Tarih 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı aşağıdaki kavramlardan hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

 • İnsan hakları
 • Adalet
 • Milliyetçilik
 • Laiklik
Soru 2

Bolşevik İhtilali’nin çıkmasıyla 1917’de Çarlık rejiminin son bulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • Almanya
 • Rusya
 • İngiltere
Soru 3

Liberalizmin siyasi bir teori olarak ortaya çıkmasına en büyük katkıyı sağlayan İngiliz filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karl Marx
 • John Locke
 • Friedrich Engels
 • Henri de Saint Simon
Soru 4

II. Mahmut tarafından kabul edilen Sened-i İttifak’la aşağıdakilerden hangisinin varlıkları kabul edilip, hukuki hâle getirilmiştir?

 • Âyanlar
 • Gayrimüslimler
 • Yeniçeriler
 • Tüccarlar
Soru 5

III. Mustafa Dönemi’nde, deniz subayı ve mühendisleri yetiştirmek amacıyla aşağıdaki okullardan hangisi açılmıştır?

 • Mekteb-i Harbiye
 • Mekteb-i Mülkiye
 • Mühendishane-i Berri-i Hümâyun
 • Mühendishane-i Bahri-i Hümâyun
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin amaçlarından biri değildir?

 • Ekonomiyi özel kesime bırakmak
 • Sermaye sahipleriyle işçiler arasındaki eşitsizliği gidermek
 • Üretim araçlarını toplumun mülkiyetine geçirmek
 • Toplumda sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak
Soru 7

Avrupa’da zorunlu askerlik uygulaması ilk defa aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır?

 • İtalya
 • İspanya
 • Almanya
 • Fransa
Soru 8

Tanzimat Fermanı ile;
• Kanun önünde herkes eşit sayılacaktı.
• Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktı.
• Hiç kimseye yargılanmadan ve sorgulanmadan ceza verilmeyecekti.
Buna göre Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • Osmanlı ordusunun modernleşmesine
 • Sanayinin ekonomide önem kazanmasına
 • Kişisel hak ve özgürlüklerde gelişme yaşanmasına
 • Tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasına
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişini zorlaştıran olaylardan biri değildir?

 • Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun süreli savaşların getirdiği mali sıkıntılar
 • İzmir-Aydın ve İzmir-Turgutlu demir yollarının inşa edilmesi
 • Devlet sınırları içerisinde isyanların çıkması
 • Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ni parçalama teşebbüsleri
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin Rusya tehlikesi karşısında İngiltere’nin desteğini almak için 1838’de imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
Soru 11

Kanun-i Esasi’ye göre meclisin aldığı kararlarda son onay kime aittir?

 • Padişaha
 • Ayanlara
 • Yargıya
 • Kazaskerlere
Soru 12

II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Girit Meclisi Osmanlı Devleti’nden ayrılıp aşağıdaki ülkelerden hangisine bağlanma kararı almıştır?

 • İtalya
 • Rusya
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özelliklerinden biridir?

 • Üretim ve satış aynı mekânda gerçekleşmektedir.
 • Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
 • Üretim araçlarının mülkiyeti zanaatkâra aittir.
 • Üretimde el emeği ön plandadır.
REKLAM
Soru 15

Avrupa’da endüstriyel üretime geçilmesi ve işçi sınıfının ortaya çıkması aşağıdakilerin hangisinin sonucudur?

 • Haçlı Seferleri’nin
 • Reform Hareketlerinin
 • Fransız İhtilali’nin
 • Sanayi İnkılabının
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını aşağıdakilerden hangisi ile elde etmiştir?

 • Tanzimat Fermanı
 • Kanuni Esasi
 • Islahat Fermanı
 • Sened-i İttifak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşanan dış göçler nedeniyle Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

 • Anadolu’da Müslüman nüfusun artması
 • Barınma sıkıntısı
 • Beslenme yetersizliği
 • Devlet bütçesinde giderlerin artması
Soru 18

II. Abdülhamit Dönemi’nde Osmanlı Devlet politikası hâline gelen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlıcılık
 • Panslavizm
 • İslamcılık
 • Batıcılık
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında hazırlanan medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanun-ı Cedit
 • Mecelle
 • Teşkilat-ı Esasiye
 • Sened-i İttifak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla ilişkilerinin artmasıyla ortaya çıkan kültürel değişimlerden biridir?

 • Gazetelerin toplumsal hayata girmesi
 • Yabancı tüccarların vergiden muaf tutulması
 • Orduda ıslahatların hızlandırılması
 • Demiryolu ulaşımına ağırlık verilmesi
Cevap Anahtarları
12345678910111213151617181920
CCBADADCBAADBDBACBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler