanların aleyhine gibi görünmesine rağmen sonra lehlerine dönmüştür.
• Müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşmadır.
• Bu anlaşma ile sağlanan barış ortamında birçok kabile Müslüman olmuştur.
Bu bilgiler aşağıdaki anlaşmalardan hangisine aittir?

 • Vatandaşlık Antlaşması
 • Akabe Biatı
 • Hudeybiye Antlaşması
 • Rıdvan Biatı
Soru 20

Mekke’nin fethinden önce Müslümanların arasına katılan ve Hz. Peygamber’in “senin hicretin son hicret” dediği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Hamza
 • Hz. Abbas
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ali
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBACDCDBDACBADCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?