Tarih 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türk adı Çin kaynaklarında hangi anlamda kullanılmıştır?

 • Türemek
 • Güç-Kuvvet
 • Miğfer
 • Töreli
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yaşam tarzının değişmesine ve savaşçı özelliklerinin zayıflamasına neden olmuştur?

 • Ülke sınırlarının genişlemesi
 • Mani dinini kabul etmeleri
 • Asya Hunlarının soyundan gelmeleri
 • İpek yoluna hâkim olmaları
Soru 4

İlk Türk devletleri dört esas üzerine kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu esaslardan biri değildir?

 • Bağımsızlık
 • Halk
 • Kanun
 • Savaş
Soru 5

İstemi Yabgu, kendisine karşı düşmanca tutum takınan Sasani Hükümdarına karşı aşağıdakilerden hangisiyle ittifak yapmıştır?

 • Bizanslılar
 • Çinliler
 • Hazarlar
 • Moğollar
REKLAM
Soru 6

Uygurlar, alım-satım ve borç alıp vermede belirli bir para sistemine sahip olmuşlardır. Borç olarak alınan mal ve para, faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir.
Uygurların bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Ticaret
 • Eğitim
 • Askerlik
 • Yönetim
Soru 7

İslamiyet’in doğduğu dönemde, Türklerin anayurdu olan Orta Asya’da aşağıdaki devletlerden hangisi bulunmaktaydı?

 • Bizans İmparatorluğu
 • Asya Hun Devleti
 • Habeş Krallığı
 • I. Kök Türk Devleti
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

 • Medine Sözleşmesi
 • Kerbela Olayı
 • Mekke’nin Fethi
 • Tebük Seferi
Soru 9

İslam Devleti, Zatü’s Savârî adı verilen ilk deniz zaferini hangi halife döneminde kazanmıştır?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin yıkılışının sebeplerinden biri değildir?

 • Hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler
 • Arap olmayanları dışlayan mevali politikası
 • Toplumdaki kabilecilik anlayışı
 • Devletin merkezinin Şam’a taşınması
Soru 11

Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanü’l-ceyş
 • Divanü’l-mezalim
 • Divanü’l-beytülmal
 • Divanü’l-tevki
Soru 12

Mekke, Medine ve Suriye’yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eyyubiler
 • İhşîdîler
 • Tolunoğulları
 • Memlûkler
Soru 13

Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabi
 • İbn-i Rüşt
 • İmam Gazali
 • İbn-i Sina
REKLAM
Soru 14

Hindistan’a yaptığı 17 sefer ile İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Satuk Buğra Han
 • Gazneli Mahmut
 • Yusuf Kadir Han
 • Alp Tegin
Soru 15

Karahanlı Devleti’nde vezirler aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmıştır?

 • Sultan
 • Yuğruş
 • Emir
 • Hace
Soru 16

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türk tarihinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divân-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
 • Divân-ı Lugâti’t-Türk
 • Atabetü’l-Hakayık
Soru 17

Abbasi Halifesi’nin, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ilan etmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

 • İslam Dünyası’nın siyasi liderliği Türklere geçmiştir.
 • Tuğrul Bey, Abbasi Halifesi olarak seçilmiştir.
 • Halifelik Büyük Selçuklu Devleti’ne geçmiştir.
 • İslamiyet, Türkler arasında yayılmaya başlamıştır.
Soru 18

İlk defa bir Bizans imparatorunun, bir Türk hükümdarına esir düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dandanakan
 • Pasinler
 • Katvan
 • Malazgirt
Soru 19

Büyük Selçuklu Devleti’nde “Sultan-ı Azam” unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuğrul Bey
 • Sultan Sencer
 • Sultan Melikşah
 • Alp Arslan
Soru 20

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Nizamiye Medresesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?

 • İsfahan
 • Nişabur
 • Bağdat
 • Merv
Cevap Anahtarları
134567891011121314151617181920
CBDAADBCDCBABBCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?