Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi evlilik ile doğrudan ilişkilendirilen kavramlardan biri değildir?

 • Nikah
 • Mehir
 • Talak
 • İsar
Soru 2

Hz. Peygamber’in ‘Allah katında en sevimsiz helal’ olarak bildirdiği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evli bir çiftin boşanması
 • Yolculuk esnasında orucun tutulmaması
 • Vakit namazlarının geciktirilerek kılınması
 • Haram olan bir şeyin zaruret halinde ölmeyecek kadar yenmesi
Soru 3

İslam, sosyal hayatı düzenleyecek bazı kurallar koymuştur. Bu kurallar toplumun devamlılığını ve güvenirliğini sürdürmesini sağlar.
Buna göre İslam’ın toplum için koyduğu kurallar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

 • Huzur içinde birlikte yaşanmasını
 • İhtiyaç sahiplerine destek olunmasını
 • Bireyci ve çıkarcı bir anlayış oluşmasını
 • İnsanların birbirine zarar vermekten kaçınmasını
Soru 4

İslam öncesinde Hz. Peygamber güven duyulan bir insan olarak tanınmış ve isimlendirilmiştir. Onun İslam’ı insanlara duyurmasında, onların da İslam’ı kabul etmesinde bunun büyük katkısı olmuştur.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi özelliği anlatılmaktadır?

 • Akıllı ve zeki olması
 • Doğru ve emin olması
 • İstişareye önem vermesi
 • Hoşgörülü ve anlayışlı olması
Soru 5

“Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin…”
(Hucurât suresi, 9. ayet)
Bu ayette önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cesaret
 • Kararlılık
 • Sulh
 • Dayanışma
REKLAM
Soru 6

Adaletin zıddı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zulüm
 • Yalan
 • Haram
 • Günah
Soru 7

• “Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurât suresi, 10. ayet)
• Hz. Peygamber, Medine’ye hicret etmek zorunda kalan muhacir ile onlara kucak açan ensarı kardeş ilan etmiştir.
Bu ayet ve olayda vurgulanan “kardeşlik” aşağıdakilerden hangisi üzerine kurulmaktadır?

 • Kabile
 • Din
 • Kan
 • Aile
Soru 8

“…İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”
(Mâide suresi, 2. ayet)
Bu ayete göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

 • Gıybet ve dedikodu yapanları uyarmak
 • Fakir olan komşuya maddi yardımda bulunmak
 • Uyuşturucu bağımlısının tedavisi için yardım etmek
 • Kavgaya karışmış birini intikam almaya teşvik etmek
Soru 9

“Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.”
(Mutaffifîn suresi, 2-3. ayetler)
Bu ayetlerde vurgulanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karaborsacılık
 • Hilekârlık
 • Rüşvet
 • Tecessüs
Soru 10

İslam dini Müslümanların güzel ahlaklı olmasını ister; bunun için de bazı emir ve yasaklar koyar. Bir toplumda insanların özel hayatlarının mahremiyeti kalmamışsa helal, haram, ayıp ve günah gibi değerler umursanmıyorsa dinin koyduğu emir ve yasakların göz ardı edildiği sonucuna ulaşılır.
Bu metinde anlatılan toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • Dini kaynakları yok olmuştur.
 • Kültürel değerleri baskındır.
 • Ekonomisi bozulmuştur.
 • Ahlaken yozlaşmıştır.
Soru 11

Aşağıdaki davranışlardan hangisi tecessüs kapsamında değerlendirilmez?

 • Aile sırlarını elde etmeye çalışmak
 • İnsanların evlerini gizlice dinlemek
 • İnsanlardan gizli nafile ibadetler yapmak
 • Başkasının mesajlarını gizlice araştırmak
Soru 12

Kur’an-ı Kerim’de tamamen yasaklanmayıp çoğunlukla sakınılması istenen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zan
 • İftira
 • Kibir
 • Gıybet
Soru 13

• “ …Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.” (A’râf suresi, 85. ayet)
• Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir.
• Aldatan bizden değildir.
Bu ayet ve hadisler aşağıdaki konulardan hangisi için örnek oluşturur?

 • İbadetlerin yapılmasındaki amaçlar
 • İslam ekonomisinin ahlaki temelleri
 • İslam inanç esaslarının belirlenmesi
 • İnfakın toplum üzerindeki etkileri
REKLAM
Soru 14

• Müslüman olmanın gereğidir.
• Zengin ile yoksul arasındaki dengeyi sağlar.
• Toplumda kin ve haset oluşmasını engeller.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • İnfak
 • Sebat
 • Şecaat
 • İmrenme
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.), Müslüman olsun veya olmasın ihtiyaç sahibi herkese yardım etmiş, zekât mallarını yoksullara dağıtmıştır. Kendisine yapılan ikramları sahabe ile paylaşmıştır.
Bu metinde Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır?

 • Sabır
 • Hoşgörü
 • Cömertlik
 • Cesaret
Soru 16

• Arapça karşılığı “riba”dır.
• İslam dininde haram kılınmıştır.
• Haksız kazanç yollarından biridir.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?

 • Kumar
 • Rüşvet
 • İhtikâr
 • Faiz
Soru 17

Hz. Peygamber tarafından vergi memuru olarak Hayber’e görevlendirilen Abdullah bin Revaha’ya, Yahudiler kendisine vergiyi az alması için ziynet eşyası vermeyi teklif ettiler. Fakat o, “Teklif ettiğiniz şeyi ben kabul edemem, biz Müslümanlar onu almayız.” diyerek geri çevirdi.
Bu olaydada Abdullah bin Revaha’nın sakındığı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hediye almak
 • Borç almak
 • Rüşvet almak
 • Faiz almak
Soru 18

Bir tüccar, halkın ihtiyacı olan bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa o kişinin Allah’tan uzaklaştığı gibi, Allah da ondan uzaklaşır.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir?

 • Karaborsacılık
 • Faiz
 • Tefecilik
 • Rüşvet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işçinin işverene karşı sorumluluklarındandır?

 • İşi ehline vermek
 • İşin ücretini vaktinde ödemek
 • İşyerinin güvenliği için tedbir almak
 • İşi düzgün ve özenli bir şekilde yapmak
Soru 20

Eğer Allah’ın rızası için ‘karz-ı hasen’de bulunursanız, Allah onu (malı) kat kat artırır ve sizi bağışlar.
Bu hadisteki altı çizili kavramın açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sahip olunan malın kırkta birini fakirlere vermek
 • İhtiyaç sahibine çıkar gözetmeden borç vermek
 • Kendi ihtiyacı olmasına rağmen, başkalarına yardım etmek
 • Tüm insanların faydalanması için kalıcı eser bırakmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBCABDBDCABACDCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?