Tarih 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Avusturya’nın Osmanlı Devleti ile diplomatik protokolde eşit olmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zitvatorok Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması(1533)
 • Ferhat Paşa Antlaşması
 • Serav Antlaşması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

 • Safevi Devleti Akdeniz’de üstünlüğünü kaybetmiştir.
 • Osmanlı Devleti bu antlaşma ile kuzeydeki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
 • İran Şahı Osmanlı Vezir-i Âzamına denk sayılmıştır.
 • Bağdat Osmanlı Devleti’nde kalmıştır.
Soru 3

IV. Mehmet’i ikna ederek hem Macarların yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa’daki Avusturya’nın gücünü kırmak için Viyana üzerine sefer düzenleyen Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Barbaros Hayrettin Paşa
 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • Koca Sinan Paşa
 • Kılıç Ali Paşa
Soru 4

Westphalia Barışı ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğünün tanınması aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir gelişmedir?

 • Askerî
 • Dinî
 • Ekonomik
 • Sanat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1580’de İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de kurduğu ticari şirketin ismidir?

 • Debbağlar Şirketi
 • Birleşik Doğu Hindistan Şirketi
 • Levant Company
 • Simkeşler Şirketi
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz’deki ticareti yeniden canlandırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.
 • Donanmasındaki asker sayısını artırmıştır.
 • Düyûn-ı Umûmiye İdaresini kurmuştur.
 • Sömürgecilik faaliyetlerine girmiştir.
Soru 7

Rusya’nın Osmanlı Devleti himayesindeki Ortodoks halkların koruyuculuğunu alma hakkını elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balta Limanı Antlaşması
 • Kütahya Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ekonomik bozulmaya yol açan dış etkenlerdendir?

 • Tımar sisteminin bozulması
 • Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi
 • Anadolu ve Balkan topraklarında iç isyanların çıkması
 • Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması
Soru 9

Avrupa’da XVI. yüzyılda, İncil’in farklı dillere çevrilip basılmasıyla din adamlarınca ifade edilen konuların çoğunun İncil’de olmadığının anlaşılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • Yeni kıtaların keşfedilmesine
 • Hayat standartlarının yükselmesine
 • Katolik Kilisesi’ne olan güvenin azalmasına
 • Mezhep birliğinin sağlanmasına
Soru 10

Işığın özellikleri üstüne yaptığı araştırmalarla gelişmiş bir teleskop icat etmiştir. Yer çekimi kanunu üzerine çalışma yaparken yüksek matematiğin temeli olan Kalkülüs formülünü bulmuştur.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cervantes (Servantes)
 • Montaigne (Monteyn)
 • Petrarca (Petrark)
 • Isaac Newton (Ayzek Nivtın)
Soru 11

1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesiyle Osmanlı limanları arasındaki taşımacılıkta rakipsiz bir konuma gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • Almanya
 • İspanya
 • Portekiz
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde Osmanlı toplumunun yaşam tarzında değişiklik yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir?

 • Pantolon giymenin moda hâline gelmesi
 • Avrupa ülkeleri ile diplomatik ilişkilerin artırılması
 • İstanbul’da çini fabrikasının açılması
 • Tulumbacı Ocağı’nın kurulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Reformun ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

 • Matbaa sayesinde kitap basımı ve okuryazarlık oranının artması
 • Rönesans hareketleriyle akılcı düşüncenin ön plana çıkması
 • Katolik Kilisesi’nde bozulmaların yaşanması
 • Milliyetçilik akımının Avrupa’da yayılması
REKLAM
Soru 14

Seyahatname isimli eserinde “Rum, Arap, Acem, İsveç, Leh ve Çek’te 7 iklim, 18 padişahlık yerini 51 yıl boyunca gezip dolaştığını” anlatan ünlü Osmanlı seyyahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Naima Efendi
 • Evliya Çelebi
 • İbrahim Müteferrika
 • Mehmet Said Efendi
Soru 15

XIX. yüzyılın başlarında mutlak krallıklarla yönetilen Avrupalı devletlerin, milliyetçilik akımına karşı birlikte hareket etme kararı aldıkları kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berlin Kongresi
 • Paris Barış Kongresi
 • Viyana Kongresi
 • Kalküta Kongresi
Soru 16

Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti içine düştüğü mali sıkıntılardan kurtulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • İlk kez dış borçlanmaya başvurmuştur.
 • Rusya’dan destek istemiştir.
 • Ordudaki ıslahatlara hız vermiştir.
 • Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemiştir.
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde uzunca bir süre “Millet-i Sadıka” adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırplar
 • Yunanlar
 • Ermeniler
 • Arnavutlar
Soru 18

Aşağıdaki şehirlerden hangisi, semavi üç din (İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik) açısından kutsal olarak kabul edilmektedir?

 • İstanbul
 • Vatikan
 • Kudüs
 • Kabil
Soru 19

Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Londra Barış Antlaşması’yla en fazla toprak kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutluk
 • Sırbistan
 • Karadağ
 • Bulgaristan
Soru 20

Birinci Balkan Savaşı’nda alınan yenilginin kendilerinin yönetimde olmamasından dolayı yaşandığını savunan ve Bâbıâli Baskını ile hükûmeti ele geçiren parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı Ahrar Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
 • Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
 • Osmanlı Demokrat Fırkası
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBCADBCDAADBCACCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler