Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Başkalarını hor ve hakir görmesi
II. Kendisini başkalarından üstün tutması
III. Allah’ın kendisine verdiği imkânları nimet olarak görmesi
IV. Meziyetlerini canlıların yardımına koşmak için kullanması
Numaralanmış tutum ve davranışlardan hangisi tevazu sahibi bir insandan beklenir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 2

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile...”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet ile Hz. Peygamber’e tavsiye edilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hilm
 • İffet
 • Sebat
 • Adalet
Soru 3

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde (sav.) Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Hakkaniyetin
 • Tevekkülün
 • Tebliğin
 • Rıfkın
Soru 4

Ebu Cehil, bir tüccardan mal aldı fakat parasını ödemedi. Mağdur olan tüccar, Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek ondan yardım istedi. O da tüccarla birlikte Ebu Cehil’in evine gitti. Hilfü’l-Fudûl’da alınan kararları hatırlatıp kendisini uyardı. Tüccarın hakkını almasına yardımcı oldu.
Bu olayda Hz. Peygamber’in aşağıdaki davranışlarından hangisine örnek oluşturmaz?

 • Hakkı gözetmedeki hassasiyetine
 • Edepli ve hayâlı olmasına
 • Yardımsever olmasına
 • Cesaretli olmasına
Soru 5

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Osman ile ilgili değildir?

 • 634 yılında Mekke’de şehit edilmiştir.
 • Kur’an onun döneminde çoğaltılmıştır.
 • On iki yıl halifelik yapmıştır.
 • Zinnureyn lakabı ile anılır.
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber tebliğ görevini aşağıdakilerin hangisinden başlayarak yerine getirmiştir?

 • Hz. İbrahim’in ümmeti olduklarını iddia eden Hanifler
 • Kendisine yakın gördüğü, tanıdığı ve güvendiği insanlar
 • Ehli kitap kabul edilen Yahudi ve Hristiyanlar
 • Mekke’nin ileri gelen liderleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde inen ayetlerin genel özelliklerinden biri değildir?

 • Peygamber kıssalarına yer verilmiştir.
 • Temel ahlaki ilkeler ön plana çıkarılmıştır.
 • Daha çok tevhit ve ahiret inancına vurgu yapılmıştır.
 • Toplum hayatını düzenleyen emir ve yasaklara sık sık yer verilmiştir.
Soru 8

Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamber’in teşri görevine örnektir?

 • Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız.
 • Kim Allah’a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer.
 • Nesep yoluyla nikâhı haram olanlar, süt emme yoluyla da haram olur.
 • Ben ateşe düşmenize engel olmaya çalışıyorum ancak siz ateşe girmeye çalışıyorsunuz.
Soru 9

Kalbi, ruhu ve nefsi inkâr, isyan ve gafletten arındırmaya; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarmaya; cehalet, şirk, küfür, günah, çirkin düşünce gibi manevi kirlerden temizlemeye denir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tezkiye
 • Şehadet
 • İhsan
 • İrşâd
Soru 10

Hiçbir iyiliği küçük görme! Kardeşinle güler yüzlü konuş! Çünkü bu da bir iyiliktir. Elbiseni yerde sürünecek kadar uzatma! Çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir. Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya gördüğü bir şey sebebiyle seni ayıplarsa sen o kişiyi, hakkında bildiğin şeyler sebebiyle ayıplama! Onun davranışının vebali kendine aittir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste teşvik edilen tutum ve davranışlardan biri değildir?

 • Hoşgörülü olmak
 • Tevazu sahibi olmak
 • Hak ve adaleti gözetmek
 • İnsanlarla iyi iletişim kurmak
Soru 11

“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde yüceltmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Resulü deyin!
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hz. Peygamber’i övmede dengeli olunması
 • Hz. İsa’nın yalnızca bir peygamber olduğu
 • Hz. Peygamber’in Allah’ın son elçisi olduğu
 • Peygamberlere ayrım yapılmaksızın inanılması
Soru 12

Allah beni peygamberlik ile şereflendirmeden önce de hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.
Bu hadisten, Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Aklını iyi yönde kullandığına
 • Hayâ sahibi bir insan olduğuna
 • Peygamberliği onur kabul ettiğine
 • İslam’dan önceki tüm âdetleri reddettiğine
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir insandan beklenilen davranışlardan biri değildir?

 • Mücadele azmini daima diri tutması
 • Musibetler karşısında Allah’a güvenip dayanması
 • İşleri yerine getirmede tahammülsüzlük göstermesi
 • Yapılması gerekenleri yapmada kararlı davranması
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber, Yemen’e vali olarak gönderdiği Muaz bin Cebel’e: “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” tavsiyesinde bulunmuştur.
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 • Sabrın
 • İhlasın
 • Çalışmanın
 • Merhametin
Soru 15

Hz. Peygamber, İslam’ı insanlara anlatmaya başladığı andan itibaren birçok zorlukla karşılaştı. Çeşitli baskılara ve engellemelere maruz kaldı. Çoğu zaman müşriklerin tehdit ve baskıları altında Kâbe’ye gitti, namaz kıldı ve Kur’an okudu. Böyle durumlarda en ufak bir korku duymadı. Hiçbir telaş göstermedi. Kendisine yapılan her türlü sözlü ve fiilî saldırıya karşı kararlılıkla direndi.
Bu açıklama ile Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Rıfk
 • Hilm
 • Şecaat
 • Tevazu
Soru 16

“And olsun ki sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için, Allah’ın Resulü’nde güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisine öncelikle değinilmiştir?

 • Teşri
 • Tebliğ
 • Tebyin
 • Temsil
Soru 17

Hz. Peygamber’in, her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o güne kadar nazil olan kısmını Cebrail’e okumasına ne ad verilir?

 • Cüz
 • Arz
 • Hizb
 • Tertil
Soru 18

Aşağıdaki sahabelerden hangisi Hz. Ebu Bekir’in kızıdır?

 • Hz. Aişe
 • Hz. Hafsa
 • Hz. Rukayye
 • Hz. Ümmügülsüm
Soru 19

Birçok hafızın şehit olması sebebiyle Kur’an-ı Kerim’in mushaf haline getirilme kararı aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda alınmıştır?

 • Sıffin
 • Cemel
 • Yermük
 • Yemame
Soru 20

Bazı müşrikler “Muhammed bizi kölelerimizle eşit tutuyor. Böyle bir dine nasıl girelim!” diyerek Müslüman olmayı reddettiler.
Buna göre, müşrikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Onurlu ve vakarlı davrandıkları
 • Kendilerini başkasından üstün gördükleri
 • Mekke nüfusunun çoğunluğunu oluşturdukları
 • İlahi dinler ile ilgili geniş bilgi sahibi oldukları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBABDCACADCBCDBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?