Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin bir özelliğidir?

 • Ağır, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
 • Tamamı nesir(düzyazı) hâlindedir.
 • Hikâyelerin yazarı bellidir.
 • İslami dönemde yazıya geçirilmiştir.
Soru 2

Çocukları olmayan bir hükümdar ve keşiş hazinedarının eşleri; şayet birinin oğlu, diğerinin de kızı olursa birbirleriyle evlendireceklerine söz verirler. Bir zaman sonra Sultanın oğlu olur, adını Ahmet Mirza koyarlar. Keşişin de kızı olur, adını İsa Gülü koyarlar. Ahmet Mirza da İsa Gülü de büyür. Mirza, bir av esnasında girdiği bir bahçede rüyasında âşık olduğu sözlüsünü görür.
Bu parçada sözü edilen halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kerem ile Aslı
 • Arzu ile Kamber
 • Tahir ile Zühre
 • Ercişli Emrah ile Selvihan
Soru 3

16. yüzyılda yaşamıştır. Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Asıl adı Mehmet’tir. “Erdem, bilgi” anlamına da gelen bir mahlası sonradan almıştır. İyi bir eğitim görmüş, Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır. Dili dönemine göre oldukça sadedir. Eserlerinden bazıları şöyledir: Divan, Leylâ ile Mecnun, Hadikatü’sSüeda, Enis’ül-Kalb…
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baki
 • Fuzuli
 • Nedim
 • Gülşehri
Soru 4

Mecnun oluben yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanır melûl olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine aittir?

 • İlahi
 • Türkü
 • Mâni
 • Şarkı
Soru 5

Asıl metin:
Kar buz kamug erüşdi
Taglar suvı akışdı
Kökşin bulıt örişdi
Kayguk bolup ügrişür

Günümüz Türkçesiyle:
Kar, buz, hepsi eridi
Dağların suyu aktı
Mavi bulut belirdi
Kayık olup salınır

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Çapraz kafiye kullanılmıştır.
 • Bir “koşuk”tan alınmıştır.
 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
REKLAM
Soru 6

Dediler: Hanım, bugün Bayındır Han’dan buyruk şöyledir ki oğlu kızı olmayana Tanrı Taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz demiştir, dediler. Dirse Han yerinden kalktı, der: Kalkarak yiğitlerim yerinizden doğrulun, bu garaip bana ya bendendir ya hatundandır, dedi. Dirse Han evine geldi. Çağırıp hatununa söyler, görelim ne söyler:
Beri gel başımın bahtı evimin tahtı
Evden çıkıp yürüyünce servi boylum
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Battal Gazi Destanı
 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Hayber Kalesi
 • Kerem ile Aslı
Soru 7

• Türk edebiyatının ilk mesnevisidir.
• “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.
• Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
“Kutadgu Bilig” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
Soru 8

Böyle bağlar
Yâr başı böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar
Bu parça aşağıdaki mâni türlerinden hangisine örnektir?

 • Düz
 • Kesik
 • Deyiş
 • Yedekli
Soru 9

I. Ben en yaşlı çınar, sen en genç söğüt,
II. Sana vereceğim anca bir öğüt:
III. Kırıl da eğilme, yiğit ol yiğit;
IV. Böyledir Türklüğün töresi, balam!
Numaralanmış dizelerin hangilerinde sıfat tamlaması vardır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 10

Birçok(I) kaynakta “krater gölü” olarak anılan Borabay gölü(II), Amasya’nın otuz üç(III) kilometre kuzeydoğusunda(IV) yer alır.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

– Ben evleniyorum baba ( ) dedi ( ) Ali Rıza Bey şaşırdı. Fakat pek fazla telaş göstermedi. Ali Rıza Bey ( )
– Öyle mi çocuğum ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( , )( . )( : )( ? )
 • ( ; )( . )( . )( ? )
 • ( ; )( : )( . )( ! )
 • ( , )( . )( … )( ? )
Soru 12

Bir köprü geçerek(I) kıta değiştirebilmek(II) için İstanbul’a gelmelisiniz, diyenler(III) ne doğru söylemiş(IV).
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat-fiildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Ülkemizdeki en verimli çay ekim alanlarının Trabzon Araklı’dan başlayıp Artvin’in Sarp köyüne kadar uzandığını söylemek hiç de yanlış olmaz.
Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisi fiilimsi değildir?

 • alanlarının
 • başlayıp
 • uzandığını
 • söylemek
REKLAM
Soru 14

Dize ortaları uyaklı olan, ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek şekilde yazılan gazellere musammat gazel denir.
Buna göre aşağıdaki beyitlerden hangisi musammat gazelden alınmıştır?

 • Sahn-ı çemende durma salınsun sabâ ile
  Azâdedir nihâl bugün berk ü bârdan
 • Bir dem mi var ki âh ederek anmaya gönül
  Ey serv-kad seninle geçen rüzgârını
 • Yok bu şehr içre vasf etdiğin dilber Nedim
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana
 • Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd eder ihsân
  Niçün kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı?
Soru 15

Sözde nazir olmaz bana ger olsa âlem bir yana
Pür-tumturâk ü hoş-edâ ne Hâfız’em ne Muhteşem
(Âlem bir yana ayrılsa söz sanatında benim benzerim olmaz. Ben ne Hâfız ne de Muhteşem’im. Benim tumturak dolu, hoş bir söyleyişim vardır.)
Bu beyit kasidenin hangi bölümünden alınmıştır?

 • Methiye
 • Fahriye
 • Girizgâh
 • Dua
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biridir?

 • Coğrafi keşifler
 • Bilimsel gelişmeler
 • Ekonomik bunalımlar
 • Kültürel farklılaşmalar
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır?

 • Eskiler, sevgiye sığmayan hiçbir şey yoktur, derlerdi.
 • Kelimeler öyle güçlüdür ki tüm kapalı kapıları açabilir.
 • Edebî eserleri güzel ve etkili kılan şey, duygu ögeleridir.
 • Hedef, varılmak istenen noktayı karşılayan bir sözcüktür.
Soru 18

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtar’e su
(Su, Hz. Muhammet’in yoluna uymuş ve bu hâli ile dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiş.)
Bu beyit aşağıdaki kaside türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Tevhit
 • Münacaat
 • Naat
 • Mersiye
Soru 19

Toplumsal konular işlenmeye başlanmıştır. Ülke sorunlarına, bunların üstesinden gelebilecek kahramanlara yer verilmiştir. Taşra yaşamı gerçekçi bir üslupla aktarılmıştır. Teknik yönden başarılıdır. Yabancı sözcüklerden uzak durulmuş, konuşma dili yazı diline yaklaştırılmıştır. Bu dönem sanatçıları hikâyelerini Maupassant tekniğine göre yazmışlardır. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Refik Halit Karay önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada Türk edebiyatının hangi dönem hikâyeciliğinden söz edilmiştir?

 • Tanzimat
 • Servetifünun
 • Fecriati
 • Millî Edebiyat
Soru 20

Kimi sayru oldı vü kaldı girü
Kimisi varımadı key ilerü

Şunça kuşdan kim bu yola girdiler
Bir otuz kuş kûh-ı Kâf’a irdiler

Her kim ol bu yola girdi serseri
Olmadı Gülşehri anun rehberi

Bu beyitler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Gazel
 • Kaside
 • Mesnevi
 • Şarkı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABABBDBABACADBDCCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler