Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bireylerin toplumun bütünü için geçerli olan ögelere katılması “kültürün genel unsurlarına katılma” olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “kültürün genel unsurlarına katılma” şekline örnek verilebilir?

 • Hukuk kurallarına uygun davranmak
 • Spor olarak tenisi seçmek
 • Bir film için sinemaya gitmek
 • İstenilen bir konsere gitmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesidir?

 • Düşünce biçimleri
 • İnançlar
 • Binalar
 • Gelenekler
Soru 3

“Kültürel özellikler bir araya gelmiş, örgütlenmiş birliklerde yaşayan insanlar tarafından oluşturulur ve ortaklaşa paylaşılır.” cümlesi kültürün aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade etmektedir?

 • Değişebilirliğini
 • Toplumsallığını
 • Öğrenilebilirliğini
 • Tarihselliğini
Soru 4

Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alışverişi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Popüler kültür
 • Kültür merkezciliği
 • Yabancı kültür hayranlığı
 • Kültürleşme
Soru 5

“Kentten köye gelin giden bir kadının uyum sorunu yaşaması” aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Kültür emperyalizmi
 • Popüler kültür
 • Kültür şoku
 • Yabancı kültür hayranlığı
REKLAM
Soru 6

• Çok küçük yaşta edebiyat, matematik, geometri, müzik, fizik, doğa bilimleri, felsefe ve mantık öğrenmiştir.
• En ünlü eseri olan “Kanun Fi’t Tıb” (Tıp Kanunu), 12. yüzyılda Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde 19. yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.
• Sadece doğudaki toplumlarda değil batıda da ünlenmiştir.
Verilen özellikler uygarlığa katkıda bulunan aşağıdaki Türk-İslam düşünürlerinden hangisine aittir?

 • El Cezeri
 • İbn-i Sina
 • Uluğ Bey
 • Ali Kuşçu
Soru 7

Bilim, teknik, felsefe ve din gibi kültür ögelerini içeren ve bir topluma özgü olmayan, genel geçer kültüre _________ kültür denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Evrensel
 • Ulusal
 • Bölgesel
 • Bireysel
Soru 8

Bir dilin sınırlarını, o toplumun kültürü belirler. İlgi alanı artan, dünyası ve çerçevesi genişleyen bir kültürün dili de o ölçüde zenginleşir. İlim, felsefe, sanat, teknik, fizik, metafizik gibi hayatın her alanındaki problem alanları genişledikçe, bu problemlere çözümler üretme çabası içerisinde dil de zenginleşir.
Bu parçada kültür ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi üzerinde durulmuştur?

 • İnanç
 • Gelenek
 • Ahlak
 • Dil
Soru 9

Mısır piramitlerinin, Osmanlı ve Bizans mimarisinin, Aspendos’un ve Efes’in, Eyfel Kulesi’nin, Taç Mahal’in olmadığı; Çin, Fransız ve Osmanlı mutfağının olmadığı ya da Çinlilerin ve İngilizlerin kendilerine özgü çay merasimlerinin yapılmadığını düşünün. Dünya, gerçekten ne kadar tatsız bir yer olurdu. Kimse bir başka ülkeyi, onların yaşam biçimini, kültürünü merak bile etmez, bu kadar zevk ve heyecanla seyahat etmek istemezdi.
Verilen metinden hareketle kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsanlar farklı kültürleri tanımak isterler.
 • Kültür ve farklılık dünyayı güzelleştirir.
 • İnsanların hepsi aynı biçimde yaşarlar.
 • Çeşitliliğin olmadığı bir dünya tatsızdır.
Soru 10

Toplumun yönetimi ve kamu düzeni ile ilgilenen temel toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Aile
 • Siyaset
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların işlevleri arasında yer almaz?

 • Bireylerin mesleki potansiyellerini ortadan kaldırmak
 • Toplumun sürekliliğini ve güçlü olmasını sağlamak
 • Bireylere sosyalleşme sürecinde yol göstererek davranışlarını yönlendirmek
 • Bireylerin keyfî ve başkaları için tehlikeli olabilecek davranışlarını frenleyerek toplumda kontrolü sağlamak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun işlevlerinden biri değildir?

 • İnsan neslinin devamını sağlamak
 • Toplumun refah düzeyini artırmak
 • Çocukların sosyalleşmesini sağlamak
 • Üyelerinin sevgi ve güven ihtiyacını karşılamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “çiftlerin oturdukları yere göre” sınıflandırılan evlilik türlerinden biridir?

 • Kendi grup üyeleriyle evlenme anlamına gelen endogami
 • Tek eşlilik anlamına gelen monogami
 • Çok eşlilik anlamına gelen poligami
 • Ayrı ev açma anlamına gelen neolokal
REKLAM
Soru 14

Eşlerden birinin ya da her ikisinin bulunmadığı aile tipi parçalanmış aile olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçalanmış aileyi ortaya çıkaran durumlardan değildir?

 • Eşlerden birinin hayatını kaybetmesi
 • Anne, baba ve çocukların aynı evde yaşaması
 • Eşlerin herhangi bir nedenle birbirlerinden ayrılması
 • Eşlerden birinin işlediği suç nedeniyle cezaevine girmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Her bireye farklı bir eğitim verilmelidir.
 • Amaç halkın bilgisizliğini gidermektir.
 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
 • Eğitim milli olmalıdır.
Soru 16

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman... Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın. Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın. Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık verirsen, doyar bir defa. Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca.
Kuan Tzu’nun verilen düşüncesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Bilim üretebilmek için teknolojik araçlara ihtiyaç vardır.
 • Toplumsal kontrolü sağlayan tek kurum eğitimdir.
 • Bir toplumun gelişebilmesi için eğitim çok önemlidir.
 • Ekonomik ilerleme, toplumsal değerlere sahip çıkmakla mümkündür.
Soru 17

Eğitimin fonksiyonlarından biri de ortak bir “kimlik duygusu” yaratarak siyasal ve toplumsal birliği sağlamaktır.
Verilen ifadede aşağıdaki eğitim işlevlerinin hangisinden söz edilmektedir?

 • Kültürün aktarılması
 • Toplumsal değişmenin sağlanması
 • Neslin sosyalleşmesinin sağlanması
 • Toplumsal ve siyasal bütünleşme
Soru 18

Elde edilmesi için herhangi bir emek harcamaya gerek olmayan, gereksinimlerimize yetecek kadar bol olan mallara serbest mallar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi serbest mal örneğidir?

 • Beyaz eşya
 • Güneş ışığı
 • Cep telefonu
 • Mobilya
Soru 19

Din kurumunun aşağıdaki işlevlerinden hangisi doğrudan bireye yöneliktir?

 • İç huzuru sağlama
 • Sosyal bütünleşmeyi sağlama
 • Toplumsal dayanışmayı sağlama
 • Kültürel devamlılığı sağlama
Soru 20

Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde siyasi iktidar altında örgütlenmesine devlet denir.
Aşağıdakilerden hangisi verilen devlet tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?

 • Egemenlik
 • Ülke
 • Sanat
 • İnsan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDCBADCDABDBACDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?