Seçmeli Tarih 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da ulus devletler kurulmaya başlanmıştır?

 • Reform Hareketleri
 • Fransız İhtilali
 • Coğrafi Keşifler
 • Haçlı Seferleri
Soru 2

1830 İhtilalleri, Avrupa’da ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır?

 • İsviçre
 • Fransa
 • İtalya
 • Osmanlı Devleti
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kapitalizmin amaçlarından biri değildir?

 • Ticarette en yüksek kârı elde edebilmek
 • Üretim aşamasında devletin müdahalesini en asgari düzeye düşürmek
 • Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti oluşturmak
 • Ekonomiyi özel kesime bırakmak
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde bağımsızlıklarını elde etmek amacıyla Kara Yorgi liderliğinde ayaklanan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutlar
 • Araplar
 • Yunanlılar
 • Sırplar
Soru 5

II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağını kaldırıp yerine kurdurduğu ordunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye
 • Nizam-ı Cedit
 • Kuvay-ı Millîye
 • Kapı Kulu Ocakları
REKLAM
Soru 6

Avrupalı devletler aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nde okul açma hakkını elde etmişlerdir?

 • II. Meşrutiyet
 • Kapitülasyonlar
 • Sened-i İttifak
 • Mecelle
Soru 7

II. Mahmut Dönemi’nde Mehterhâne kaldırılarak yerine aşağıdaki hangi okul açılmıştır?

 • Feshane
 • Debbağhane
 • Hendesehane
 • Mızıka-i Hümâyun
Soru 8

Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında rol oynayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mustafa Reşit Paşa
 • Mehmet Ali Paşa
 • Ziya Paşa
 • Alemdar Mustafa Paşa
Soru 9

Osmanlı Devleti ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır?

 • Prusya
 • Rusya
 • İspanya
 • İngiltere
Soru 10

Düyûn-ı Umûmiye İdaresi aşağıdakilerden hangisinin doğrultusunda kurulmuştur?

 • Kanun-i Esasi
 • Seferberlik kararnamesi
 • Muharrem Kararnamesi
 • Islahat Fermanı
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde yeraltı treni(metro) ve tramvay ilk defa hangi padişah zamanında yapılmıştır?

 • II. Abdülhamit
 • Sultan Abdülaziz
 • II. Mahmut
 • I. Ahmet
Soru 12

II. Abdülhamit Dönemi’nde rüştiye ve idadilerin yaygınlaştırılması aşağıdaki alanların hangisi ile ilgilidir?

 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Siyasi
 • Tarım
Soru 13

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Meşrutiyet’e karşı yapılan 31 Mart Ayaklanması sonucu tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • V. Mehmet Reşat
 • II. Abdülhamit
 • II. Mahmut
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sanayiyi güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biridir?

 • İngiltere ile Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın imzalanması
 • Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kurulması
 • Müsadere usulünün uygulanması
 • İltizam sisteminin yaygınlaştırılması
Soru 15

“Milletlerin Zenginliği” adlı kitabıyla loncaların kapatılmasını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Thomas Hobbes
 • Max Weber
 • Adam Ferguson
 • Adam Smith
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş aşağıdakilerin hangisi ile sağlanmıştır?

 • I. Meşrutiyetin ilanı
 • Düyûn-u Umumîye İdaresi’nin kurulması
 • 1913 Babıâli Baskını
 • Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetle birlikte Osmanlı Devleti’nde kurulan siyasi partilerden biridir?

 • Terakkiperver Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Cumhuriyet Halk Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi klasik üretimi (zirai üretim ve zanaat üretimi) özelliklerinden biridir?

 • Üretim teknolojisi basittir.
 • Üretim araçlarının mülkiyeti fabrika/firma sahibine aittir.
 • Üretim fabrikalarda, satışlar iç ve dış pazarlarda yapılır.
 • Üretimde makineleşme ön plandadır.
Soru 19

Makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır?

 • Kimya
 • Tekstil
 • Gıda
 • Çimento
Soru 20

1831-1882 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştır.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tımar sisteminin bozulması
 • Köyden kente göçlerin yaşanması
 • Kaybedilen topraklardan gelen göçler
 • Yönetim sisteminde değişiklik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCDABDADCBACBDADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?