Seçmeli Tarih 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra İran coğrafyasında XVI. yüzyılın başlarında aşağıdaki devletlerden hangisi etkili olmaya başlamıştır?

 • Gazneli Devleti
 • Karahanlı Devleti
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Safevi Devleti
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Bucaş Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

 • Osmanlı Devleti bu antlaşma ile batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
 • Azak Kalesi Rusya’ya bırakılmıştır.
 • Prusya İmparatorluğu’nun temelleri atılmıştır.
 • Osmanlı Devleti karşısında Rusya güç kazanmıştır.
Soru 3

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Akdeniz’de üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne geçmesi nedeniyle ilişkilerin bozulduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lehistan
 • Venedik
 • İskoçya
 • Norveç
Soru 4

İsviçre’nin bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
 • Westphalia Antlaşması
 • Paris Barış Antlaşması
Soru 5

Rusların Osmanlı ülkesinde kapitülasyonlardan yararlanma hakkı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karlofça Antlaşması
 • Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Vasvar Antlaşması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin uluslararası ortamda itibarı güçlenmiştir?

 • Askerî alanda yapılan ıslahatlar
 • Kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesi
 • Habsburg Hanedanının sona ermesi
 • Girit Adası’nın alınması
Soru 7

Akdeniz’de daha çok kürek gücüyle hareket edebilen, her koya rahatça girip çıkabilen, küçük limanlara rahatça yanaşabilen gemilerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadırga
 • Kalyon
 • Buharlı gemiler
 • Karavel
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da Orta Çağ’daki Feodal düzenin özelliklerinden biri değildir?

 • Toprakların mülkiyeti soyluların elindedir.
 • Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce gelişmiştir.
 • Küçük yönetim birimleri bulunmaktadır.
 • Halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır.
Soru 9

İnsanı değer kabul eden, onu her şeyin ölçütü olarak tanımlayan, insanın doğasını, yeteneklerini, sınırlarını veya ilgilerini konu edinen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Popülizm
 • Kapitalizm
 • Hümanizm
 • Faşizm
Soru 10

Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü tezinin öncülüğünü yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Copernicus (Kopernik)
 • Thomas More (Tamıs Mor)
 • Machiavelli (Makyavelli)
 • Jean Jacques Rousseau (Jan Jak Russo)
Soru 11

Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir?

 • I. Mahmut
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • II. Abdülhamit
 • III. Selim
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerin hangisi ile sona ermiştir?

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
 • Islahat Fermanı’nın kabul edilmesiyle
 • Kanun-i Esasi’nin uygulanmasıyla
 • Ekber ve Erşed sistemine geçilmesiyle
Soru 13

Lale Devri’nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın isteğiyle Aristo’nun “Fizika’’ eserini İoannis Kottinius’un (Ayenis Kottinus) yorumunu esas alarak Arapçaya çevirmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Naima Efendi
 • Yanyalı Esad Efendi
 • Evliya Çelebi
 • Kâtip Çelebi
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde,1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730’da Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanzimat Devri
 • I.Meşrutiyet Devri
 • Lale Devri
 • II. Meşrutiyet Devri
Soru 15

İngiltere ve Fransa’nın 1854’te, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırım Savaşı
 • II. Balkan Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
Soru 16

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine Ermeni komitacılarınca 21 Temmuz 1905 Cuma günü bombalı suikast düzenlenmiştir?

 • II. Mahmut
 • III. Selim
 • III. Ahmet
 • II. Abdülhamit
Soru 17

1833’te Mısır İsyanı’nda Rusya’dan alınan yardım çerçevesinde Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
 • Londra Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
Soru 18

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Geçici Sevk ve İskân Kanunu (Tehcir Kanunu) çıkartmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ordudaki asker sayısının azalması
 • Ermeni ayaklanmalarının ülke güvenliğini tehlikeye düşürmesi
 • Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı birleşmesi
 • Sömürge elde etme faaliyetlerinin yoğunlaşması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Yunanistan Girit Adası’nı ve Selanik’i topraklarına katmıştır.
 • Bükreş’te barış antlaşması imzalanarak savaşa son verilmiştir.
 • Sırbistan Orta ve Kuzey Makedonya’yı ele geçirmiştir.
 • Karadağ topraklarını genişleterek Balkanlar’da güç sahibi olmuştur.
Soru 20

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilerek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır?

 • İstanbul Antlaşması
 • Kütahya Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
 • Atina Barış Antlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCCDABCAADBCADDBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?