Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Allah’a karşı olan vazifelerini yerine getirmede insana kolaylık sağlamak
• Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesini sağlamak
• Toplum hayatında adaletin gerçekleşmesini sağlamak
Amaçları hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Kelam
 • Akaid
Soru 2

Miras ve vasiyet fıkıh ilminin konularından hangisinin içinde ele alınmaktadır?

 • Muamelat
 • Münakehat
 • Feraiz
 • Ukubat
Soru 3

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayete örnek oluşturmaz?

 • Namazları ayakta kılamayanların oturarak kılması
 • Suyun bulunmadığı durumlarda teyemmüm yapılması
 • Yolcunun ramazan ayı orucunu daha sonra kaza etmesi
 • Güneş doğarken ve batarken namaz kılmanın mekruh olması
Soru 4

İslam dininde insanlara getirilen emir ve yasaklar, mükelleflerin iyiliği faydası ve güzelliği içindir. Allah’ın buyurduğu şeyler, iyi ve güzel; yasaklanmamış her şey, mübah ve helaldir.
Bu bilgiler İslam hukukunda aşağıdaki ilkelerin hangisine işaret etmektedir?

 • Eşyada aslolan ibâhadır.
 • Adaletin ölçüsü hakkaniyettir.
 • Herkes kendi fiilinden sorumludur.
 • Zaruretler, memnu olan şeyleri mubah kılar.
Soru 5

“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur…”
(İsrâ suresi, 15. ayet)
Bu ayet İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Kamu yararının gözetilmesi
 • Tekliflerde kolaylık
 • Suçun şahsiliği
 • Adaletin gözetilmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki hadislerden hangisi icmaya örnek oluşturmaktadır?

 • Benim ümmetim hata üzerine birleşmez.
 • Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.
 • Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.
 • Müminlerin iman bakımından en güzeli ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kıyas konusuna örnek oluşturur?

 • Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
 • Kur’an’ın mütevatir olarak nakledilmesi
 • Kur’an’da geçen namaz emrinin sünnet ile detaylandırılması
 • Ortak illet nedeniyle içkiye benzer maddelerin haram kabul edilmesi
Soru 8

İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kaynağı Allah’tır.
 • Hükümleri, gönderildiği toplum ile sınırlıdır.
 • İman, ibadet, muamelat ve ahlak alanlarından oluşur.
 • İnsanlara, inançlarında ve yaşamlarında doğru yolu gösterir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirlerine karşı vazifelerinden biri değildir?

 • Selamlaşmak
 • Cenazelere katılmak
 • Davete icabet etmek
 • Namazı cemaat ile kılmak
Soru 10

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının…”
(Haşr suresi, 7.ayet)
Bu ayet İslam ahlakının kaynaklarından hangisine işaret etmektedir?

 • Ahlak
 • Menkıbeler
 • Sünnet
 • Örf ve âdetler
Soru 11

Terbiye, Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Rab
 • Şafii
 • Hayy
 • Vedud
Soru 12

Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Çocuğa meslek edindirmenin önemi
 • Ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğu
 • Çocuklar arasında eşitliğin sağlanması
 • Büyüklere saygı göstermenin gerekliliği
Soru 13

“... Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah’ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir…”
(Bakara suresi, 177. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki kavramların hangisine ulaşılamaz?

 • İman
 • Ahlak
 • İbadet
 • Kıssa
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ubudiyet ile ilgilidir?

 • “Önce en yakın akrabalarını uyar.” (Şuâra suresi, 214. ayet)
 • “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 56. ayet)
 • “Kur’an, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.” (Neml suresi, 77. ayet)
 • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Ahzâb suresi, 6. ayet)
Soru 15

• Kulun Allah’ın rahmetine güvenerek ümit içinde olmasıdır.
• Kulun Allah’ı tanıması, O’nun hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
• Kulun Allah’ı can-ı gönülden sevmesi ve O’na bağlanmasıdır.
Bu tanımlarda aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir?

 • Reca
 • Marifet
 • Tebliğ
 • Muhabbet
Soru 16

Hz. Peygamber’e teslimiyeti ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • “…Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur…” (Ra’d suresi, 38. ayet)
 • “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin, işittiğiniz hâlde O’ndan yüz çevirmeyin.” (Enfal suresi, 20. ayet)
 • “Ey Muhammed! Sabret. Allah’ın vaadi şüphesiz gerçektir.” (Mü’min suresi, 55. ayet)
 • “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
Soru 17

• Ona karşı daima saygılı ve edepli davranmak
• İlahi bir mesaj olduğunu hatırlamak
• Hükümlerinin kıyamete kadar devam edeceğine inanmak
Bu bilgilerin tamamında müminlerin aşağıdakilerden hangisine karşı görevleri anlatılmaktadır?

 • Kur’an’a
 • İnsanlara
 • Din âlimlerine
 • Hz. Peygamber’e
Soru 18

Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Saygı
 • Adalet
 • Dürüstlük
 • Dayanışma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının gayelerinden biri değildir?

 • İnanç ilkelerini belirlemek
 • Davranışları güzelleştirmek
 • Doğruya ve iyiye yönlendirmek
 • Dünya ve ahiret mutluluğu kazandırmak
Soru 20

“Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır.”
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • Sabır ve kararlılığın
 • Eğitim ve öğretimin
 • Ahlak ve terbiyenin
 • Birlik ve beraberliğin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDACADBDCABDBCBADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?