Siyer 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Sitte külliyatı içerisinde yer almaz?

 • Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahih’i
 • Müslim’in el-Câmiu’s-Sahih’i
 • Ezrakî’nin Ahbarû Mekke’si
 • Ebu Dâvûd’un es-Sünen’i
Soru 2

Siyer kitaplarına günümüzdeki şeklini veren ilk tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhammed bin İshâk
 • İbn Cerîr et-Taberi
 • İbn Haldun
 • İbn Kesîr
Soru 3

Hz. Peygamber’in dış görünüşü, yaşayışı ve şahsi hayatı gibi beşeri yönünü anlatan eserlere ne ad verilir?

 • Tabakât
 • Ensab
 • Meğâzî
 • Şemâil
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda görülen dinlerden biri değildir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Budistlik
 • Sabiilik
Soru 5

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda dini hayat hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tüm ibadet ve iyilikler ahiret hayatı inancıyla yapılmaktaydı.
 • Mekke’ye ilk put getiren kişi Amr bin Luhay’dır.
 • Dini hayatın merkezini Kâbe oluşturmaktaydı.
 • Putperestlik ve falcılık yaygın bir inançtı.
REKLAM
Soru 6

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda kısıtlı tabiat koşulları içinde, çölde konargöçer olarak yaşayan insanlara ne ad verilir?

 • Medeni
 • Bedevi
 • Mevali
 • Sabii
Soru 7

Hadariler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İmkânları bakımından elverişli şartlara sahiplerdir.
 • Mekke, Medine, Taif gibi şehirlerde yaşarlar.
 • Azat edilmiş kölelerden oluşan gruplardır.
 • Geçimlerini ziraat ve ticaret ile sağlarlar.
Soru 8

Cahiliye Arapları için savaş yapmanın yasak olduğu aylar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muharrem, Ramazan, Zilhicce, Receb
 • Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb
 • Ramazan, Muharrem, Receb, Şaban
 • Zilkade, Zilhicce, Şaban, Receb
Soru 9

Hz. Peygamber Müslümanları cahiliye davranışları sergilememe konusunda uyarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan biri değildir?

 • Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmek
 • Yıldızları vesile ederek yağmur istemek
 • Başkalarının soyuna dil uzatmak
 • Asaleti ile övünmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde Arapların kültürel hayatına dair bir kavram değildir?

 • Ukaz panayırı
 • Muallakat
 • Ahbar
 • Suffe
Soru 11

• Kabilesini Mekke’de yerleşik hayata geçirdi.
• Hacıların su ihtiyacını karşılama görevi üstlendi.
• Dâr’un-nedve’yi kurdu.
Bu faaliyetleri yapan kabile lideri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amr bin Luhay
 • Kusay bin Kilab
 • Hz. İbrahim
 • Hz. İsmail
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesindeki şehirlerden biri değildir?

 • Yesrib
 • Mekke
 • Şam
 • Taif
Soru 13

İslam’ın müminleri kardeş ilan ederek reddettiği soy üstünlüğü esası, Cahiliye Araplarında aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

 • Ficar
 • Sidâne
 • Meysir
 • Asabiyet
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber’in tekrar çağırılırsa katılmakta tereddüt göstermeyeceğini söyleyerek övgü ile bahsettiği birlik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dâr’ul-Erkam
 • Hilfü’l-Fudul
 • Dâr’un-Nedve
 • Ashâb-ı Suffe
Soru 15

Hz. Peygamber’e Muhammed ismini veren akrabası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âmine
 • Ebu Talib
 • Ebu Leheb
 • Abdülmuttalip
Soru 16

Hz. Peygamber’in “seçilmiş” anlamında kullanılan ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhammed
 • Mahmud
 • Mustafa
 • Ahmed
Soru 17

Hz. Peygamber’i babasının vefatından sonra koruyup himayesine alan akrabaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Âmine, Abdülmuttalip, Ebu Talib
 • Âmine, Ebu Talib, Abdülmuttalip
 • Abdülmuttalip, Âmine, Ebu Talib
 • Abdülmuttalip, Ebu Talib, Âmine
Soru 18

Hz. Peygamber geçimini sağlamak için aşağıdaki mesleklerden hangisi ile uğraşmıştır?

 • Ziraat
 • Ticaret
 • Terzilik
 • Demircilik
Soru 19

Hz. Peygamber “Şu dağın ardında düşman var, size baskın düzenleyecek desem bana inanır mısınız?” sorusuna “Elbette inanırız, çünkü şimdiye kadar senin yalan söylediğini hiç duymadık” cevabını almıştır.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

 • Sıdk
 • İsmet
 • Fetanet
 • Tebliğ
Soru 20

“Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken o bana inandı.”
Hz. Peygamber’in bu sözlerinde bahsettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Fatıma
 • Hz. Hafsa
 • Hz. Hatice
 • Hz. Aişe
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCABCBADBCDBDCABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?