Siyer 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in münafıklara yönelik tutumlarından biri değildir?

 • Kendi aralarında kuvvet kazanmalarını önlemesi
 • Müşriklerle aynı konumda değerlendirmesi
 • Dışardan yardım almalarını engellemesi
 • Önemli görevlerden uzak tutması
Soru 2

İlk ayetlerden sonra bir süre ayetlerin gönderilmesi kesintiye uğramıştır. Bu dönemde sıkıntı çeken Hz. Peygamber’i, Allah şu ayetlerle teselli etmiştir; “Rabb’in seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabb’in sana verecek de hoşnut olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi?”
( Duhâ suresi, 3-8. ayetler)
Bu metinde bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

 • Elçiler yılı
 • Hüzün senesi
 • Fetretü’l-vahiy
 • Boykot dönemi
Soru 3

“Ey örtünüp bürünen Peygamber, kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”
(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetler ile risaletin aşağıdaki dönemlerinden hangisi başlamaktadır?

 • Gizli davet
 • Akabe biatları
 • Habeşistan’a hicret
 • Seriyyeler ve gazveler
Soru 4

İslam’ın ilk davet merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâbe
 • Mescid-i Nebevi
 • Dârü’n-Nedve
 • Dârü’l-Erkam
Soru 5

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde tebliğde uygulanacak metoda yer verilmemiştir?

 • “Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter.” (Hac suresi, 39. ayet)
 • “Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!..” (Nahl suresi, 125. ayet)
 • “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!” ( Hicr suresi, 94. ayet)
 • “Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım.” (Şuarâ suresi, 214-216.ayetler)
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenen on sahabe için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?

 • Hulefa-i raşidîn
 • Ashab-ı suffe
 • Ehl-i beyt
 • Aşere-i mübeşşere
Soru 7

Zengin bir ailenin çocuğu olan Hz. Mus’ab, İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. Bu durumu öğrenen ailesinin onu günlerce hapsetmesine rağmen imanından vazgeçmedi. Daha sonraları Hz. Peygamber onu İslam’ı öğretmesi için Medine’ye muallim olarak gönderdi.
Buna göre Hz. Mus’ab ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • İhlaslı olduğuna
 • Soylu olduğuna
 • Bilgili olduğuna
 • Kararlı olduğuna
Soru 8

Hz. Peygamber ile mücadele eden Mekkeliler ona yönelik bir takım iddia ve iftiralarda bulundular. Mekke’de sözüne itibar edilen Velid b. Muğire’nin Dârü’n-Nedve’de kavmine hitaben, “Ey Kavmim! Hac sebebiyle gelen Araplar Muhammed’i soruyorlar. Kiminiz şair, kiminiz sihirbaz, kiminizse kâhin ve mecnun diyerek onun hakkında farklı cevaplar veriyorsunuz. Hâlbuki insanlar bu vasıfların bir arada olamayacağını biliyor. Bu sebeple onun hakkında görüş birliğine varmalı ve birbirinizi yalanlamamalısınız.” sözleri de yaptıklarının mesnetsizliğinin farkında olduklarını göstermektedir.
Bu metinde Mekkeli müşrikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Hz. Peygamber’i dünyevi menfaatler teklif ederek vazgeçirmeye çalıştıklarına
 • Hz. Peygamber’den risaletini ispat edecek mucize getirmesini istediklerine
 • Hz. Peygamber’e ve davetine yönelik kasıtlı bir inkâr eylemi içinde olduklarına
 • Hz. Peygamber’i öldürme teşebbüsünde bulunduklarına
Soru 9

“Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine ve Resûl’e gelin’ denildiği vakit, onlar ‘Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter’ derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?”
(Maide suresi, 104. ayet)
Bu ayette müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden hangisine değinilmiştir?

 • Siyasi ve ekonomik kaygılar taşımalarına
 • Geleneklerine körü körüne bağlı olmalarına
 • Hz. Peygamber’in sosyal konumunu yetersiz bulmalarına
 • Peygamber olan kimseden insanüstü özellikler beklemelerine
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların hicret için Habeşistan’ı seçme sebeplerinden biri değildir?

