Tarih 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hizmetlerinde yer alan Türkler için sınır boylarında Avasım adı verilen şehirler oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sasaniler
 • Abbasiler
 • Emeviler
 • Fatimiler
Soru 2

Sivas merkezli olarak kurulmuştur. Anadolu’da kurulan beylikler içinde en güçlü olanıdır. Malatya ve Kayseri dolaylarında hâkimiyet kurmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
Hakkında bilgi verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Danişmentliler
 • Mengücekliler
 • Saltuklular
 • Artuklular
Soru 3

Türkiye Selçuklu Devleti aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

 • Alparslan
 • Melikşah
 • I. Kılıçarslan
 • Süleyman Şah
Soru 4

I. Haçlı Seferi sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti’nin, devlet merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Erzurum
 • Sivas
 • Konya
 • Kayseri
Soru 5

Miryokefalon Muharebesi aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde yapılmıştır?

 • I. Mesut
 • II. Kılıçarslan
 • I. Alaeddin Keykubat
 • I. İzzeddin Keykavus
REKLAM
Soru 6

Türkiye Selçuklu Devleti’nde aşağıdaki divanlardan hangisi maliyeden sorumludur?

 • Divan-ı Tuğra
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı İşraf
 • Divan-ı Pervane
Soru 7

Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasındaki ayrılıkların daha da artması Haçlı Seferlerinin hangi alandaki sonuçları ile ilgilidir?

 • Dinî
 • Siyasi
 • Ekonomik
 • Coğrafi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Muharebesi sonucunda bağımsızlığını ilan eden beyliklerden biri değildir?

 • Karamanoğulları
 • Germiyanoğulları
 • Karesioğulları
 • Artuklular
Soru 9

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da kurulmuştur?

 • Memlûk Devleti
 • İlhanlı Devleti
 • Gazneli Devleti
 • Altınorda Devleti
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

 • Karesioğulları Beyliği’nin alınması
 • Palekanon Muharebesi
 • Çirmen Muharebesi
 • Bursa’nın fethi
Soru 11

Osmanlı Devleti Edirne-Segedin Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisiyle imzalamıştır?

 • Bulgarlar
 • Macarlar
 • Sırplar
 • Bizanslılar
Soru 12

Varna Muharebesi ve II. Kosova Muharebesi hangi Osmanlı padişahı döneminde yapılmıştır?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • II. Murat
Soru 13

Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri hangi savaş sonucunda yaşanmıştır?

 • Ankara Muharebesi
 • Koyunhisar Muharebesi
 • I. Kosova Muharebesi
 • Sırp Sındığı Muharebesi
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nin Anadolu’dan yeni fethedilen Rumeli topraklarına nüfus getirmesi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalnızlık politikası
 • Denge politikası
 • İskân politikası
 • İstimâlet politikası
Soru 15

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur?

 • Şeyh Bedreddin Olayı
 • Ankara Muharebesi
 • Niğbolu Muharebesi
 • Palekanon Muharebesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu piyadeleri arasında yer almaz?

 • Tımarlı Sipahiler
 • Yeniçeri Ocağı
 • Cebeci Ocağı
 • Acemi Ocağı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sayesinde Osmanlı Devleti’nde toprağın sürekli ekilip dikilmesi sağlanmıştır?

 • Devşirme sistemi
 • Gulâm sistemi
 • Pençik sistemi
 • Tımar sistemi
Soru 19

Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’nin ekolüne ne ad verilmiştir?

 • Bektaşilik
 • Mevlevilik
 • Yesevilik
 • Bayramiyye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi divan teşkilatını oluşturan sınıflardan biri değildir?

 • Kalemiye
 • Seyfiye
 • Reaya
 • İlmiye
Cevap Anahtarları
12345678910111213141517181920
BADCBBADACBDACBADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?