Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

19. yüzyılda fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerdeki gelişmeler, sanayileşmenin gerektirdiği sosyal ilişkilerdeki farklılaşma, insanın makinelere bağımlılığı, yaşamın tekdüzeleşmesi ve hepsinden önemlisi insanın yalnızlaşması, bireyin psikolojik sorunlarının artmasına neden olmuştur. Böylece bu sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyecek ve çözüm yolları bulabilecek yeni bir bilime ihtiyaç duyulmuştur.
Verilen parçada sözü edilen yeni bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felsefe
 • Fizik
 • Kimya
 • Psikoloji
Soru 2

Psikoloji, bilimsel yöntemle (deney ve gözlemle) elde edilmiş düzenli, sistemli gözlenebilen ve ölçülebilen olgularla ilgilenen bir bilimdir.
Verilen ifade psikolojinin aşağıdaki kavramlarından hangisine karşılık gelir?

 • Zihinsel süreç
 • Pozitif bilim
 • Davranış
 • Organizma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dıştan doğrudan gözlenebilen davranışlardandır?

 • Düşünmek
 • Hayal kurmak
 • Konuşmak
 • Zekâ
Soru 4

Freud’a göre bilinçaltına bastırılan tatmin edilmemiş arzu ve istekler ileriki yıllarda ruhsal problemlere yol açarlar.Bu nedenle psikoloji bilinçaltındaki nedenleri bulmalı ve tedavi etmelidir.
Psikodinamik yaklaşımın verilen bilgisinden hareketle davranışları anlamak için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Hipnoz
 • Deney
 • Gözlem
 • Empati
Soru 5

• Sayısal olarak belirlenebilirliği ifade eder.
• Zekâ testinden alınan puanların sayıyla belirtilmesi örnek verilebilir.
Özellikleri verilen psikoloji ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ölçülebilirlik
 • Tekrarlanabilirlik
 • İletilebilirlik
 • Sağlanabilirlik
REKLAM
Soru 6

Psikoloji, organizmanın davranışlarını ve bu davranışların altında yatan zihinsel süreçleri incelemektedir.
Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçları arasında yer almaz?

 • İnsan davranışlarını etkileyebilme ve kontrol etme
 • Toplumu inceleyerek toplumsal sorunları çözme
 • İnsan davranışlarını tanımlama
 • İnsan davranışlarını önceden kestirebilme
Soru 7

Dinlerin ve dinsel inancın insanların bilişsel süreçleriyle davranışlarını nasıl şekillendirdiği üzerinde bilimsel araştırmalar yapan psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adli psikoloji
 • Spor psikolojisi
 • Din psikolojisi
 • Çevresel psikoloji
Soru 8

Dış çevre denilince akla, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı olarak etkileşimde bulundukları fiziki (iklim, tabiat şartları gibi); sosyal (aile, iş çevresi gibi); ekonomik ve kültürel ortam (gelir ve eğitim düzeyi gibi) akla gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış çevreden gelen bir uyarıcı örneği değildir?

 • Havanın soğukluğu
 • Müzik sesi
 • Yemek kokusu
 • Anıları hatırlama
Soru 9

“Sigara içme(si) davranışı sağlıklı yaşamı(sy) olumsuz etkiler.” hipotezinin grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10

• Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı merkezini (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ) kuran Türk bilim insanıdır.
• Türkiye’de ilk kez nöro-patoloji, deneysel psikoloji laboratuvarları oluşturulmasında önemli rol oynamıştır.
Özellikleri verilen Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mazhar Osman USMAN
 • İbn-i Sina
 • Muzaffer ŞERİF
 • Gazali
Soru 11

Davranış üzerinde, beynin işlevlerinin ve sinir sisteminin etkilerini inceleyen psikologlar ______ olarak isimlendirilir.
Verilen tanımda boşluğa getirilecek doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refleks
 • Nöropsikolog
 • Sinir sistemi
 • Davranış
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri arasında yer almaz?

 • Kimlik sorgulamasının yapıldığı bir arayış dönemidir.
 • Fiziksel büyüme, cinsel gelişme ve psikososyal olgunlaşma gerçekleşir.
 • Çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan bir geçiş dönemidir.
 • Azalan güç ve çabuk bozulan sağlık durumuna alışma dönemidir.
Soru 13

• Yasa ve kurallara yönelme, otoriteye uyma ve toplumun isteklerinin yerine getirilmeye başlandığı dönemdir.
• Yerleşmiş kurallar ve sosyal düzeni korumak önemlidir.
Verilen özellikler Kohlberg’in aşağıdaki ahlaki gelişim düzeylerinden hangisine karşılık gelir?

 • Saf çıkarcı eğilim
 • Kişiler arası uyum eğilimi
 • Kanun ve düzen eğilimi
 • Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminin gelişimsel özellikleri arasında yer almaz?

 • Eşin ölümüne uyum sağlamak
 • Yaş grubuyla yakınlık kurmak
 • Sağlıkla ilgili sorunlara uyum sağlamak
 • Bir iş sahibi olmaya çabalamak
Soru 15

Tekrarlanan uyarıcının etkisinin giderek artması, bu uyarıcıya karşı ortaya çıkan davranışın da giderek kuvvetlenmesine neden olur. Bu duruma duyarlılaşma denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi duyarlılaşma örneğidir?

 • Denize ilk girdiğinde üşüyen birine kısa bir süre sonra suyun ısısının normal gelmesi
 • Açık kalan musluktan damlayan su sesinin bir süre sonra bizim için işkence hâlini alması
 • Uyuduğumuz odadaki saatin tik tak seslerini kulağımızın bir süre sonra duymaması
 • Başlangıçta bizi rahatsız eden yemek kokusuna bir süre sonra alışmamız
Soru 16

Bir nesnenin tümü görülmese de o nesnenin tümü görülüyormuş gibi algılanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Tamamlama
 • Yakınlık
 • Benzerlik
 • Süreklilik
Soru 17

Algılayıcının özellikleri bir nesneyi nasıl algıladığı konusunda belirleyici olmaktadır ve bunlar iç faktör olarak adlandırılmaktadır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen iç faktörlerden değildir?

 • İlgiler
 • Uyarıcının büyüklüğü
 • Beklenti
 • Meslek
Soru 18

Organizmanın yaşamasına ve neslini devam ettirmesine hizmet eden güdülere fizyolojik güdü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdüdür?

 • Saygınlık
 • Başarılı olma
 • Açlık
 • Kabul görme
Soru 19

Bireyin dikkati dağıtan diğer uyaranlara rağmen dikkatini belli bir uyarıcıya odaklayabilme yeteneğidir.
Tanımı verilen dikkat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edilgin
 • Seçici
 • Bölünmüş
 • Odaklanmış
Soru 20

Bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal grubun bu davranışlara etkilerini inceleyen bilim dalına sosyal psikoloji denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma konuları arasında yer alır?

 • Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi
 • Beyin göçünün nedenleri
 • Savaşın yarattığı toplumsal değişmenin boyutları
 • Aşırı ve yetersiz uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkileri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCAABCDCABDCDBABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?