 • Necaşi Ashame’nin adaletine güvenilmesi
 • Hz. Peygamber’in Habeşistan’ı önermesi
 • Dinlerini güvenlik içinde yaşama isteği
 • Habeşistan’a deniz yoluyla ulaşılması
Soru 11

İslam’a girişi Mekke’deki Müslümanlara cesaret vermiş ve Müslümanlar bu cesaretle ilk defa Kâbe’de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır.
Bu cümlede hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebubekir
Soru 12

“Üç yıl boyunca mahallede kuşatıldık. Onlar erzak girişini engellediler. Öyle ki içimizden biri ailesinin nafakası için çarşıya çıktığı hâlde ona hiçbir şey satılmadı. Kavmimiz arasında ölenler oldu.”
Abdullah bin Abbas bu ifadesinde aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir?

 • Boykot yılları
 • Taif yolculuğu
 • Hendek Savaşı
 • Medine’ye hicret
Soru 13

Hz. Peygamber’in hicretin yedinci yılından itibaren kabile ve devlet başkanlarına gönderdiği mektuplarda aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?

 • Hükümdarları ve halklarını İslam’a davet etmek
 • İslam dininin emir ve yasaklarına uymak
 • Medine ile siyasi ilişkileri düzenlemek
 • Arap dilinin yayılmasına katkı sağlamak
REKLAM
Soru 14

İslam tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İslam’ın ilk mescidi Kuba Mescidi’dir.
 • İlk vahiy Sevr Mağarası’nda gelmiştir.
 • İlk hicret Habeşistan topraklarına yapılmıştır.
 • Cuma namazı ilk kez Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
Soru 15

I. Tesettürün farz kılınması
II. İçkinin haram kılınması
III. Zekâtın farz kılınması
IV. Haccın farz kılınması
Bu hükümlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • I - II - IV - III
 • II - III - IV- I
 • III - II - I - IV
 • IV - I - III - II
Soru 16

Seriyyeler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Peygamber seriyyelere katılarak komutanlık etmiştir.
 • İlk ganimet Medine civarına gönderilen seriyyeden alınmıştır.
 • Farklı amaçlarla küçüklü büyüklü birden fazla seriyye gönderilmiştir.
 • İlk seriyye Seyfü’l-bahr Seriyyesi’dir.
Soru 17

Hz. Peygamber Bedir Savaşı öncesinde şöyle dua etmiştir: “Ey Allah’ım! İşte Kureyş kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ey Allah’ım! Peygamberlere yardım sözünü, bana da özel olarak zafer vadini yerine getirmeni talep ediyorum. Eğer şu bir avuç Müslüman yok olursa, sana ibadet eden hiç kimse bulunmayacaktır.”
Bu duada Bedir Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Aynı aileden insanları karşı karşıya getirdiğine
 • İman ve küfrün mücadelesine sahne olduğuna
 • Savaşın Müslümanların galibiyetiyle sonuçlandığına
 • Hz. Peygamber’in savaşı önlemek için uğraş verdiğine
Soru 18

Hendek Gazvesi için Mekkeli müşrikler, Yahudiler ve Mekkeli olmayan diğer Arap müşrik kabileleri ile anlaşarak sayısı on iki bine ulaşan bir ordu kurdu. Bu gazveye müşrik ordusundaki kabilelere işaret etmek üzere gruplar anlamında “_________” denilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ahzâb
 • Düvel
 • Milel
 • Firak
Soru 19

“Andolsun ki o ağacın altında sana söz verirlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir…”
(Fetih suresi, 18-19. ayetler)
Bu ayetlerde altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • Hudeybiye Antlaşması
 • I. Akabe Biatı
 • II. Akabe Biatı
 • Rıdvan Biatı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Kabilelerin İslam’a girişi hızlanmıştır.
 • Mekke’nin fethine zemin hazırlamıştır.
 • Hz. Osman müşrikler tarafından esir alınmıştır.
 • Müşrikler İslam devletini resmen tanımışlardır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADADBCBDCADBCABADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?