Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin çalışma konuları arasında yer almaz?

 • Bireylerin duygularının nedenlerini araştırır.
 • Toplumu bilimsel olarak inceler.
 • Toplumsal yapıda oluşan olayları açıklamaya çalışır.
 • Toplumsal değişimlerle ilgili öngörüde bulunmaya çalışır.
Soru 2

Sosyoloji, toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak amacıyla yapılan çalışmalarda aşağıdaki bilimlerden hangisinden yararlanır?

 • Coğrafya
 • Tarih
 • Felsefe
 • Hukuk
Soru 3

Nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş değerler, olaylar, kurallar, düşünceler ve uygulamalardan oluşan bütünlüğe toplumsal kurum denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kurum örneği değildir?

 • Ekonomi
 • Din
 • Eğitim
 • Dernek
Soru 4

Hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve zorbalığa karşı direnme gibi doğal haklar Fransız İhtilali’nden sonra dünyaya yayılmaya ve evrensel hâle gelmeye başladı.
Verilen bilgide Fransız Devrimi’nin yaydığı aşağıdaki fikirlerin hangisinden söz edilmektedir?

 • Ulusal egemenlik
 • Anayasacılık
 • İnsan hakları
 • Ulusçuluk
Soru 5

“Bir köye ilk defa araba yolu yapılmasından sonra köy yaşantısında meydana gelecek olan değişmelerin izlenmesi” sosyolojinin aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisiyle gerçekleştirilir?

 • Gözlem
 • Anket
 • Sosyometri
 • İstatistik
REKLAM
Soru 6

Televizyon reklamları tüketicilerin sosyalleşme sürecinde pozitif bir rol oynayabilir. Reklamlar, yeni nesnelerle yakınlaşmasını sağlamak bakımından çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Çocuk bazı reklamlar sayesinde dişlerini fırçalaması gerektiğini, tuvaletten çıkarken ellerini yıkaması gerektiğini, sütün sağlıklı olduğunu ve içmesi gerektiğini hatırlamaktadır.
Verilen parçada sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurların hangisinden söz edilmektedir?

 • Aile
 • Arkadaş çevresi
 • Okul
 • Medya
Soru 7

Bireylerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve herhangi bir çaba sarf etmeden, doğuştan gelen ve kendileri dışındaki faktörler tarafından belirlenen statülere “verilmiş statü” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnek oluşturur?

 • Yönetici olma
 • Kadın olma
 • Memur olma
 • Baba olma
Soru 8

Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesi hâline “rol çatışması” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnek verilebilir?

 • Öğretmen olan bir annenin, evde çocuklarına da öğretmen gibi davranması
 • Bir doktorun mesleğinde kendini geliştirmesi
 • Okul müdürünün okulu yönetmesi
 • Bir akademisyenin makale yazması
Soru 9

Kişilerin gösterecekleri davranışların hangilerinin cezalandırılacağını, bu cezaların kimlerce verileceğini belirten toplumsal kontrol düzenlemelerine yazılı toplumsal kontrol denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yazılı toplumsal kontrol aracıdır?

 • Ahlak
 • Din
 • Hukuk
 • Gelenek
Soru 10

Toplumun yücelttiği ideal normlara, erdemli olarak nitelendirdiği davranış biçimlerine doğru yönelen sapma türüne olumlu sapma denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi olumlu sapmaya örnek oluşturur?

 • Hırsızlık yapmak
 • İnsan haklarını savunmak
 • Yalan söylemek
 • Şiddet uygulamak
Soru 11

Hak; adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hakları arasında yer almaz?

 • Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesini beklemek
 • Kendine ait özel bilgilerin gizliliğini istemek
 • Düşüncelerini özgürce ifade etmek
 • Okulun genel kurallarına uymak
Soru 12

“İnsanlar arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya çıkan ilkeler, anlamlar, değerler, statüler ve rollerden oluşan yapı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kültürel yapı
 • Millet
 • Fiziki yapı
 • Köy
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “kent” toplumsal yapısının özelliklerinden biri değildir?

 • Üretim, sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşmıştır.
 • Kişiler arası ilişkiler resmi ve kısa sürelidir.
 • Genellikle geniş aile tipi yaygındır.
 • Akrabalık ve komşuluk ilişkileri zayıftır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun insanları arasındaki sosyal ilişkiler ağını anlatan manevi yapı ögelerinden biridir?

 • İklim
 • Değer
 • Coğrafi konum
 • Yer altı zenginlikleri
Soru 15

“Bir beklenti ya da hedef doğrultusunda yapılan yarış” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • İş birliği
 • Uyum
 • Rekabet
 • Uyarlama
Soru 16

İnsanlar arasında doğal farklılıklar ve toplumun empoze ettiği yapay farklılıklar vardır. Bu farklılaşmaya dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Böylece tabakalaşma toplumda bir hiyerarşik(aşamalı) sistem meydana getirir ve toplumu oluşturan bireyler belli özelliklere göre aşamalı olarak sınıflar hâlinde sıralanırlar.
Verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin toplumsal tabakalaşmaya neden olan yapay bir etmen olduğu söylenebilir?

 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Zekâ
 • Meslek
Soru 17

“Bir lise öğretmeninin tayininin Ankara’dan İzmir’e çıkması” aşağıda verilen toplumsal hareketlilik türlerinden hangisine örnektir?

 • Sosyal yapıda yatay hareketlilik
 • Coğrafi alanda yatay hareketlilik
 • Tabakalar arasında aşağıdan yukarıya dikey hareketlilik
 • Tabakalar arasında yukarıdan aşağıya dikey hareketlilik
Soru 18

“Etkin köşe yazarlarının okuyucularını etkileyerek bazı konularda fikir değişikliğine neden olması” toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine örnek verilebilir?

 • Kitle iletişim araçlarına
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere
 • Fiziki çevreye
 • Ekonomiye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Toplum yararı her türlü sınıf ve kişi yararının üstünde tutulmuştur.
 • Çağdaşlaşmanın ve çağdaş kalmanın esaslarını verir.
 • Bütünüyle bir Türk uyanışı ve yenilenmesidir.
 • Mesajları ulusal alanla sınırlı kalmıştır.
Soru 20

Toplum, sosyal sınıflardan, sosyal gruplardan, sosyal kurumlardan ve bunların kendi aralarındaki ilişki ağından oluşan bir yapıdır. İşte bu parçaların, maddi ve manevi kültür ögelerinin, işleyen bir bütünü oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlamalarına toplumsal bütünleşme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünleşmeyi sağlayan etmenlerdendir?

 • İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması
 • Demokratik kurumlaşma yetersizliği
 • Milli birlik bilincinin artması
 • Suç oranlarının yükselmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCADBACBDACBCDBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?